2013. január 31., csütörtök

Katalónia szuverenitási nyilatkozata

Deklaráció Katalónia népének szuverenitásáról és a döntéshez való jogáról. 
Preambulum 
Katalónia népe történelme folyamán demokratikusan kinyilvánította akaratát, hogy önállóan kormányozza magát a haladás, valamennyi polgár jóléte és esélyegyenlősége érdekében, valamint azért, hogy erősítse sajátos kultúráját és kollektív azonosságtudatát. Katalónia önkormányzatisága a katalán nép történelmi jogain, sokévszázados intézményein és hagyományos jogrendjén is alapul. A katalán parlamentarizmus a középkorban gyökerezik, olyan kollektív szervek formájában, mint a Pau i Treva (’béke és fegyvernyugvás’) vagy a barcelonai grófi udvar. A XIV. században hozzák létre, Generalitat néven, a parlament választmányát, amely egyre nagyobb önállóságra tesz szert, és a XVI. és XVII. században már Katalónia kormányaként működik. A spanyol örökösödési háború végén, miután Barcelona 1714-ben elesett, V. Fülöp a Nova Planta (’új berendezkedés’) című dekrétummal eltörli a katalán közjogot és a katalán önkormányzat intézményeit. Ennek a történelmi folyamatnak Katalónia mellett más területek is részesei voltak, és ezek együtt, egymást kölcsönösen elismerve, egy nyelvileg, kulturálisan, társadalmilag és gazdaságilag közös teret alkottak, mely egyre erősödve haladt a fejlődés útján. A XX. század folyamán állandó volt a katalánok törekvése, hogy önállóan kormányozzák magukat. Az önkormányzatiság visszaszerzése irányába tett első lépés a Mancomunitat de Catalunya (’a katalán megyék közössége’) létrehozása volt 1914-ben, de ezt Primo de Rivera diktatúrája eltörölte. A második spanyol köztársaság 1931-es kikiáltása után alakult meg, Generalitat de Catalunya néven, a katalán kormány, és Katalónia autonómiáját alaptörvényben rögzítették. 1939-ben Franco tábornok felszámolta az autonóm Katalóniát, és az akkor létrejött diktatorikus rendszer egészen 1975-ig fennállt. A katalán nép és száműzetésbe kényszerült kormánya aktív ellenállást tanúsított a diktatúrával szemben. A szabadságért vívott harc egyik fontos állomása volt az Assemblea de Catalunya (’katalán nemzetgyűlés’) megalakulása 1971-ben, tehát még az autonómia visszaszerzése előtt. Ez utóbbira, akkor még ideiglenes jelleggel, 1977-ben került sor, amikor Katalónia elnöke hazatért a száműzetésből. A demokratikus átalakulás folyamatában, az 1978-as spanyol alkotmány által meghatározott autonómia-rendszer keretein belül, Katalónia népe népszavazáson fogadta el az 1979-es katalán alaptörvényt (Estatut d’Autonomia). Az első katalán parlamenti választásokra 1980-ban került sor. A demokrácia elmélyítésének útján a legutóbbi években a katalán társadalmi és politikai erők többsége olyan intézkedéseket kezdeményezett, amelyek a politikai és jogi keretek átalakítását tűzték ki célul. Ezek közt a legutóbbi a katalán alaptörvény megreformálásának a folyamata volt, amelyet a parlament 2005-ben kezdett meg. A spanyol állam intézményei akadályokat gördítettek az új alaptörvény útjába. Különösen negatívan hatott a spanyol alkotmánybíróság 31/2010 számú döntése, amely lehetetlenné teszi, hogy a katalán népnek a demokrácia továbbvitelét célzó kollektív akarata a spanyol állam keretein belül valósuljon meg. Ezen döntés alapján a katalán önkormányzat is visszafejleszthető, ami napjainkban világosan megfigyelhető politikai, hatásköri, pénzügyi, társadalmi, kulturális és nyelvi vonatkozásban egyaránt. A katalán nép több alkalommal is kifejezte azt az akaratát, hogy felszámolja a jelenlegi helyzetet, amelyben a spanyol állami keretek megakadályozzák a továbblépést. A polgárok tömegtüntetéseken