2018. július 20., péntek

TELJES A ZŰRZAVAR AZ LMP-BEN SZÉL BERNADETT ÉRTELMEZNÉ AZ ETIKAI BIZOTTSÁG DÖNTÉSÉT

2018. JÚLIUS 20. Magyar Idők
Három évre minden párttisztségétől eltiltotta az LMP etikai bizottsága Szél Bernadettet, akinek a döntés ellenére mégsem kell lemondania társelnöki posztjáról. A bizottság Ungár Pétert három-, míg ­Schmuck Erzsébetet kétéves eltiltással sújtotta. Szél és Ungár ez alatt az idő alatt kongresszusi küldött sem lehet. A 24. hu értesülései szerint a két politikust azért büntették, mert az április 8-i választás előtt a kongresszus és a politikai tanács döntéseivel szembemenve tárgyaltak a választókerületi visszalépésekről. Ungárnak emellett a Ron Werberrel kötött szerződése körüli problémák miatt is felelnie kell.
Igen kusza dolgokat produkál az LMP a választás után, és a párt egészen egyedi módon mutatja be, hogyan lehet más a politika. Miután a párthoz tavaly csatlakozó Demeter Mártát – aki jelenleg az LMP frakciójának tagja – nem vették be a tagok közé, most az LMP etikai bizottsága Szél Bernadett társelnököt és Ungár Péter országgyűlési képviselőt tiltotta el három évre minden párttisztségtől, akik ez idő alatt kongresszusi küldöttek sem lehetnek. Sallai R. Benedek viszont ismét az LMP tagja.
Az etikai bizottság a két politikust azért büntette meg, mivel az április 8-i választások előtt a kongresszus és a politikai tanács döntésével szembemenve tárgyaltak választókerületi visszalépésekről és szervezték a koordinációt. Ungár Péternek a Ron Werberrel kötött szerződés körüli anomáliák miatt is felelnie kell.
Az ítélet azonban ellentmondásos, hiszen bár Szélt három évre eltiltották a párttisztségektől, mégsem kell lemondania az elnöki posztról, vagyis hiába a tiltás, ennek ellenére viselhet tisztséget. Mindeközben Sallai Róbert Benedek büntetését enyhítették: a ­Hadházy Ákos volt társelnököt fellökő politikust előbb kizárták a pártból, majd most, másodfokon visszahelyezték, és csak arra vonatkozóan kapott eltiltást, hogy belső pártbeli tisztségekért induljon.
A párt társelnöke bejelentette, hogy visszavonul gondolkodni
Fotó: Katona Vanda

A bizottság jogerős döntést hozott Barta János ügyében is. Ő a párt zuglói jelöltje volt áprilisban, majd az LMP elhatárolódott tőle, és felfüggesztették párttagságát. Másodfokon ugyanakkor az ő büntetését is enyhítették, de két évig nem indulhat az LMP színeiben választáson. Távoznia kell a pártból viszont Kassai Dánielnek, aki a választás előtt az MSZP-s Kunhalmi Ágnes javára lépett vissza.
Kassai szerint koncepciós eljárás történt. Véleménye szerint az elsődleges belső információk még arról szóltak, hogy akik visszaléptek, azok nagyobb büntetésben részesülnek majd, mint azok, akik ellenezték a koordinációt. Az ATV-nek adott interjúban Kassai úgy fogalmazott: a Szél Bernadett ügyében hozott határozathoz hasonló döntés még nem született a pártban.
A kirúgott politikus szerint a történtek szerkezeti problémákra utalnak, a feszültség pedig a nyolc év ellenzékiségből, illetve abból fakad, hogy sokan voltak, akik mindent meg akartak tenni a kormányváltásért. Az akkori társelnökök, Szél és Hadházy között látszólag egy volt az irány, de az országos elnökségben nagyjából fele-fele arányban voltak jelen a koordinációt támogató és ellenző tagok.
Szél Bernadett az Ungár tulajdonában álló Azonnali.hu-nak küldött közleményében azt írta: fontos és felelős döntéseket kell meghoznia a jövőben, ezért visszavonul gondolkodni, és megpróbálja értelmezni az etikai bizottság döntését.

ELFOGADTA A MAGYAR PARLAMENT AZ ÚJ GYÜLEKEZÉSI TÖRVÉNYT

2018. JÚLIUS 20. MTI
Elfogadta az Országgyűlés pénteken az október 1-jétől hatályos új gyülekezési törvényt. Trócsányi László igazságügyi miniszter javaslatát – amely az 1989-es törvényt váltja fel – 131 igen szavazattal, 56 nem ellenében hagyták jóvá.
A jogszabály kimondja: mindenkinek joga van, hogy engedély vagy – meghatározott kivételekkel – előzetes bejelentés nélkül, békésen, fegyvertelenül, másokkal közösen felvonulásokat, tüntetéseket szervezzen, azokon részt vegyen. Nem közterületnek minősülő helyszínen viszont csak az ingatlantulajdonos és -használó hozzájárulásával szervezhető gyűlés.
A törvény alkalmazása során az minősül gyűlésnek, amikor legalább 2 ember részvételével közügyben való véleménynyilvánítás céljából nyilvános összejövetelt tartanak. A gyűlés akkor nyilvános, ha ahhoz bárki szabadon csatlakozhat, a felhívásban pedig fel kell tüntetni a szervező nevét. Tilos olyan gyűlésen való részvételre felhívni, amelynek megtartását megtiltották. Gyűlést magyar állampolgár szervezhet, továbbá az, aki legálisan tartózkodik az országban, valamint olyan szervezet, amelynek törvényes képviselője megfelel e feltételeknek.
A gyűlést a szervező vezeti, neki a rendezvény befejezése után gondoskodnia kell a helyszínnek a gyűlést megelőző állapotba hozásáról.
A vezető meghatározza a gyűlés rendjét, dönt a szó megadásáról, megvonásáról, a gyűlés berekesztéséről vagy befejezetté nyilvánításáról, megteszi a rend biztosításáért szükséges intézkedéseket, ezek eredménytelensége esetén pedig feloszlatja a rendezvényt. Ő felel a békés jelleg megőrzéséért, és kizárhatja a gyűlésről azt, aki az eseményt súlyosan megzavarja.
A résztvevők kötelesek követni a vezető és a rendezők rendfenntartás érdekében tett utasításait, a befejezéskor pedig kötelesek elhagyni a helyszínt.
A rendőrség feladata, hogy biztosítsa a gyűlések békés megtartását, a közrend fenntartását, és hogy a gyűlést harmadik személy ne zavarja meg. A rendőrség ellenőrzési pontokat alakíthat ki.
A gyűlésen tilos lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal, robbantószerrel, veszélyes anyaggal vagy ezek utánzatával, az élet kioltására, sérülés vagy súlyos anyagi kár okozására alkalmas dologgal vagy erőszakot közvetítő, megfélemlítő jellegű félkatonai ruhában megjelenni. Ha pedig azt a tudomásul vett bejelentés nem tartalmazta, a résztvevők nem viselhetnek védőfelszerelést, egyenruhát vagy azzal összetéveszthető öltözetet sem, továbbá nem takarhatják el arcukat – sorolja az előírásokat a törvény.
Aki közterületen nyilvános gyűlést szervez, annak megtartása előtt legfeljebb 3 hónappal és a felhívás előtt legalább 48 órával köteles bejelentenie az illetékes rendőrkapitányságnak. Ha e határidő megtartása veszélyeztetné a gyűlés célját, a gyűlést az arra okot adó esemény után haladéktalanul, a felhívás megküldésével kell bejelenteni a hatóságnál (sürgős gyűlés). Továbbá „nem kell a gyűlést bejelenteni, ha a gyülekezés egy, azt közvetlenül megelőző indokból, tervezés és szervező nélkül alakul ki” (spontán gyűlés).
Ha azonos helyszínre és időpontra több gyűlést jelentenek be, és azok egyidejű megtartása nem lehetséges, a hatóságnak korábban bejelentett élvez elsőbbséget.
A hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül megtiltja a gyűlést, ha megalapozottan feltehető, hogy az a közbiztonságot, közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár.
A közbiztonságot veszélyezteti különösen, ha a felhívás vagy a gyűlés bűncselekményt vagy bűncselekményre felhívást valósít meg. A közrendet veszélyezteti például az is, ha a felhívás, illetve a gyűlés alkalmas a bíróságok működésének megzavarására vagy a közlekedés rendjének sérelmével jár. Mások jogainak és szabadságának sérelme különösen az, ha a felhívás, illetve a gyűlés alkalmas a magán- és családi élet védelméhez való jognak, mások otthonának, emberi méltóságának, a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji, vallási közösségek méltóságának megsértésére vagy szabad mozgáshoz való jogának korlátozására.
A hatóság akkor is megtiltja a gyűlés megtartását, ha a helyszín olyan országos jelentőségű történelmi emlékhely vagy időpontja olyan nap, ami a nemzetiszocialista vagy kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett bűnök áldozataira emlékeztet, és a bejelentéskor rendelkezésre álló körülmények alapján fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy a gyűlés a nemzetiszocialista vagy kommunista diktatúra által elkövetett bűnök tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel vagy azokat igazolni akarja.
A gyűlést fel kell oszlatni, ha veszélybe kerül a törvényessége, illetve ha tiltó határozat ellenére tartják meg.
A résztevők által okozott kárért a szervező a károkozóval együtt egyetemlegesen felelős. A szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.
Módosul a büntető törvénykönyv is: aki gyűlést akadályoz, ellehetetlenít, 1 évig terjedő szabadságvesztéssel, aki pedig a szervezőnek vagy a rendezőknek erőszakkal ellenszegül, 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy évig terjedő szabadságvesztéssel szankcionálható, aki megtiltott gyűlést szervez, valamint aki a gyűlés békés jellegét biztosító korlátozásokat megsérti, és ugyanígy felel a vezető, ha ezt az általa alkalmazott rendező követi el.
A szintén módosított szabálysértési törvény alapján visszaél a gyülekezési joggal az, aki nem közterületre az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül szervez gyűlést, aki megjelenik megtiltott gyűlésen, aki szervezőként megakadályozza a rendőrség jelenlétét, aki az újságírókat kizárja a gyűlésről, aki bejelentés nélkül szervez gyűlést vagy szervezőként nem teszi nyilvánossá a nevét.
TÖRVÉNYT FOGADOTT EL AZ ORSZÁGGYŰLÉS A MAGÁNÉLET VÉDELMÉRŐL
Trócsányi László igazságügyi miniszter javaslatát 153 igen szavazattal, 34 nem ellenében fogadták el a képviselők.
Az otthon nyugalma a júniusban megszavazott hetedik alkotmánymódosításban kapott jogi védelmet. Az alaptörvény szerint a véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével.
Erre figyelemmel javasolta a kormány a magánélet védelméről szóló törvényt, amely kimondja: mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását tiszteletben tartsák. A magánélet joga a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog része. A magánélet jogát csak más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, a magánélethez való jog lényeges tartalmának és az emberi méltóságnak a tiszteletben tartásával lehet korlátozni. E jog lényege, hogy az egyén akarata ellenére mások ne sérthessék meg – rögzíti a jogszabály.
A magánélethez való jog védelmének részletes szabályait külön törvények, különösen a polgári törvénykönyv (Ptk.), a büntető törvénykönyv (Btk.) és az információs önrendelkezésről szóló törvény rendezik – tartalmazza a törvény, amely arra is kitér, hogy a közéleti szereplők magán- és családi életét, valamint otthonát a közéleti szereplőnek nem minősülő személyekkel azonos védelem illeti meg.
Azt is törvénybe foglalták, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődést biztosító magán- és családi életre, otthonra és kapcsolattartásra, ennek tiszteletben tartása pedig mindenkinek kötelessége.
A magánélet tiszteletben tartásához való jog célja különösen a névviselési jog, a személyes adatok, a magántitok, a képmás és hangfelvétel, a becsület és a jó hírnév védelme – rögzítik, hozzátéve: az interneten kizárólag magáncélból közölt személyes adat – a kötelező adatkezelés eseteit kivéve – az érintett egyértelmű hozzájárulásával használható fel.
A jogszabály deklarálja továbbá: mindenkinek joga van arra, hogy családi életét mint a magánélet közegét fokozott védelem illesse meg. A családi élet tiszteletben tartásához való jog az egyént és családtagját együtt is megilleti, és sérelmét jelenti különösen mások családi életének jogosulatlan megsértése, zavarása vagy jogosulatlan beavatkozás mások családi életébe.
Az otthon tiszteletben tartására vonatkozó joggal kapcsolatban azt írják elő, hogy az állam jogi védelemben részesíti az otthon nyugalmát, ennek sérelmét pedig különösen mások otthonába való jogosulatlan behatolás vagy egyéb sértő, zavaró, zaklató módon történő jogosulatlan beavatkozás jelenti. Akit ebben a jogában megsértenek, az birtokvédelmi, szomszédjogi, tulajdonvédelmi igényeket is érvényesíthet.
Egy másik paragrafus a kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jog részleteit taglalja. Így kimondja: a magánközlések, az élőszóban, telefonbeszélgetés, hagyományos vagy elektronikus levelezés során vagy egyéb kommunikációs eszközök segítségével átadott magánjellegű információk a kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog védelme alá tartoznak. Az egyént fokozott védelem illeti meg mind a zaklatás hagyományos, mind a zaklatás összes internetes formájával szemben. A kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog kiterjed a magánkommunikáció bármely módon történő megfigyelésével szembeni védelemre is.
Akit a magánélethez való jogában megsértenek, követelheti egyebek mellett a jogsértés bírósági megállapítását, a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, a megelőző állapot helyreállítását, valamint azt is, hogy a jogsértő adjon elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot. Emellett pedig sérelemdíj, valamint kártérítés is követelhető.
Módosul a Ptk. közéleti szereplő személyiségi jogának védelmére vonatkozó része, amely ezentúl úgy szól: a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja; azonban az nem járhat a magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével. A közéleti szereplőt a közügyek szabad vitatásának körén kívül eső közléssel vagy magatartással szemben a nem közéleti szereplővel azonos védelem illeti meg. Nem minősül közügynek a közéleti szereplő magán- vagy családi életével kapcsolatos tevékenység, illetve adat.
A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
ELFOGADTA AZ ORSZÁGGYŰLÉS A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT
A 131 igen szavazattal, 48 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály összevonja a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást, emellett a más törvényben szabályozott, a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezményeket is az új törvény tartalmazza.
Az adó mértéke az adóalap 19,5 százaléka, amely főszabályként a kifizetőt terheli.
Az adó a versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának bérmegállapodása értelmében a bérek növekedésének függvényében a következő években további négy alkalommal 2-2 százalékponttal csökkenhet.
A rendelkezés meghatározza az adófizetési kötelezettség alá eső jövedelmek körét. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint összevont adóalapba tartozó adóalap számításánál figyelembe vett jövedelem, a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj és a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont tagdíj után kell adót fizetni.
A korábban az egészségügyi-hozzájárulás-fizetési kötelezettség alá eső jövedelmek jövőre a szociális hozzájárulási adó kötelezettség alá esnek, egyebek mellett az összevont adóalapba tartozó jövedelmek, amelyeket járulékfizetési kötelezettség nem terhel, a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, valamint a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege. Emellett adót kell fizetni a vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, az osztalék, a vállalkozói osztalékalap, az árfolyamnyereségből származó jövedelem, az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka, valamint a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka után.
A törvény felsorolja azt is, hogy milyen esetekben nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, valamint meghatározza az adóalap megállapításának speciális szabályait, különös tekintettel az egyéni vállalkozókra, a mezőgazdasági őstermelőkre és egyéb adófizetésre kötelezett személyekre.
Tartalmazza a jogszabály a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezményeket, egyebek mellett a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak, a munkaerőpiacra lépők, a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők, a megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatottak után. Emellett érvényesíthető adókedvezmény kutatók foglalkoztatása és kutatás-fejlesztési tevékenység után.
Az újonnan bevezetett munkaerőpiacra lépők kedvezménye mindenki számára igénybe vehető, akinek az elmúlt 9 hónapban legalább 6 hónapig nem volt munkája. Az új kedvezmény két évig teljes munkáltatói adómentességet biztosít a minimálbér összegéig, ami magasabb a jelenlegi kedvezmények 100 ezer forintos értékhatáránál. Sokkal egyszerűbb lesz az igénybevétel, az adminisztráció is.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az újonnan bejelentett munkavállalók esetében automatikusan vizsgálja a kedvezményre való jogosultságot, és azt igazolja is a munkáltatóknak, amiatt például jóval több kismamát és korábban munkanélküli vagy inaktív munkavállalót foglalkoztathatnak majd.