követelték a katalán nép döntéseinek a tiszeteletben tartását, így 2010. július 10-én, a „nemzet vagyunk, mi döntünk”, majd 2012. szeptember 11-én, a „Katalónia, Európa új állama” jelszóval. A katalán parlament 2012. szeptember 27-i, 742/IX számú határozatával kinyilvánította annak szükségességét, hogy Katalónia népe szabadon és demokratikusan, népi konzultáción dönthessen kollektív jövőjéről. A legutóbbi, 2012. november 25-én megtartott parlamenti választások világosan és félreérthetetlenül kifejezték és megerősítették ezt az akaratot. A folyamat továbbvitelére Katalónia parlamentje, a X. törvényhozási ciklus első ülésén, képviselve Katalónia polgárainak a legutóbbi választásokon demokratikusan kifejezett akaratát, a következőkben deklarálja Katalónia népének a szuverenitását és a döntéshez való jogát. Deklaráció Katalónia népének szuverenitásáról és a döntéshez való jogáról A katalán nép demokratikusan kifejezett többségi akaratának megfelelően, a katalán parlament úgy határoz, hogy megkezdi azt a folyamatot, amely révén ténylegessé válik a döntési jog gyakorlása, és Katalónia polgárai, az alábbi elveknek megfelelően, dönthetnek kollektív politikai jövőjükről: -Szuverenitás. Katalónia népe a demokratikus legitimitás értelmében szuverén politikai és jogi alany. -Demokratikus legitimitás. A döntési jog gyakorlásához vezető folyamat szigorúan demokratikus lesz, biztosítva a vélemények többféleségét és valamennyi vélemény tiszteletben tartását. A katalán társadalmon belül lefolytatandó vita és párbeszéd célja az, hogy az ennek alapján megszülető eredmény a nép többségi akaratát fejezze ki, ami a döntési jog legfontosabb biztosítéka lesz. -Átláthatóság. Minden lehetőség adva lesz arra, hogy a lakosság és a katalán polgári társadalom egésze hozzájusson valamennyi olyan információhoz és pontos ismerethez, amely szükséges ahhoz, hogy gyakorolhassa a döntés jogát, és hogy részt vegyen az ehhez vezető folyamatban. -Párbeszéd. A folyamat része a párbeszéd és a tárgyalás a spanyol állammal, az európai intézményekkel és a nemzetközi közösség egészével. -Társadalmi összetartás. Biztosítva lesz Katalónia társadalmi és területi kohéziója, és az a katalán társadalom által oly sokszor kifejezett akarat, hogy Katalónia lakosai továbbra is egy népet alkossanak. -Európaiság. Biztosítva lesz az Európai Unió alapító elveinek a védelme és terjesztése, így különösen a polgárok alapvető jogai, a demokrácia, a jóléti állam és az európai népek közötti szolidaritás iránti elkötelezettség, valamint a gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődésre való törekvés. -Törvényesség. Minden lehető törvényi keret igénybevétele abból a célból, hogy ténylegessé váljék a demokrácia erősítése és a döntési jog gyakorlása. -A parlament vezető szerepe. A parlament, mint az az intézmény, amely Katalónia népét képviseli, vezető szerepet játszik a folyamatban. Megegyezéses alapon meg kell határozni, milyen mechanizmusok és munkamódszerek biztosítják ezen elv érvényesülését. -Részvétel. Katalónia parlamentjének és kormányának el kell érnie, hogy a folyamat aktív résztvevői legyenek a helyi közösségek, a politikai erők lehető legtöbbje, a gazdaság és a társadalom szereplői, Katalónia kulturális és polgári szervezetei. A parlamentnek és a kormánynak ki kell alakítania azokat a mechanizmusokat, amelyek biztosítják ezen elv megvalósítását. -A katalán parlament arra biztatja a lakosság egészét, hogy aktívan, főszereplőként vegyen részt abban a demokratikus folyamatban, amely a katalán nép döntési jogának a gyakorlásához vezet. 
Kelt a Parlament épületében, 2013. január 22-én (m)