A mostani időjárás nem szokványos

2018. július 20.
Továbbra is instabil marad az időjárás ezen a hétvégén, záporok, zivatarok várhatók, ami a meteorológusok szerint már „nem fér bele a normális klimatológiai keretekbe”, legalábbis július hónapot tekintve, hiszen egészen mostanáig egyáltalán nem volt kánikula az országban.
„Az időjárás instabil marad a következő napokban is, főleg a hegyvidékeken, de a többi térségben is. Ez azt jelenti, hogy gyakran lesznek akár özönvízszerű záporok, heves zivatarok, villámlással, viharossá erősödő széllel, néhol jégesővel. A hőmérsékleti értékek meglehetősen szerények. Az ország déli részében elérhetik a 31–33 fokot, de északon és a középső régiókban maximum 28 fok lesz” – mondta a MEDIAFAX-nak Alina Şerban, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szolgálatos meteorológusa.
A hegyekben nem lesz melegebb 21 foknál, esők, viharok várhatók – figyelmeztette a hegyi túrára készülőket a szakember. De nem várható strandidő a tengerpart jó részében sem: vasárnapig folyamatosan hűlni fog a levegő arrafelé is, eső, zápor várható. A Fekete-tenger vize 24-25 fokos.
A meteorológus szerint ez az időjárás „nem fér bele a normális klimatológiai keretekbe”, ami a júliust illeti, hiszen egészen mostanáig egyáltalán nem volt kánikula az országban, és a közeljövőben nem is várható.
„Klimatológiai szempontból a július az év legmelegebb és legszárazabb hónapja, Ez a hónap valóban nem tekinthető normálisnak ebből a szempontból, hiszen egészen mostanáig rövid időre sem mértünk kánikulai hőmérsékleteket, és év végéig nem is számítunk rá” – szögezte le a szakember, aki hozzátette: csapadék is több volt a megszokottnál ezen a nyáron

Száznál több gazdaság került víz alá Facsád környékén

Pataki Zoltán  2018. július 20., 
Hömpölyög a víz Kisbékés utcáin Fotók: ISU Timiș

Csütörtök este fél kilenc óra tájban riasztották a tűzoltókat több Facsád környéki településre, ahol egy felhőszakadás nyomán a hegyoldalból lezúduló áradat több mint 100 gazdaságot, kerteket, udvarokat öntött el, de néhány lakóházba is behatolt a víz. 2012 óta nem volt ekkora vízözön az Igazfalvához tartozó Rekettyő faluban – nyilatkozta a Nyugati Jelennek Ihász János polgármester.
A facsádi, lugosi, temesvári, buziási és dettai tűzoltók mintegy 50 emberrel és több mint 20 szivattyúval felszerelkezve szálltak ki csütörtök este a Facsád környéki falvakba, a Bega felső folyása mentén. A legnagyobb károk Kisbékés (Bichigi) faluban keletkeztek, ahol 50 parasztgazdaság került víz alá. Bozsor község területén 45 gazdaságot, Rekettyő faluban pedig 19-et öntött el a víz. A tűzoltóknak álmatlan éjszakájuk volt, hajnali négy óráig szivattyúzták a vizet az elöntött házakból, kertekből, udvarokból.
Ihász János polgármester péntek reggel telefonon nyilatkozott a Nyugati Jelennek a Rekettyő faluban kialakult árvízhelyzetről. „2012 óta nem volt ekkora vízözön Rekettyőben – nyilatkozta lapunknak az igazfalvi polgármester –, 20 parasztgazdaság, kertek, melléképületek, több száz hektárnyi belterület van még most is víz alatt. Igazfalván, a községközpontban egy ház került víz alá.
A károk felmérését még nem tudtuk elkezdeni, mert a víz még nem folyt le. Teljesen víz alatt van a rekettyői vízmű és az állomás környéke, az egész egy nagy tenger. A Facsád környéki felhőszakadás nyomán az egész víz Rekettyőn keresztül folyik le. A Bega gátja nem engedi lefolyni a vizet, ezért a vízügyesek építettek egy csatornát, hogy azon keresztül a Bega folyó vegye át a Rekettyőben felgyűlt vízmennyiséget. Most nem tehetünk más, mint megvárjuk, hogy apadjon a víz, mi egy földkotróval segítünk kiásni az eldugult árkokat és hidakat.”

XII. Kisjenői Városnapok aug. 4 - 5

Arad 2018. július 20.,
2018. augusztus 4–5-én, szombaton és vasárnap XII. alkalommal szervezik meg a Kisjenői Városnapok rendezvénysorozatot. A program szombaton 11 órakor a Kisjenői Polgármesteri Hivatal dísztermében az ünnepélyes megnyitóval indul; 12–12.30 óra között népviseleti parádé a főutcán; 13–14 óra között a Sunetul Aradului fúvószenekar ad térzenét a központi parkban. 14 órától a városi stadionban szórakoztatópark üzemel: 17.30 órától a kiszindiai Pădureanca néptánccsoport; 17.50 órától a nagyváradi Crişul együttes lép fel; 18.10 órától az aradi Mărunţelul zenekar játszik; 18.40 órától Andreea Teodor népdalénekes és együttese énekel; 19.20 órától Ciprian Roman népdalénekes műsora; 19.50 órától Mihai Ciobanu népművész és Moldova Köztársaságból a ialoveni-i néptánccsoport fellépése; 20.50 órától Angela Rusu népdalénekes; 21.40 órától a Kisjenői Kultúrotthon Piti Step és Mini Step moderntánc-csoportok fellépése; 22.10 órától RAOUL-koncert; 23 órától Jean de la Craiova-koncert.
Vasárnap 14 órától szórakoztatópark; 17.30 órától Florica Mureşan népdalénekes műsora; 17.50 órától a barszai Druscelele néptánccsoport; 18.10 órától a kisjenői és nadabi Floarea Crişului néptánccsoport műsora; 18.50 órától Claudiu Borza és népi zenekara énekel; 19.30 órától Lavinia Goste és a Valahia népi zenekara énekel; 20.30 órától Andreea Voica és zenekara énekel; 21.30 órától a tulceai Baladele Deltei hivatásos népi együttes műsora, amelyben fellép Georgeta Nichifor, Costel Atanasof, Petruţa Ecaterina, Buta és Laura Ileana Feraru; 23 órakor tűzijáték, utána az Adrian Sina & Accent Band koncertje. Konferál Varu Sandel

Idén is felpörgeti a várost a PMN

 2018-07-20 
A PMN-ről tartott pénteken sajtótájékoztatót Szőcs Péter, az Identitas Alapítvány elnöke, Magyar Lóránd parlamenti képviselő, Kereskényi Gábor, az RMDSZ városi szervezetének elnöke, Pataki Csaba, az első PMN szervezője és Stier Péter, a PMN főszervezője.

A Partiumi Magyar Napok az elmúlt tizenhat év során Erdély és a Partium egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát, amely kiemelkedő helyet foglal el a romániai rendezvénypalettán mint a régió egyik legrégebbi magyar programsorozata. A tavalyi arculatfrissítés után a 17. PMN programfelhozatalában és az előadások minőségében próbálja túlszárnyalni az elmúlt évek rendezvényeit, mondták el a szervezők. Idén augusztus 20. és 26. között rendezik meg a Partiumi Magyar Napokat Szatmárnémetiben.
Az erdélyi fesztiválok úttörőjeként 2002-ben indult a Partiumi Magyar Napok 17 szervezővel, s a rendezvény 3 napja során 2 helyszínen több mint 3000-en vettek részt összesen 7 koncerten és 21 egyéb programon, számolt be a részletekről sajtótájékoztatón Stier Péter, a Partiumi Magyar Napok főszervezője, aki kitért arra is, hogy az elmúlt 17 évben több mint 130 nagyzenekar lépett fel a PMN színpadjain, de ez a szám továbbra is növekszik.
Stier Péter elmondta: idén több újítást is bevezetnek a szervezők, az egyik legnagyobb változás az lesz, hogy a PMN színházi előadásai nyitnak a román közönség felé is, hiszen valamennyi színházi előadás román felirattal lesz megtekinthető. A vizuális élmény szerelmeseinek kedvez a Coposu sétány rendezvénygödrében felállításra kerülő szabadtéri mozi, ahol nagy kivetítőn, egy héten át minden este minőségi és ismert filmek kerülnek vetítésre, ugyancsak román felirattal. Stier hozzátette: a 17. PMN a felsoroltak mellett a gyerekprogramok, kézművestermékeket kínálók számában is újít, hiszen mindkettőből az elmúlt évekhez képest jóval nagyobb számban várják majd az érdeklődőket.
Szőcs Péter, az Identitas Alapítvány elnöke, a rendezvény társszervezője beszélt arról, hogy a Partiumi Magyar Napokon nem csak a koncertek kaptak hangsúlyos szerepet, hanem a kulturális programok is kiemelt fontossággal bírtak. Az elmúlt 16 év során több száz színházi előadással, kulturális témájú előadással és kiállítással lett gazdagabb a szatmári közönség. Ezeket a jövőben is teljes mellszélességgel támogatni fogja az Identitas Alapítvány. Szőcs Péter ugyanakkor hangsúlyozta: idén a PMN kilép Szatmárnémeti határain kívülre, hiszen most először Nagykároly, Máramarossziget és Tasnád is bekapcsolódik az egyhetes kulturális és szórakoztató forgatagba. Ehhez kapcsolódva Pataki Csaba, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke elmondta: ez azért is fontos kezdeményezés, mert így azokhoz is eljut a PMN, akiknek nincs lehetőségük a megyeközpontba utazni. Ezáltal nemcsak a városi, hanem a megyei turizmus is fejlődik, valamint eljuttatják a magyar kultúrát a szórványba is.
A Partiumi Magyar Napok amellett, hogy üde színt visz a nyárba, a város szempontjából turisztikailag is fontos tényező, értékelte a rendezvényt Kereskényi Gábor, a szervező Szatmárnémeti RMDSZ elnöke, mivel a rendezvény nem csak a helyi lakosságot szólítja meg. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint évről évre több látogató érkezik Szatmárnémetibe. Kereskényi szerint a PMN idén minden eddiginél nagyobb mértékben a multikulturalitás jegyében zajlik, a sokszínűség jellemzi, hiszen a város valamennyi lakosának szól, a magyarság mellett a német kisebbség és természetesen a román nyelvű lakosság számára is tartogat látnivalókat.
A szervezők ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy akárcsak tavaly, idén is mellőznek mindenféle útlezárást a rendezvény ideje alatt, hiszen nem szeretnék, hogy a PMN miatt fennakadások legyenek a forgalomban.
Kereskényi Gábor szervező, Szatmárnémeti polgármestere fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Partiumi Magyar Napok az elmúlt 16 év alatt igazi „szatmárikum” lett, egy olyan rendezvény, amelyet minden szatmári magyar ember magáénak érez, s amely a román lakosság körében is egyre nagyobb elismerésnek örvend.
Magyar Lóránd szervező, parlamenti képviselő elmondta: a PMN szatmárikum jellegére nagyon büszkék lehetünk, és ezzel is utat kell mutatnunk rendezvényszervezésből és kultúránk megőrzéséből egyaránt. Hozzátette: azon dolgoznak, hogy meghonosítsák a szatmári termékek fogalmát.
Stier Péter elárulta, hogy idén is megmarad a régi-új helyszín, a Szatmárnémeti Református Gimnázium udvara, ahol hétköznaponként koncertek lesznek. A Tűzoltótorony és a körülötte lévő tér valamelyest átalakul, ez a gyerekeké és a fiataloké lesz, a Kossuth-kertben pedig idén is a már hagyományos programok és koncertek várják majd az érdeklődőket, míg az új központban több nagykoncert is lesz. Mindezek mellett az idei év másik nagy újítása, hogy elkészült a rendezvény új honlapja, ahonnan nem csupán a legfrissebb híreket, információkat tudhatják meg az érdeklődők, de az elmúlt 16 év legemlékezetesebb pillanatait is feleleveníthetik.
Szőcs Péter beszámolt az idei PMN egyik kiemelkedő rendezvényéről, amely 12 könyvkiadó termékeinek a bemutatóval egybekötött könyvvására lesz, s amelynek a Kossuth-kert ad majd otthont.