Új-Zélandon gyönyörű a holdkelte

Index 2013. január 31.
Megannyi speciális technológiával készült, illetve a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásról felvett videó után itt az ideje, hogy megmutassuk, nem kell semmi extra ahhoz, hogy valami különlegeset lássunk, elég csak jól kiválasztani a megfigyelés helyét. Például az új-zélandi Viktória-hegy kilátóját, ahonnan Mark Gee vette fel, ahogy felkel a Hold.
A valós időben, vágás nélkül rögzített holdkelte a természet egyik mindennapos jelensége. A Hold minden nap ötven perccel később kel, mint az azt megelőző alkalommal, de a telihold mindig napnyugtakor bukkan elő a horizont alól. A Hold (és minden egyéb égitest) látszólagos méretét és színét is befolyásolja az a légrétegvastagság, amin keresztül a holdkeltét és a holdnyugtát látjuk. Ilyenkor még tiszta és nyugodt időben, kis nagyításnál is megfigyelhető az ég nyugtalansága: a Hold pereménél úgy látjuk a remegő levegőt, mintha a tűz felett keletkező hőfüstön keresztül néznénk a jelenséget.
A fenti felvétel legnagyobb trükkje, hogy Gee a kilátótól két kilométerre tette le a kamerát. Az idén január 28-án készült, vágás és minden egyéb módosítás nélküli filmet a NASA beválasztotta a legjobb űrfotókat bemutató, Astronomy Picture of the Day (APOD) elnevezésű sorozatába.
Bár a teliholdat sokan a Hold legszebb jelenségének tartják, csillagászati szempontból ez az az időszak, amikor a lehető legkevesebb érdekesség látszik az égitesten. A Hold krátereinek és hegyeinek szépségét főleg az egyéb időszakokban jellemző fény-árnyék viszonyok adják, ráadásul a fényes telihold a csillagok észlelését is megnehezíti. Kárpótlásul viszont kevés dolog szebb, mint a valós méretének háromszorosát mutató, okkersárgán pompázó teliholdas holdkelte.

Nem a Duna jegén lett király Mátyás

BBC History Magazin 2013. január 24.
Napra pontosan 555 éve, 1458. január 24-én választották meg Mátyást a magyarok királyává. A főurak könnyen kezelhető királyt akartak a trónon látni, és erre Hunyadi János kisebbik fia, aki ekkor még egy darabig a rabság keserű kenyerét ette Prágában, alkalmasnak látszott. Hogyan lett mégis Mátyás erős kezű uralkodó, és mi volt a szerepe a szokatlanul rideg tél miatt befagyott Dunának?
A nem egészen 15 esztendős Hunyadi Mátyást a hagyomány szerint a Duna jegén összegyűlt nép közfelkiáltással választotta meg Magyarország királyának. A valóságban azonban a választást az országot irányító főúri ligák komoly alkudozása előzte meg.
Miután 1457 márciusában Hunyadi László feje lehullott Budán, öccse, Mátyás sorsa is nehézre fordult, V. László király ugyanis Bécsbe, majd Prágába is magával hurcolta későbbi utódját. Ennek oka az volt, hogy a király kitüntetett kegyében álló Cillei Ulrikot, aki végre le akart számolni a túlságosan megerősödött Hunyadiakkal, előzőleg Nándorfehérváron meggyilkolták – erre válaszul V. László (előzetes ígérete ellenére) elfogatta és kivégeztette Hunyadi Lászlót, ám másik foglyával, Mátyással a főurak békétlensége elől külföldre menekült.
Buda Mátyás király idejében Fotó: Hauszmann Alajos.