16. PMN — itt a teljes program! 
2017-08-25 
Érdemes lesz Szatmárra jönni: 8 helyszínen több mint 150 programmal, remek színházi előadásokkal, nagyszerű bábjátékokkal, szabadtéri filmvetítésekkel, közönségtalálkozókkal és nem mellesleg 22 koncerttel várják a fesztiválozókat a Partiumi Magyar Napokon.
AUGUSZTUS 20., VASÁRNAP – SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
A római katolikus székesegyházban 9 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet nm. ft. Schönberger Jenő megyés püspök celebrál, és amely koszorúzással folytatódik 10 órától Szent István király szobránál.
Az Északi Színházban 11 órától várja a kicsiket a Világszép Nádszálkisasszony a budapesti Manna és a Neptun Brigád közös előadásában; 18.30-tól nyílik kiállítás Ács Sándor szőtteseiből, 19 órától pedig Eszenyi Enikő önálló estje kezdődik A gyönyörben nincs középút címmel.
A Láncos-templom gyülekezeti termében 17 órától dr. Szőcs Péter Levente tart történelmi előadást Szent László emlékezete a középkori Szatmárban címmel.
A Széchenyi (1 Decembrie 1918) utcában 16–19 óra között biciklis családi ügyességi és gyorsasági verseny zajlik majd, 21 órától pedig a világ egyik legsokoldalúbb dzsesszzenekara, a Bohém Ragtime Jazz Band nyolc tagja szólaltat meg húsznál több hangszert, a ’20-as, ’30-as évek Amerikájának és a boldog békeidők Budapestjének a hangulatát idézve.
AUGUSZTUS 21., HÉTFŐ
A Tűzoltótorony tövében 11 órától kezdődik a Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála című bábjáték a debreceni Vojtina Bábszínház előadásában; 22 órától pedig a Félvilág című, Szász Attila rendezte magyar film vetítése.
Az Északi Színházban (színpadi nézőtér) 19 órától az aradi kamaraszínház mutatja be Sex, drogs, gods & rock n roll című előadását.
A Láncos-templom gyülekezeti termében 17 órától kezdődik dr. Kulcsár Valéria, a Szegedi Tudományegyetem tanára és dr. Istvanovits Eszter, a nyíregyházi Jósa András Múzeum régészének történelmi előadása Az Aranyszarvas népe. Tények és kérdések a szkíták és a magyarok feltételezett rokonságáról címmel.
A Dinamo Sportbázis (24 Ianuarie utca) Romász János futballpályáján 18 órától
a Romász János emléktornán mérik össze labdakergető tudásukat a Szatmárnémeti RMDSZ, az FC Sajtó és a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal csapatai.
A Refi udvarán 21 órától az egyik legnépszerűbb bulizós klub- és fesztiválzenekar, a skás-reggae-s, latinos-funkos-punkos Ocho Macho csap a húrok közé, s hitvallásuk értelmében: „Szeretnénk még sokáig zenénkkel boldogságot és igényes koncertélményeket szerezni!”
AUGUSZTUS 22., KEDD
A Tűzoltótorony tövében 11 órától a veszprémi Kabóca Bábszínház előadásában izgulhatják végig a gyerkőcök Kinizsi Palkó történetét, hogy miként vált az egyszerű molnárlegény főkapitánnyá, s hogyan lett a vitéz harcos szíve rabbá egy gyönyörű hölgy rebbenő pillantásától; 22 órától pedig folytatódik a szabadtéri mozizás az Ernelláék Farkaséknál című, Hajdú Szabolcs rendezte magyar filmmel.
Az Északi Színházban 18.30-kor kezdődik Földes László (Hobó) önálló estje, a Halj meg és nagy leszel — Zenés kálvária 14 stációval, azaz dalok, versek, vallomások, történetek az utolsó hetven évből.
A Szatmár Megyei Múzeumban 17 órától nyílik emlékkiállítás Gazdáné Olosz Ella szőtteseiből — a csend szövője idén lenne 80 éves.
A Refi udvarán 21 órától városunk egyik legnépszerűbb előadóművésze, Nagy Norbert operaénekes szimfonikus koncerttel kedveskedik a szatmári közönségnek, az opera, operett és a klasszikus zenék egyvelegéből egyedülálló hangulatot varázsolva.
AUGUSZTUS 23., SZERDA
A Grimm testvérek klasszikus meséje, A békakirály ezúttal marionettszínpadon elevenedik meg 11 órától a Tűzoltótorony tövében, a veszprémi Kabóca Bábszínház előadásában; 17 órától a Kolompos Együttes várja a táncos lábú gyerkőcöket; 22 órától pedig Liza, a rókatündér című magyar filmet nézhetik meg az érdeklődők Ujj Mészáros Károly rendezésében.
Az Északi Színházban 18 órától a budapesti József Attila Színház társulata egy örök klasszikussal, Bohumil Hrabal Sörgyári capricciójával várja a nézőket.
A Szatmárnémeti Református Gimnáziumban 17 órától köszöntik Szatmárnémeti díszpolgárát, Paulovics Lászlót 80. születésnapja alkalmából.
A Refi udvarán 21 órától várja a világzene kedvelőit a Balkan Fanatik — koncertjével életre keltve a várost; 23.30-tól pedig after partyval folytatódik a buli a Yoda Yogában, melynek hangulatfelelőse Pumi, a Harag György Társulat színművésze.
AUGUSZTUS 24., CSÜTÖRTÖK
11 órától a már megszokott helyszínre, a Tűzoltótorony tövébe hívják és várják az aprónépeket, méghozzá Kukorica Jancsi, a vitéz történetével. A Kuttyomfitty Társulat Petőfi János vitézét dolgozta fel, humorral és tánccal bőven fűszerezve;
22 órától pedig A berni követ című, Szász Attila rendezte magyar filmet láthatják a mozi szerelmesei.
Az Északi Színházban 19 órakor kezdődik a Szereted-e még? Szécsi Pál-emlékkoncert Gergely Róbert, Némedi-Varga Tímea, Gere Orsolya színművészek és az ifj. Rátonyi Róbert vezette zenekar előadásában.
A The Dome-ba 16 órától az irodalomszeretőket várják Lupescu Kata A kalózlány című regényének bemutatójára; 17 órától pedig a focirajongókat közönségtalálkozóra Lipcsei Péterrel és Szenes Sándorral, a Ferencvárosi Torna Club egykori futballistáival.
Szintén találkozónak, a partiumi orvosok találkozójának ad otthont 17 órától a No Pardon Pub is a Szent-Györgyi Albert Társaság és a Szatmári Fiatalokért Kulturális Egyesület szervezésében.
A római katolikus püspökség aranytermében 17.30-tól különleges csemegeként szonetteket és szonátákat, azaz Shakespeare- és Händel-műveket mutat be Rappert-Vencz Gábor színművész és a ConsonantiaTrio (Fátyol Rudolf, hegedű; Budean-Mihály Judit, csembaló és Varga Crina, gordonka).
A Refi udvarán 21 órakor kezdődik a fiatalok által talán legjobban várt koncert, a Children of Distancé — akik nem első alkalommal zenélnek városunkban, rajongótáboruk legnagyobb örömére, s akárcsak előző este, a buli 23.30-tól after partyval folytatódik a Yoda Yogában, DJ Budai hangulatfelelőssel.
AUGUSZTUS 25., PÉNTEK
A Tűzoltótorony tövében 11 órától varázslatos lények, tündérek, boszorkányok és egy tüneményes teremtéstörténet, Wass Albert gyerekeknek szóló darabja, az Erdők könyve várja a kicsiket a budapesti Aranyszamár Bábszínház előadásában.
Az Északi Színházban (színpadi nézőtér) 18.30-kor kezdődik a marosvásárhelyi Yorick Stúdió előadása Szeretik a banánt, elvtársak? címmel.
A The Dome-ban 17 órától Bódi Attila Lázadni veletek akartam című regényét mutatja be Kovács Eszter dramaturg.
A Kossuth-kert nagyszínpadán délután kezdődik a Nemzetközi Néptánc Gála: 18 órától a Kopaniczárr Néptáncegyüttes (Stary Hrozenkov, Csehország), 18.30-tól az Orce Nicolov Néptáncegyüttes (Szkopje, Macedónia), 19 órától a Hajdú Táncegyüttes (Debrecen, Magyarország), míg 19.30-tól a Terbete Néptáncegyüttes, (Zilah, Románia) ropja; 22.30-tól pedig más stílusra és dallamra, a Retromania zenéjére járhatják a táncos lábú bulizók. A nagysátorban 22 órakor kezdődik a stand-up comedy Kun Zsolt, a VIII. Erdélyi Humorfesztivál különdíjasa (Bihardiószeg) és Kertész Richárd (Ricsifiú), a Showder Klub humoristája szereplésével.
Az új központi színpadon 20 órától a PMN egyik sztárfellépője és üde színfoltja, Geszti Péter mutatja meg a „Gesztiség 51 árnyalatát” Létvágy-koncertjén.
AUGUSZTUS 26., SZOMBAT
Ha PMN-hétvége, akkor Kossuth-kert, melynek sétányain 11 órától várják az állandó programok a fesztiválozókat: Könyvutca, Gyermekutca, nagymamáink konyhaművészete, szatmári ízek, szatmári konyha; a bogdándi, a mezőpetri, a kálmándi, a börvelyi és a nagymajtényi hagyományőrzők által, a helyszínen készített hagyományos népi ételek kóstolhatóak; bemutatkozik az Adj Isten Szatmárban! turisztikai program; bemutatkozik a nagygéci Megmaradás Temploma turisztikai program; itt lesz a nagykárolyi Károlyi-kastély és a Magyar Turisztikai Ügynökség bemutatkozósátra; a Borszigeten halmihegyi, túrterebesi, krasznabélteki, bihardiószegi és szekszárdi nedűk, a Pálinkakóstolóban pedig kőszegremetei, avasújvárosi, sárközújlaki és szatmárhegyi itókák várják a programkavalkádban megszomjazottakat. Nem marad el az egész napos sakkverseny sem; a délelőtt fő műsorszámának és tevékenységének számító bográcsgulyásfőző versenyen pedig Varga Pierre mesterszakács-zsűrielnök kóstolja s bírálja a finomságokat. A nyughatatlanabbakat alpinista falmászás, a békésebbeket állatsimogató várja; a szatmárnémeti Harag György Társulat színházi sátránál találkozhatnak kedvenc színészeikkel (dedikálással és nyereményjátékkal), lesz fotókiállítás, fotósarok és kutyus-örökbefogadási akció is.
A kisszínpad közelében 10 órától kezdődik Anya, nézd mit tudok már címmel a baba-mama program a 0–2 éves korosztály számára, illetve okosító torna előre kialakított pályán a 3–5 éves korosztály számára. 11 órától a Jancsi és Juliska, 12.30-tól A háromágú tölgyfa tündérének meséjét láthatják a lurkók, a 13.30-kor kezdődő gyermek Ki mit tud?-on pedig rátermettségüket is megcsillanthatják. A székelyudvarhelyi Helvien népi ruhakészítő műhely divatbemutatója 15 órakor kezdődik; 16 órától aztán kezdődik a tánc, azaz a néptáncelőadások a szatmárnémeti Röpike, a bogdándi Rozsmalint, az érmihályfalvai Nyíló Akác, a börvelyi Bekek néptánccsoport, az Egri Csodaszarvas, a Gyöngyösbokréta és a lelei Nemesek tánccsoportok, a Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ néptáncegyüttese, Miklovics Anna és Fazekas Csenge fellépésével, a Borókagyökér Egyesület szervezésében. Az est a Kossuth-kert ezen szegletében szokás szerint táncházzal folytatódik, a Soroglya és a Sugalló zenekar muzsikájára.
A nagysátorban 14 órától fröccsözni hívják a fesztiválozókat a helyi vezetők: Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke, Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere, Maskulik Csaba, Szatmárnémeti városmenedzsere, Nagy Szabolcs megyemenedzser, Erdei D. István és Magyar Lóránd parlamenti képviselők, valamint Turos Lóránd szenátor. A fröccsözést követően, 16 órától Szatmár megye mezőgazdasági stratégiájáról tart konferenciát Magyar Lóránd képviselő; 21.30-tól pedig ismét a stand-up comedyé a főszerep: Zsók Levente humorista, a Showder Klub fellépője és Dolák-Saly Róbert humorista, a L’art pour l’art társulat tagja szereplésével.
Az Ifjúsági Szigeten, a Gravel Gardenben 10 órától nyit a Szatmári Friss Kávézó — a közösségi találkozóhely, ahol a szatmári értékekről, kultúráról és közéletről kötetlen kávéházi hangulatban beszélgethet olvasó és újságíró. A gyereksarokban régi újságok hajtogatására és újrahasznosítására lesz lehetőség, az elkészült alkotásokat és az alkotókat pedig az újságban is bemutatják. A Szatmári séta különkiadása Muhi Sándor vezetésével pedig szintén a kávézóból indul 14 órától.
15 órától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, míg 17 órától a magyarországi Központ Ifjúsági Egyesület mutatkozik be, 19 órától pedig kezdődik a Sörpong Bajnokság.
A népművészetre és kézműveskedésre fogékonyakat idén is külön „sarok” várja a Kossuth-kertben, népművészeti kiállítással, hagyományos mesterségek bemutatójával, kirakodóvásárral, mókuskerekezéssel-gólyalábazással, népi játszóházzal és tipegővel, az Aranykapu Kulturális Egyesület és a Borókagyökér Egyesület szervezésében.
A nagyszínpadon 17.30-kor kezdődik a sörivó verseny, amelyet stílusosan a Knock Out-koncert követ, 20 órától pedig visszatér a jó öreg, hamisítatlan kemény rock, s kezdődik a Pokolgép koncertje. 22.30-tól ismét felrobban a színpad és felráz a zene, csak kicsit más zene: Ed Philips and the Memphis Patrol legénysége színpadra viszi Elvis Presley legdögösebb dalait egy Európában teljesen egyedülálló imázzsal és energiával. A nemzetközi hírű magyar rock and roll előadóművészek/zenészek szuperprodukciója egyedi és látványos színpadképpel és show-elemekkel eleveníti fel Elvis Presley mindenki által ismert slágereit.
AUGUSZTUS 27., VASÁRNAP
Az állandó programok, akárcsak szombaton, 11 órától várják a látogatókat az árnyas fák alatt, ahol a hal- és vadételek főzőversenyének csatározásai is zajlanak — a versenyt felügyeli és zsűrizi Pálszabó Mihály mesterszakács.
A kisszínpad elé 11.15-től várják a gyermekeket (és meseszerető felnőtteket) Vitéz László és az elátkozott malom történetével, Pályi János bábelőadásában. 12.30-kor kezdődik a Fejforgató-koncert, a Belvárosi Betyárok Társulat gyerekkoncertje, 13.30-tól pedig a Hétpróba gyermekvetélkedők. 16 órától a Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület bemutatja a XII. századi tábori életet és öltözékeket, természetesen lesz íjazás is, méghozzá a közönség bevonásával, lovagi torna, leányrablás, keresztes hadjárat, lehetőség a fegyverek és öltözékek kipróbálására. 17 órától Pfeiffer Melany lép színpadra, 17.30-tól pedig a Bekecs Táncegyüttes ropja az ördöngös lépéseket. 18.45-től igazi irodalmi (és nem csak) különlegességként a Villon trió Villon balladáit adja elő.
A nagysátorban 16 órakor kezdődik Erdei Péter Nem csak nyomdafesték című könyvének bemutatója — a könyvet bemutatja: Muhi Sándor.
Az Ifjúsági Szigeten, a Gravel Gardenben 12 órától ragadhatnak ecsetet a vállalkozó szelleműek a Színezd újra! — kis bútorfestő workshop keretében, Radu Tímea irányításával.
16 órakor lépnek a nagyszínpadra a Debreceni Opera művészei Operettparádéval, 17 órától Dér Heni veszi át a mikrofont, s 18.30-kor továbbadja minden idők egyik legnépszerűbb magyarországi zenekarának, a Republicnak.
Az új központban 21 órakor kezdődik az idei PMN zárókoncertje — ami egyben azt is jelenti, ismét itt fog dübörögni a Petróleumlámpa, felcsendül a Gyöngyhajú lány és felröppen a Fekete pillangó, jönnek a Régi csibészek: Szatmárra érkezik Magyarország és a rock and roll „legöregebb” zenekara, az Omega. Méltó befejezése az egyhetes színvonalas programsorozatnak.

Hagyjuk az isiászt, gint vedel Juncker a bizottsági üléseken

A The Spectator brit mértékadó lap brüsszeli forrásokra hivatkozva állítja, hogy vannak problémái az itallal az Európai Bizottság (EB) elnökének, és azokat bizony nem az isiász okozza. 
Régóta mennek a találgatások arról, vajon Junckernek egészséges-e a viszonya a szeszes italokkal. Sokan vélekednek úgy, hogy az EB elnöke néha a kelleténél jobban a pohár fenekére néz. Ezt Juncker nyilvános szereplései is gyakran alátá
masztani látszanak, és talán a legutóbbi szereplése a NATO-csúcson volt a legárulkodóbb, ugyanis a főbiztost két oldalról kellett támogatni.
Ő ezt az isiászával magyarázta, de The Spectator újságírója, Jean Quatremer brüsszeli forrásokra hivatkozva állítja, hogy Juncker alkoholproblémái nyílt titoknak számítanak arrafelé. Egy korábbi uniós miniszter azt állítja, “mindenki tisztában van azzal, hogy amikor Junckernek egy pohárban némi vizet hoznak a bizottsági ülésen, abban valójában gin van”.

A politikai paródia paródiájának a paródiáját adja elő az LMPMost ők jönnek, az LMP uralja a nyarat (fotó: MTI / Kovács Tamás)

Így nyár közepén tombolnia kellene az uborkaszezonnak, azonban nincs okunk unatkozni, mert az LMP hősiesen magára vállalta a műsorvezető bohóc szerepét. A saját elnökét eltiltó, mégis hivatalban hagyó, végül talán a saját etikai bizottságát is szemen köpő, saját országgyűlési képviselőjét pedig többször elutasító párt így együtt sokkal-sokkal jobb, mint amire a politikától számíthattunk ezekben a hetekben.
Lenyűgöző, ahogy a Lehet Más a Politika(!) nevű formáció már nemhogy az eredeti szellemiségének nem képes megfelelni, hanem a saját jelenlegi szabályainak sem. A párt kongresszusa és politikai tanácsa is az április 8-i országgyűlési választásokon való önálló indulásról határozott még korábban, ehhez képest a párt elnöke, Szél Bernadett, az egyik alelnöke, Ungár Péter, valamint országgyűlési képviselőjük, Schmuck Erzsébet is tárgyalt más pártokkal a választókerületi visszalépésekről. Ungár Péter ráadásul szándékosan érvénytelen szerződést írt alá a párt kampányát segítő Ron Werberrel, és ezzel végtelenül taktikus módon el is dicsekedett a nyilvánosság előtt.
A felsorolt kihágásokért elég komoly büntetéseket rótt ki rájuk a párt etikai bizottsága: Szélt és Ungárt három, Schmuckot két évre eltiltotta minden párttisztségtől. A legsúlyosabb büntetést a körzetét végül meg is nyerő Kunhalmi Ágnes javára visszalépő Kassai Dániel kapta, akit kizártak a pártból. Őt korábban vádolták azzal is, hogy kiszivárogtatta a Sallai Róbert Benedek és Hadházy Ákos tettlegességig fajuló ellentétéről tanúskodó hangfelvételt. Az LMP gyakorlatiasságáról mondjuk elég gyenge bizonyítványt állít ki, hogy bárki mást vádolnak egy olyan hangfelvétel kiszivárogtatásával, amelyen a diktafonokhoz való őrült vonzódásáról közismert Hadházy Ákos az egyik szereplő.
A Fideszből átigazolt Hadházy Ákos sűrű és rövid LMP-s pályát futott be. (fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)
IGEN, CSAK IGAZÁBÓL MÉGSE, VAGY HA MÉGIS, AKKOR NEM ÚGY
Elvileg tehát a párt három fontos parlamenti képviselője semmilyen funkciót nem tölthetne be az LMP-n belül, ami már önmagában is vicces, de ennél sokkal komolytalanabb, hogy Szél Bernadett a tiltás ellenére társelnök maradhat. És még mindig nincs vége. Keresztes László Lóránt, a párt másik társelnöke hangsúlyozta az ATV-ben, hogy az etikai bizottság ugyan eltiltotta a párttisztségek viselésétől Szélt, viszont nem mozdította el a tisztségéből. Márpedig egy ilyen elvhű pártban, mint az LMP, fölösleges arra számítani, hogy a saját etikai bizottsága által elítélt vezető esetleg levonja a konzekvenciát ahelyett, hogy kiskapukat keresne és kerestetne a szövetségeseivel. Minden jel szerint ez utóbbi történik ugyanis.
Keresztes kifejtette, hogy Szél Bernadett mögött ott áll az LMP, ráadásul ha esetleg a másfél év múlva esedékes tisztújítás idején is érvényben lenne még a tiltás, akkor a kongresszus, a párt legfőbb döntéshozó szerve felül is bírálhatja azt. Mellesleg ugyanez a kongresszus volt az, amely legfőbb döntéshozó szervként a választásokon való önálló indulásról döntött, de aztán ezt önkényesen felülbírálta Szél, amiért az etikai bizottság aztán megbüntette.

Szél Bernadett eltilthatatlan ebben az új korszakot és mintademokráciát hirdető pártban (fotó: MTI / Máthé Zoltán)

LEHET MÁS A KÖVETKEZMÉNYNÉLKÜLISÉG
Vagyis a párt legfőbb döntéshozó szerve hozott egy döntést, az azt figyelmen kívül hagyó pártelnököt eltiltotta, de mégse tiltotta el az etikai bizottság, majd a legfőbb döntéshozó szerv esetleg felülbírálja azt a büntetést, amely éppen a legfőbb döntéshozó szerv szemen köpése miatt született. Most már tényleg idekívánkoznak Sallai Róbert Benedek szavai, akit a pártból azóta az etikai bizottság ítéletét meg sem várva kilépő Hadházy Ákos felborításáért zártak ki első fokon, hogy aztán az etikai bizottság visszavegye őt. Sallai szerint Szél Bernadett eltiltásával azt bizonyítja az LMP, hogy lehet úgy működni, hogy azt ne a következmények nélküliség jellemezze.
Bebizonyosodott: lehet más a következménynélküliség.
NEM KELL A TAGSÁGNAK DEMETER, DE HÁT KIT ÉRDEKEL A TAGSÁG VÉLEMÉNYE?!
Egy ilyen stabil, a kívülálló szemével is megrendíthetetlen alakulathoz tartozni önmagában is dicsőség. Így látják ezt a párt tagjai is, akik már többedszerre vétózták meg Demeter Márta felvételét. Többen „mandátumtolvajnak” tartják az MSZP-ből átszegődött politikushölgyet, akinek az ügye komoly feszültségeket szít a párton belül. Mindettől függetlenül persze Demeter tagja az LMP parlamenti frakciójának, a párt soraiba viszont makacsul nem engedik be, hiába szeretné nagyon bevinni az amúgy mindenféle párttisztségtől eltiltott, regnáló társelnök, Szél Bernadett. Ennek a feszültségnek is LMP-s recept szerint találhatják meg a feloldását: az országos elnökség dönthet a megvétózott tagfelvételről. Szél Bernadettnek tehát csupán nyolc embert kell megdumálnia, hogy fogadják be Demeter Mártát. Csak aztán ha így felveszik, nehogy az etikai bizottság vizsgálódni kezdjen, miért ment szembe a társelnök a tagság döntésével, mert abból kegyetlenül kiszabott, majd senki által nem végrehajtott büntetések sülhetnének ki!
A legerősebb érv Demeter Márta párttagsága mellett, hogy kiválóan megértik egymást Szél Bernadettel, az LMP eltiltott, ennek ellenére hivatalban maradó társelnökével. (fotó: MTI / Bruzák Noémi)

Az egész történet annyira kellemetlen, hogy már Gémesi György Új Kezdet nevű állítólagos pártja is megszakítja az együttműködését az LMP-vel, habár persze az emberük, Hohn Krisztina azért ott marad a kényelmes, meleg széken a frakcióban. Szívesen megkérdeztük volna az LMP-től, hogy ebben a pártban milyen okból, illetve kinek a jóvoltából mennek úgy a dolgok, ahogy, de egyrészt semmi értelmét nem láttuk a felsorolt történések fényében, másrészt nem akartuk még jobban összezavarni a láthatóan a saját létezése és céljai tekintetében is teljes káoszba fordult csapatot.