A magyar királyi vár építésének története
Magyarországon küszöbön állt a Garai–Újlaki-liga és a Szilágyi–Hunyadi-liga polgárháborúja, a király azonban 1457 novemberében váratlanul elhunyt, ezzel pedig a hazai viszonyok gyökeresen megváltoztak.
Közös erővel
Az ellenséges ligák belátták, hogy jobban járnak, ha összecsapás helyett inkább együtt választanak olyan királyt, akit majd közös erővel „terelgethetnek” a megfelelő döntések felé. A Szegeden, 1458. január 12-én megkötött egyezményben Hunyadi Mátyást jelölték a trónra, így a Budára és a pesti Rákosmezőre összehívott királyválasztó országgyűlés valójában inkább formalitás volt, nem az a váratlan fordulat, amelynek a későbbi történetírók egy része láttatni kívánta. Először a főurak és főpapok egyeztek meg a budai Várban a pápai legátus társaságában, majd a Pesten gyűlésező köznemesek is csatlakoztak hozzájuk, ennek azonban az előzmények miatt már nem volt különösebb súlya.
Az tehát biztos, hogy a választás nem a Duna jegén zajlott, de az nem egyértelmű, pontosan mi is történt a befagyott folyón. Egyesek szerint a polgárok vonultak ki, hogy nyomást gyakoroljanak a gyűlésre, mások azt állítják, a döntést ünneplő nemesség özönlött a befagyott folyóra, hogy ilyen módon is kifejezze egyetértését. A legkiábrándítóbb elmélet szerint pedig a Mátyás megválasztását leginkább szorgalmazó nagybátyja, Szilágyi Mihály – aki a szegedi megállapodás értelmében nem mellesleg a kormányzói tisztséget is bebiztosította magának unokaöccse megkoronázásának esetére – szervezte a „spontán tömegmegmozdulást”, hogy a vele érkező 15 ezer fegyveres mellett ezzel is „megkönnyítse” az országgyűlés döntését.
Mindenesetre maga az ifjú uralkodó eközben mit sem sejtve és nem teljesen önszántából élvezte Podjebrád György kormányzó, későbbi cseh király vendégszeretetét Prágában. Az utazó-történetíró Antonio Bonfini szerint vacsora közben tudta meg, hogy immár Mátyás Magyarország királya. Podjebrád egyébként csak komoly váltságdíj ellenében engedte visszatérni Magyarországra, sőt arra is rávette Mátyást, hogy a lányát, Katalint feleségül vegye. Lehet, hogy ez nem is volt annyira az újdonsült uralkodó ellenére, ugyanis a ligák hamarosan szembesültek azzal, hogy kényelmesen irányítható báb helyett egy erős akaratú királyt kaptak a nyakukba, márpedig az eredeti tervek szerint Mátyásnak a két liga szövetségének megpecsételéséül Garai Annát kellett volna elvennie – akit egyébként Mátyás anyja, Szilágyi Erzsébet is támogatott a frigyben.
Legitim hatalom