Salvini: Azt kell megakadályozni, hogy a migránsok útnak induljanak Afrikából

Meg kell akadályozni, hogy a migránsok útnak induljanak Afrikából Európába – jelentette ki a The Washington Post című lapnak adott pénteki interjújában Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, aki beszélt a többi között az Oroszország elleni szankciókról is. Salvini közvetve támogatásáról biztosította Krím orosz bekebelezését. 
Salvini elmondta, hogy Moszkvában az orosz belügyminiszterrel tárgyalt a terrorizmusról, a kiberbiztonságról, a kábítószerellenes küzdelemről, és azokról a “külföldi harcosokról”, akik szerinte több ezren jutnak be Európába Szíriából és általában a Közel-Keletről.
Titkosszolgálataink azt mondják, több ezer külföldi harcos tért vissza Európába, néhányan Olaszországba. Én naponta írok alá utasítást iszlám terrorizmussal kapcsolatban álló emberek kiutasításáról -mondta. Salvini kifejtette, hogy Olaszország az elmúlt négy évben 654 ezer migránst fogadott be, akik tengeren érkeztek az olasz partokhoz, sokan közülük menedékjogot is kaptak.
Jelenleg 170 ezer migráns vár különböző szállodákban az ügye elbírálására -tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy mit kellene tenni, vajon a többi európai országnak kellene-e több migránst befogadnia, az olasz belügyminiszter hangsúlyozta, a végső cél nem a migránsok szétosztása különböző európai országok között, hanem annak megakadályozása, hogy belépjenek Európába, és hogy útnak induljanak Afrikából.
Afrika megsegítését sürgette, szerinte a kontinens számára létrehozandó Marshall-tervre van szükség, hogy javítsák az ott élők életkörülményeit. Megemlítette, hogy Európa Törökországnak már hatmilliárd eurót adott, míg Afrikának csak 500 milliót.
Tehát azért kell küzdenünk, hogy még többet költsünk Afrikára -jelentette ki. Salvini leszögezte, Európa megértette, hogy Olaszország már sokat tett, szerinte talán túl sokat is, és – mint mondta – elmagyarázta francia és német kollégáinak, hogy Itália nem tud több migránst fogadni. Hozzátette, jelenleg mintegy 500 ezer illegális migráns tartózkodik olasz földön, és ötmillió ember, azaz a lakosság 8 százaléka legális bevándorló. Matteo Salvini dicsérte az amerikai elnök bevándorlási politikáját, mint fogalmazott, Donald Trump a választóknak tett ígéretét teljesíti. Pozitívnak minősítette Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök helsinki csúcstalálkozóját.
Nagyon pozitív jel volt, az Egyesült Államok és Oroszország közötti közeledés jó hír Olaszország és Európa számára -állapította meg. Visszautasította és hamis hírnek nevezte azt a vádat, miszerint pártja, a Liga pénzt fogadott volna el Vlagyimir Putyin pártjától, s elmondta, hogy perbe is fogták azokat az újságírókat, akik ezt terjesztik. Visszautasította azt a feltételezést is, hogy Olaszország kilépni készülne az Európai Unióból.
Mi azon dolgozunk, hogy Európát belülről változtassuk meg -szögezte le. Az újságíró feltette a kérdést, hogy miért szorgalmazza az Oroszország ellen hozott szankciók feloldását. Salvini azt válaszolta: mert nem bizonyultak hasznosaknak, és kárt okoztak az olasz exportnak is. A Krím bekebelezésére vonatkozó kérdésre leszögezte: népszavazást tartottak, s a közbevetésre, hogy “hamis népszavazás” volt, közölte, ez csak az újságíró nézőpontja.
Referendum volt és az emberek 90 százaléka arra szavazott, hogy a Krím térjen vissza az Orosz Föderációhoz -szögezte le.
De hát miféle referendum volt az, orosz katonák jelenétében? -vetette fel az amerikai újságíró. Matteo Salvini válaszában arra szólította fel az újságírót, hasonlítsa össze ezt az ukrajnai álforradalommal, amelyet külföldi hatalmak finanszíroztak, és amely szerinte hasonló volt az arab tavasz változásaihoz.

Horvátországból is Orbán üldözi el a fiatalokat Nyugatra

Horvátországot tavaly 42 ezer fő hagyta a jobb élet reményében, és 15 ezer fő telepedett le az országban, a migrációs folyamatok miatt 32 ezer állampolgárral csökkent a lakosság száma – közölte pénteken a horvát statisztikai hivatal. Horvátország 2013-ban csatlakozott az Európai Unióhoz, azóta egyre több fiatal dönt úgy, hogy elhagyja az országot, Nyugat-Európában próbál szerencsét, és Zágráb nem tudja megállítani a kivándorlást.
Az adatok alapján a Horvátországban letelepedettek 50,9 százaléka horvát állampolgár, többségük Bosznia-Hercegovinából érkezett. A kivándorlók 95,8 százaléka horvát állampolgár, közülük 61,4 százalék Németországban telepedett le, hogy ott munkát vállaljon. Azok, akik elhagyták Horvátországot többségében fiatalok voltak, 48 százalékuk 20 és 39 év közötti. A legtöbben Zágrábból mentek el, 14,4 százalék. Tíz évvel ezelőtt a külső migráció pozitív volt, 7053 fővel volt több a beköltözők száma, mint azoké, akik valamilyen oknál fogva elhagyták az országot. Ez a különbség azonban évről évre csökkent, majd 2015-ben már negatívan zárt.
Ami a természetes fogyást illeti, tavaly 2,6 százalékkal, azaz 981 gyermekkel kevesebb született, mint 2016-ban. Az elhunytak száma 2017 végén 3,8, azaz 1935 fővel volt több, mint egy évvel korábban. A négymilliós országban 17,6 ezerrel több ember halt meg, mint ahány született. Ez a legnagyobb természetes fogyás a második világháború óta. Horvátország 2013-ban csatlakozott az Európai Unióhoz, így lakosai számára korlátozottan ugyan, de megnyílt az uniós munkaerőpiac. Azóta egyre több fiatal dönt úgy, hogy elhagyja az országot, Nyugat-Európában próbál szerencsét, és Zágráb nem tudja megállítani a kivándorlást.
A legfrissebb adatok szerint csak Németországban és Ausztriában 450 ezer horvát állampolgár dolgozik, azaz a horvát összlakosság tíz százaléka. A demográfiai problémák megoldásának hanyagolása miatt a nyugdíjrendszer, a munka- és az egészségügyi rendszer összeomlása fenyeget Horvátországban.
Forrás/fotó: MTI

Orbán Viktor komoly megerősítést kapott Izraelben

2018. 07. 20. hirado.hu M1, MTI
A biztonság, a terrorizmus elleni harc, a határvédelem és a modern kori antiszemitizmus kérdését is azonosan látja az izraeli és a magyar miniszterelnök – ezt mondta Orbán Viktor Jeruzsálemben, ahol Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel tárgyalt. Orbán Viktor úgy fogalmazott: egyetértettek abban, hogy ma a biztonság a legfontosabb kérdés, és minden nemzetnek joga van a saját biztonságához.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint az elmúlt harminc évben a magyar jobboldali vezetőket többször érte vád, amely szerint antiszemiták lennének. Erre „csattanós válasz” a magyar kormányfő izraeli látogatása, így tarthatatlan helyzetbe kerültek azok, akik a kritikákat megfogalmazták – vélekedett.
Hozzátette: Orbán Viktor egy komoly megerősítést szerzett, mindkét ország vezetője egyetértett abban, hogy javult a helyzet, Magyarországon egyfajta zsidó közéleti és kulturális reneszánsz van kibontakozóban. Ezzel szemben Nyugat-Európában romlik a helyzet, elsősorban a bevándorlás okozta népességkeveredés miatt.

Orbán Viktor miniszterelnök mutatja az olajfa elültetésének emléket állító plakettet a Nemzetek Ligetében (MTI/Koszticsák Szilárd)

A magyar zsidók félelem nélkül élnek
A két politikus azt is megfogalmazta, hogy a modern kori antiszemitizmus komoly veszélyekkel jár. Benjámin Netanjahu azt mondta a sajtónyilatkozatában, hogy a magyar kormány ellenzi az antiszemitizmust, és a magyar zsidók félelem nélkül élhetnek – hangzott el az M1 péntek reggeli műsorában.
Mráz Ágoston Sámuel szerint ez a kijelentés azonban nem igaz Nyugat-Európára, ahol egy-egy atrocitás borzalmas fenyegetettséget jelent az egész zsidó közösség számára. Elmondta: ezzel szemben Magyarországon a kormányfő számtalan alkalommal elismételte, hogy zéró tolerancia van az antiszemitizmus minden megnyilvánulásával kapcsolatban.
Az „antiszemitizmus kártya” a magyar kormányfő izraeli látogatása során ismét előkerült, az Amnesty International azt szerette volna elérni, hogy Orbán Viktort ne engedjék be a Jad Vasem intézetbe. Mráz Ágoston Sámuel aláhúzta: a Soros György támogatta nemzetközi szervezet az izraeli kormányfővel szemben is nagyon kritikus.
Mindkét ország fontosnak tartja a szuverenitás védelmét
A szakértő arról is beszélt, hogy a két ország geopolitikai helyzete különbözik, Magyarország a balkáni migrációs útvonalon fekszik, míg Izrael a Közel-Keleten, nem kimondottan baráti országokkal körbevéve. Közös álláspont, hogy mindkét ország fontosnak tartja a szuverenitás védelmét, valamint a határok megerősítését – mondta.
A szakértő megjegyezte: Izraelnek azonban fejlett védelmi ipara van, míg Magyarország most döntötte el, hogy szeretné a szuverenitását a védelmi ipar fejlesztésével is megerősíteni.
Mráz Ágoston Sámuel szerint ezen a területen is érdemes elmélyíteni az együttműködést Izraellel, amely az egyik vezető hatalom a számítógépes hadviselés terén. Ezeket a tudásokat, információkat, együttműködési lehetőségeket kell felkutatnia a két kormányfőnek – fogalmazott.
A gazdasági együttműködés is fontos a két ország között, az energiabiztonságunk is növelhető lenne Izrael segítségével. Izraeli felségterületeken találtak energiahordozókat, amit még ki kell aknázni, Magyarország pedig abban érdekelt, hogy ne csak kizárólag Oroszországtól függjön, amikor gázbeszerzésről van szó, hanem más országgal is együttműködést tudjon kialakítani – fejtette ki a szakértő.
Várható volt a Stop Soros miatti kötelezettségszegési eljárás 
A Nézőpont Intézet igazgatója szerint várható volt, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen a Stop Soros törvénycsomag miatt.
Mráz Ágoston Sámuel azt mondta: az eljárás egyik oka, hogy feloldhatatlan érdek- és értékellentét van az Európai Bizottság és Magyarország között. Nagyon máshogy gondolkodik az illegális bevándorlásról Brüsszel és Budapest.
A másik ok, hogy ez a bizottság egy év múlva már nem lesz hivatalban. Május 25-én választás lesz, és egy új bizottság fog felállni. Ezért most az utolsó néhány hónapban minden erejüket összeszedik Magyarország ellen, és bebizonyítják, hogy a kettős mérce létezik – vélekedett a szakértő.

Meghosszabbították az elektronikus útlevelek érvényességi idejét

2018. július 20. 
Péntektől kezdődően a felnőtt személyeknek kiadott egyszerű elektronikus útlevelek érvényességi ideje 10 év lesz - közölte az Agerpres hírügynökséggel a külügyminisztérium. Korábban az útlevelek érvényességi ideje csak 5 év volt. Az új jogszabály értelmében a 12 év alatti igénylők esetében három, a 12 és 18 év közöttiek esetében öt, a 18 év felettiek esetében pedig tíz évig lesz érvényes az egyszerű elektronikus útlevél. (agerpres)

FASISZTA ÉNEKESSEL ÜNNEPELT ZÁGRÁBBAN A HORVÁT FOCIVÁLOGATOTT

Érdekes, hogy nemcsak a jelenlegi magyar kormányt szeretik lefasisztázni egyesek, akik nem tudják elfogadni, hogy egy nemzeti vezetés védi a népét. Valahogy igy gondolkozhat az alábbi cikk írója mert  az ezüstérmes horvát futbalválogatottnak megengedhető, hogy a nemzetét azzal ajándékozza meg,hogy egy nemzeti szövegeiről elhiresült énekest hívták meg hogy együtt ünnepeljenek.
Igaz ugyan, hogy a horvát ustasok minden lehetőséget - a népük megvédésére - elfogadtak, de ettől továbbra is szorgos hazaszerető és hazaépitő népközösségként folytatták életük nagy részét.
Melyik kormány- vagy államfő hozott még olyan intézkedéseket amelyiket a mostani vezetőnő?  Eladatta az elnöki repülőgépet, és a 35 Mercedes személautót amellyel a képviselők járhattak. Ö volt az aki saját és a kormánytagoknak a fizetését felére a külképviseletek és a konzuli hivatalok költségeit pedig 60 %-ra csökkentette. Megnöveltette a minimálbért a privátszektorban, és eltörölte a szpeciális nyugdijakat a parlamenti és a szenátus tagjai számára. Ez a horvát államfő aki nő létére meghozta a fennebb emlitett intézkedéseket s aki nem más mint Kolinda Grabar-Kitarović. HZ

Techet Péter 2018. július 17.
Hétfőn több mint kétszázezer ember fogadta a világbajnokságon második helyezett horvát fociválogatottat Zágrábban, a négymilliós országban milliónyian voltak a többi horvát város utcáin. A békés ünneplést azonban maguk a horvát focisták egyik kérése zavarta meg: a fasiszta Thompsont kérték fel többek között, hogy énekével köszöntse őket
"Miért kell tönkretennie ennek a fasiszta szemétnek ezt a napot?” – kérdezte dühösen a jobbközép Horvát Parasztpárt (HSS) elnöke, Krešo Beljak Twitteren, miután megtudta: a Thompson művésznéven futó Marko Petrović horvát énekes is fellép a focicsapat zágrábi köszöntésén. A válasz persze nagyon egyszerű:
Perković azért lehetett ott, mert így akarták maguk a horvát focisták.
Állítólag Luka Modrić csapatkapitány és Zlatko Dalić edző külön kérése volt, hogy a náci múltat éltető, szerbellenes és nacionalista szövegeiről hírhedt énekes is ott álljon velük a színpadon Zágrábban.
Így érkezett meg a horvát válogatott Zágrábba
Kicsoda Marko Petrović? Az ötvenegy éves énekes Thompson néven 1991 óta része a horvát zenei életnek, koncertjei több tízezres stadionokat is megtöltenek. Kevéssé az énektudása miatt, mint inkább a dalaiban is megjelenő agresszív nacionalizmusáért kedvelik a hívei. Művésznevét is onnan vette, hogy egy Thompson típusú fegyverrel harcolt a horvát-szerb polgárháborúban. Dalaiban a horvát harcosokat, a második világháború alatti horvát náci bábállamot vagy éppen Franjo Tudjman egykori elnököt élteti.
Koncertjeit rendszeresen a horvát fasiszták, az usztasák köszönésével kezdi: „Za dom spremni”, azaz: „A hazáért készen”. 
A horvát közéletben többeket is zavart, hogy a válogatottjuk kapcsán a nemzetközi sajtó rendszeresen a csapat szélsőjobboldaliságáról cikkezett. Miközben a téma mondjuk a német nyelvű médiában tényleg sokszor el volt túlozva, a horvát focisták és szurkolók fasisztaszimpatiái nem tagadhatóak. Amikor pedig maga a válogatott kéri azt, hogy egy fasiszta énekes köszöntse őket hazatérésükkör, akkor ők igazolnak vissza számos velük és országukkal szembeni előítéletet.


Thompson énekel
Még Ivan Rakitić is, aki amúgy a horvát-szerb megbékélés jegyében Novak Djoković szerb teniszező támogatására szólított fel pár napja, hétfőn a szerbgyűlölő Thompsonnal közösen fotózkodott. A horvát focista, aki a Barcelonában játszik, azzal a felirattal rakta ki a közös képet az Instagramjára, hogy „megérkezett a király”.
A horvát közéletben régóta vita folyik arról, mennyire szabad engedni, hogy a foci – amint az Franjo Tudjman korábbi államfő idején volt – politikai tereppé váljék. Miközben például a jobboldali államfő, Kolinda Grabar-Kitarović teljes mértékben megpróbálja meglovagolni a focisták sikereit – igaz, maguk a focisták is jó kapcsolatot ápolnak vele –, a mérsékeltebb kormányfő, Andrej Plenković távolabb tartja magát.
Joško Jeličić, egykori horvát futbalista, a közszolgálati HRT televízió kommentátora éppen azt javasolta a politikusoknak, hogy „ne ugorjanak fel a [győztes] vonatra”, mert nekik semmi okuk nincs büszkének lenni: „nekik köszönhetően vagyunk az Európai Unió legszegényebb állama”. Noha ez a kijelentés nem igaz, tény, hogy a fociszurkolóknak mind a focisták korrupciós ügyeiből, mind a foci és a politika összefonódásából sokszor elegük van már.

2018. július 19., csütörtök

A bodza az új sláger, de még az alma és a meggy a domináns

Köszönhetően a gazdálkodók együttműködésének és határidőre történő pontos adatszolgáltatásának, a gyümölcsösültetvény-összeírás első eredményeit rekordidő alatt, másfél hónappal az összeírás befejezését követően publikálta a Központi Statisztikai Hivatal. A felmérés közel 15 ezer gyümölcstermesztő gazdaság több mint 37 ezer ültetvényére terjedt ki. Az adatgyűjtés kilenc gyümölcsfajt érintett, és a felmért terület 53%-án a gazdálkodók almát és meggyet termesztettek. Az ültetvények használói között a fiatal (40 év alatti) gazdálkodók aránya 21%-ot, az időseké (legalább 65 éves) pedig 23%-ot tett ki.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2018. február 14. és április 16. között az Európai Parlament és a Tanács rendeletének megfelelően hajtott végre gyümölcsösültetvény-összeírást. Az összeírás során azokat az alma-, bodza-, cseresznye-, dió-, kajszi-, körte-, meggy-, őszibarack-, illetve szilvaültetvény használókat írták össze, akik a 2500 m2 területnagyságot elérő árutermelő ültetvényükre 2017-ben támogatást igényeltek. A teljes körű összeírás információval szolgál a hazai gyümölcsös ágazat szakmai szereplői, döntéshozói, gazdálkodói számára az árutermelő gyümölcsös területek fő jellemzőiről, gazdasági potenciáljáról.
Az összeírás végeredményeként 73 ezer hektárnyi gyümölcsös területről rendelkezünk szerkezeti adatokkal. Az előzetes eredmények alapján a gazdálkodók az összeírásban érintett terület 34%-án almát, 19%-án meggyet, 10%-án diót, 9-9%-án bodzát és szilvát termesztettek, ezek után következett a kajszi, az őszibarack, a cseresznye és a körte. A következő öt évben a tervezett kivágásra és telepítésre vonatkozó információk alapján a meggy és a dió területében várható jelentős növekedés. A legnagyobb területen alma- és meggyfákat terveznek ültetni a gazdálkodók. Az őszibarack az egyetlen gyümölcsfaj, amelyik esetében nagyobb területet vágnának ki a közeljövőben, mint amekkorát telepítenének.
A felmért gyümölcsfajok közül a bodzaültetvények a legfiatalabbak, területük majdnem kétharmadát 2010 után telepítették. Ezzel szemben a 2000 előtt telepített területek aránya az alma- és a körteültetvények esetén a legnagyobb (30, illetve 31%).A gyümölcsösültetvény-összeírás előzetes adatait rekordidő alatt publikálta a KSH (Fotó: Pixabay, Tama66)
A gazdaságok irányítói között országos átlagban a fiatal (40 év alatti) gazdálkodók aránya 21%-ot tett ki, míg az időseké (legalább 65 éveseké) 23%-ot. A fiatalok részaránya Komárom-Esztergom megyében volt a legmagasabb (36,2%), Csongrád megyében pedig a legalacsonyabb (12%). Az utóbbi megye esetén, a legalább 65 éves gyümölcstermesztő gazdálkodók hányada (30%) a legmagasabb a megyei rangsorban. Országos szinten a gazdálkodók 47%-a rendelkezett közép- vagy felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel. Ennél alacsonyabb átlagos értéke a Heves, a Bács-Kiskun és a Csongrád megyei gazdálkodóknak volt. Kiugróan magas, 71%-os, a legalább középfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkező gazdaságirányítók aránya Komárom-Esztergom megyében. Felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel Hajdú-Bihar megyében rendelkeztek arányaiban a legtöbben, minden harmadik irányítónak volt ilyen végzettsége.
Az adatszolgáltatás során most először volt rá lehetőség, hogy a válaszadók a kérdőíveken megjelöljék, hogy szeretnének-e tájékoztatást kapni az összeírás eredményéről. Több mint 7600-an éltek is ezzel a lehetőséggel, nekik a megadott e-mail címeken, közvetlenül küldi ki a KSH az összeírásból származó eredményeket, megköszönve az együttműködésüket és a hiteles adatszolgáltatást. A további, részletes adatokat a következő hónapokban folyamatosan publikálja a KSH.

NOCSAK - Újraindítja Romániának szóló adásait a Szabad Európa Rádió

2018. július 19. 
 Egy évtizedes szünet után idén újraindítja Romániának, illetve Bulgáriának szóló híradásait a Szabad Európa Rádió (SZER), a két ország médiakínálatának „erősítése” érdekében. A SZER erről szóló közleménye felidézte, hogy nemcsak kínálatbővítésről, hanem visszatérésről van szó, hiszen - az Egyesült Államok törvényhozása által felajánlott pénzalapból működő - intézmény korábban is jelen volt a két kelet-európai országban: Bulgáriának szánt adásait 2004-ben, a Romániának szóló adást pedig 2008-ban szüntette be a két ország európai uniós csatlakozása kapcsán. „Reméljük, hogy szolgáltatásunk, amelyben helyi újságírókra támaszkodunk, hozzájárul majd a szabad sajtó fejlődéséhez, a demokrácia értékeinek és intézményeinek népszerűsítéséhez, és információkkal igazolja, hogy e két országnak a NATO-ban, Európai Unióban és más nyugati intézményekben van a helye” - idézte a hírforrás Thomas Kentet, a SZER elnökét. A SZER közleménye szerint a civil társadalom és sajtó képviselői, illetve kormányzati hivatalnokok mindkét országban aggasztónak tartják a félretájékoztatást, korrupciót és társadalmi megosztottságot, amely szerintük a politikai berendezkedést veszélyezteti. A hamis hírek leleplezése és a közéleti szerepvállalást bátorító projektek erősítése érdekében a SZER 2018 decemberétől román és bolgár nyelvű jelentéseket és elemzéseket fog készíteni, helyi médiumokkal együttműködve. A SZER a közlemény szerint jelenleg is „mélyen elkötelezett” a Balkán térsége iránt, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Macedóniában, Montenegróban és Szerbiában is irodát működtet, és nagyon népszerű a Moldovai Köztársaság számára sugárzott román nyelvű adása. A SZER és a Radio Liberty helyi tudósítók közreműködésével 20 ország 26 millió hallgatója számára 25 nyelven szolgáltat korrekt információkat és híreket, olyan térségekben, ahol a média még fejletlen, vagy szabadságát korlátozzák, az általa közzétett videókat pedig 1,5 milliárd néző töltötte le a Facebook-ról vagy YouTube-ról 2017-ben. (mti)

Megalakult a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fóruma

2018. július 19.
A háromszéki Zágonban tartott csütörtöki tanácskozásukon a Kovászna, Hargita és Maros megyei gazdaszervezetek és közbirtokosságok képviselői megalakították a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumát - tudatta az MTI-hez eljuttatott közös közleményben a három megye önkormányzata. A zágoni találkozón több mint ötven gazdaszervezet és közbirtokosság vezetője vett részt. Elhatározták: az egyeztető fórum konzultatív szerepet tölt majd be a székelyföldi gazdatársadalomban. Állandó bizottságába augusztus 20-ig mindhárom megye ágazatonként egy-egy tagot nevesít. Jelen lesznek a testületben a szarvasmarha-tenyésztők, juh- és kecsketenyésztők, sertéstenyésztők, méhészek, erdészek és vadgazdálkodással foglalkozók, növénytermesztők, zöldség-gyümölcs termesztők, kertészek, gyógynövény termesztők, biotermelők, valamint a mezőgazdasági szakoktatási intézmények képviselői. "Székelyföldet nem csak a hagyományok, a közös múlt, de a közös mezőgazdaság, erdőgazdálkodás lehetőségei is összekötik, és ezeket a lehetőségeket csak összefogva tudjuk kihasználni" - idézte a közlemény Becze Istvánt, a nemrég bejegyzett Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnökét. Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke azt hangoztatta: "azé a föld, aki megműveli, és addig lesz Székelyföld a székelyeké, amíg megművelik". Tamás Sándor a székelykeresztúri, csíkszépvízi és kézdiszéki tejszövetkezetek megalakulásának a példáját említve kijelentette: "ha van összefogás, tudjuk diktálni az ütemet, amihez a nagy felvásárlóknak is muszáj igazodniuk". Péter Ferenc, Maros megyei önkormányzat elnöke azt hangsúlyozta, hogy az összefogás mellett a hatékonyság növelése is követelmény a gazdálkodók számára. Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke többek között arról szólt, hogy Székelyföldön a mezőgazdaságban dolgozik a legtöbb ember, és ha ezen a területen sikerül jó példát felmutatni, más ágazatokban is lesz előrelépés. Tóth László, csíkszeredai főkonzul Magyarország kormánya nevében köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta: ahol stabilitás és egység van oda szívesebben megy a szakma, és támogatást is könnyebb szerezni. (MTI)

Továbbra is a vallási turizmus és a természeti látványosságok mentik meg a székelyföldi turizmust

 Ambrus István 2018. július 18. 
Bár a helybéliek bosszúsága ellenére a székelyföldi medvelesek egyre népszerűbbek, külföldről továbbra sem sokan érkeznek, és a fiatalokat sem nagyon van mivel megszólítani. A repülőutakat és egyéb turisztikai szolgáltatásokat kínáló momondo.ro keresőmotor összesítése szerint az európai felhasználók 52%-a tengerparti nyaralást tervez idén, a romániai turisták 65%-a pedig Dél-Európa valamelyik városába kirándul, ahol legkevesebb egy hetet tervez eltölteni. A romániaiak legkedveltebb utazási célpontjai Barcelona, Lisszabon és Palma de Mallorca, de Olaszország városai is népszerű desztinációk, ahová Romániából kedvező áron lehet repülőjegyet vásárolni. A romániai utazási irodák kínálatai közt legnépszerűbbek a görög és törökországi üdülések, a legtöbb vásárló pedig kényelmi vagy biztonsági okokból választ ilyen szolgáltatásokat. Nemcsak a külföldi célországok népszerűek, hosszú hétvégék vagy szabadságolás alkalmával sok magyarországi illetve belföldi turista látogatja a székelyföldi megyéket is. A faluturizmus mellett a gyógykezeléseket szolgáltató egészségügyi központokat is sokan felkeresik, de a fiatalabb korosztály számára továbbra sem kedvelt úti cél Kovászna és Hargita megye. A székelyföldi megyékbe is belföldről érkezik a legtöbb turista A székelyföldi panziósok és más vendéglátóipari egységek a múlt év során a 2016-os évhez képest nagyobb bevételt könyveltek el, mindemellett a Kovászna és Hargita megyét elsősorban az idősebb belföldi korosztály, valamint a magyarországi turisták látogatják. A szakemberek szerint ezekben a megyékben úgy lehetne a leghatékonyabban fejleszteni a turizmust, ha a jelenlegi látványosságok és programkínálat mellett fiataloknak szóló szabadidős tevékenységeket szerveznének. Szabó Károly, a Hargita Közösségi Fejlesztési társulás igazgatója elmondta, Hargita megyében Parajd a turisták által leginkább kedvelt célpont, de a csíksomlyói zarándokhely és az ehhez vezető Mária út is a kedvelt úti célok közt szerepel. Szabó szerint a székelyföldi turizmus továbbfejlesztését elsősorban a már nagyrészt külföldön is népszerű turisztikai desztinációk továbbfejlesztésében látják, ezért az elmúlt években törekedtek arra, hogy a Mária zarándokutat is megfelelően kiépítsék. A vallási turizmus mellet a természeti látványosságok is népszerűek, amelyeket elsősorban belföldi turisták látogatnak. Ezek a helyek Gyergyószentmiklós és az azt övező Gyilkos-tó környéke, amelyet az utóbbi időben Erdély "kalandfővárosaként" népszerűsítenek. Szabó Károly hozzátette, ezeket a turisztikai látványosságokat elsősorban Magyarországon népszerűsítik, ugyanakkor a Hargita megyei turisztikai szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogy a népszerűsítés terén érdemesebb a belföldi turizmusra összpontosítani. „Hargita megyében 4 olyan látványosság van, amelyet minden turista kipipál a listáján: Parajd, Csíksomlyó, Gyilkos-tó és a Szent Anna-tó”- mondta a fejlesztési társulás igazgatója, aki hozzátette, hogy a helybéliek bosszúsága ellenére a székelyföldi medvék egyre népszerűbbek, ezért a Hargita megyei medveleseket is sokan látogatják. Jánó Szabolcs, a Kovászna megyei Turizmusért Egyesület ügyvezető igazgatója elmondta, a térségben a legnépszerűbb látványosságnak a kúriák számítanak. Ezek múzeumként vagy vendéglátóipari egységként látogathatók, ugyanakkor a borvízforrások és az ezekkel végezhető gyógykezelések is egyre népszerűbbek, elsősorban az idősebb korosztály körében. Jánó hozzátette, helyi sajátosságokat kihasználva a turizmus fellendítését hosszú távon a fiataloknak szóló szabadidős tevékenységek szervezésében látja. Bántó Norbert, a Bihar megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Igazgatója a Transindexnek elmondta, ahhoz, hogy több külföldi turista érkezzen Romániába, elsősorban az ország külföldi népszerűsítésére kéne nagyobb hangsúlyt fektetni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a nyugati országokban, de sok esetben még Magyarországon is, még mindig élnek a Romániával kapcsolatos sztereotípiák, az ide utazók közül legtöbben még mindig a közbiztonság és az utak állapota miatt aggódnak. A másik probléma, hogy a legtöbb megyében nincsenek olyan utazási irodák, amelyek a külföldiek romániai beutaztatásával foglalkoznak. Másrészt Romániában nincsenek a külföldiek számára szervezett üdülési csomagok, a turizmusban érdekeltek az ország és a megyék külföldi népszerűsítése során a helyi látványosságokra fektetik a hangsúlyt, ezen keresztül pedig az egyénileg szervezett kirándulásokat helyezik előtérbe. Bántó hozzátette, a Nagyváradon és a Bihar megyében működő utazási irodák 98%-a „outgoing”-al, azaz a romániai turisták külföldi utaztatásával foglalkozik. Bihar megyében a legnépszerűbb turisztikai célpont Nagyvárad történelmi belvárosa, valamint a nagyváradi akvapark, amely az országban második legnagyobb és legmodernebb ilyen létesítmény, de Félixfürdő is népszerű a vendégek körében, amelyet évente 200 ezer turista látogat. Az ökoturizmusnak is fontos szerepe van, amely egyrészt a megyében lévő barlangok miatt népszerű. Ezek közül leglátogatottabb a Királyerdő hegységben lévő Szelek Barlangja, melyet a kezdő, haladó és a profi barlangászok is látogathatnak, de mindemellett egyre több turista választja a vadkempingezést. A Bihar megyébe érkező turisták 83%-a belföldről, 17%-a pedig külföldről érkezik. A külföldiek közül legtöbben Magyarországról, Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból, Németországból és Ausztriából utaznak idek. Bántó Norbert elmondta, a kedvező áron elérhető belföldi légi járatok miatt egyre több vendég érkezik Kolozs és Temes megyéből, valamint Bukarestből. Az uniós normák is segítenék a turizmus fejlődését, de Romániában még nem ratifikálták ezeket Annak ellenére, hogy a legtöbb belföldi turisztikai iroda külföldre szóló üdülési csomagokat értékesít, még mindig nem fogadta el a román parlament a turisztikai törvény módosítását, amelyen keresztül az Európai Parlament és Tanács irányelvét kellett volna a román jogrendbe emelnie. A tervezet múlt évben került a román parlament elé, amely egyrészt több felelősséget hárít az utazási irodákra, ugyanakkor biztonságosabbá teszi a külföldi utazást a turisták számára. A törvénytervezetnek július 1-én kellett volna hatályba lépnie, de ezt még nem szavazták meg a román döntéshozók. A 2302/2015-ös európai irányelv átláthatóbbá és egyértelműbbé teszi azoknak a szolgáltatásokat igénybe vevők jogait, akik utazási irodánál terveznek belföldi vagy külföldi üdülést. Ez a törvénykezés konkrétan meghatározza az utazási irodák kötelességeit és a külföldre utazó turisták jogait. Ezek közt szerepel, hogy a megvásárolt utazási csomaggal kapcsolatosan a szolgáltatóknak széleskörű írásos tájékoztatást kell biztosítaniuk a klienseknek, amelyben szerepelnek a vásárlót megillető jogok, valamint minden olyan információ amely az utazásra vonatkozó járulékos költségeket is tartalmazza. Az új irányelv szerint az utazási irodákat terheli a felelősség olyan esetben is, ha az általuk szervezett üdülés során előre nem látott bonyodalmak történnek, amelyek plusz kiadással járnak, valamint konkrétabban szabályozza a vásárlok lehetőségeit az előre befizetett utazás érvénytelenítése esetére. A Romániában is érvénybe lépő irányelv szerint a vásárlót nem terhelheti semmilyen plusz költség abban az esetben, ha az célországban romlik a közbiztonság helyzete, természeti katasztrófák történnek, vagy háborús konfliktus tör ki és ezért visszamondja a megvásárolt üdülési csomagot. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha az előre befizetett nyaralás költségei valamilyen okból kifolyólag meghaladják az utazási iroda által meghatározott összeg 8%-át. Abban az esetben, ha az előre meghatározott időpontban az egyéni vagy csoportos szervezett kirándulások során az utasok valamilyen okból kifolyólag nem tudják elhagyni a célországot, az utazási irodának meg kell téríteniük három napra vonatkozóan a szállás költségeit és a hazautaztatást