Fotó: Bibliotheka Corviniana

Ha tehát nem is a Duna jegén történt meg a választás, Magyarország az új király 32 éves uralkodása alatt megszabadult a főúri ligák hatalmától, sőt egy időre újra a térség legerősebb államává vált. Ehhez azonban rögös út vezetett: a megválasztása után néhány héttel, februárban Budára érkező Mátyás hamar kezébe vette a gyeplőt, az elvileg öt évre kinevezett Szilágyi Mihályt félreállította, a köznemességnek kedvező döntéseket vitt keresztül az országgyűlésen, ám még egy darabig meggyűlt a baja az ármány főurakkal, huszita apósával, Podjebrád Györggyel és a Szent Koronát birtokló III. Frigyes császárral.
Hat évbe telt, míg elérte, hogy végre legitim uralkodója lehessen az országnak – 1464. március 29-én koronázták meg Székesfehérváron a nagy nehezen visszaszerzett Szent Koronával, amelyért 80 ezer aranyforintot fizetett, és elismerte, hogy amennyiben fiú utód nélkül halna meg, a Habsburgokat illeti a trón. (Mátyásnak végül csak egy törvénytelen gyermeke élte meg a felnőttkort, Corvin János, ám a főuraknak és az országgyűlésnek inkább a gyenge akaratú Jagelló II. Ulászló megválasztása állt érdekében Mátyás halálát követően, 1490-ben.)
A kedvezőtlen kezdetek ellenére Mátyás keménykezű politikájával, sajnálatosan rövid életű gazdasági reformjaival, művészet- és tudománypártoló tevékenységével, és nem utolsósorban sikeres hadjárataival kivívta az utókor elismerését, hiszen Magyarország ekkor került a legközelebb a nyugat-európai fejlődési úthoz – kortársai körében azonban az alacsony termetű, hirtelen haragú uralkodó a haláláig igencsak népszerűtlen maradt.

A fájdalommentes megoldás – Egybehangzóan állítják: régióátszervezés kell

2013.01.31. 
Dragnea: kemény harcokra számíthat ősszel

Legkésőbb 2013 decemberében működőképesek kell legyenek az új romániai régiók, és az azokat vezető-irányító szerveket is meg kell választani – jelentette ki Liviu Dragnea. A területfejlesztési miniszter hozzátette, szeptemberre népszavazást írnak ki az alkotmánymódosításról.
– Legkésőbb decemberre működniük kell a regionális tanácsoknak, és meg kell választaniuk az elnökeiket vagy kormányzóikat, még nem tudni, minek nevezzük majd őket. Az a szándékunk, hogy a létrehozott adminisztratív régiók az Európai Bizottság közvetlen partnerei lehessenek – szögezte le Liviu Dragnea.
Elmondta, hogy ő nem jelenhet meg a parlament előtt a regionalizációt érintő törvényjavaslat-csomaggal, amíg az alkotmányt nem módosítjuk, ugyanis pontosítani kell a régió fogalmát adminisztratív-területi entitásként.
– Az alkotmánymódosító népszavazás valamikor szeptemberben lesz, utána mutatjuk be a javaslatcsomagokat, és készítjük elő a szükséges intézményi kereteket – mondta a tárcavezető.
Dragnea szerint a régiósítási folyamat párhuzamosan fog zajlani a decentralizálásival, és nem igényel többletköltséget.
– Leosztjuk a feladatokat kormányszintről a régiók felé, elsősorban a vidékfejlesztésre vonatkozókat. Ugyaakkor ennek a folyamatnak az lesz a következménye, hogy a megyei szintű kormányintézményekben és a minisztériumokban csökken a személyzet létszáma – vetítette előre a fejlődés irányát a területfejlesztési tárcavezető.
Hozzátette: az alapítandó régiók apparátusát a jelenlegi regionális fejlesztési ügynökségek alkalmazottaiból alakítják ki, tehát nem lesz új személyzet. Két héttel ezelőtt Dragnea az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozta, a régióátszervezés legfontosabb célja a vidékek fejlettségi különbségeinek csökkentése, tehát fejlesztési és gazdasági meggondolásból teszik. A miniszter az utóbbi húsz év legfontosabb projektjének nevezte a régióátszervezést.
Erre reagálva a volt miniszterelnök, Emil Boc kifejtette: a kormánynak nem lesz bátorsága arra, hogy élőhúsba vágjon a régióátszervezés ügyében, inkább létrehoz egy szerkezetet a megyék fölé, mintsem összevonná azokat, mert nem akarnak harcot a megyék vagy a területi kormányintézmények vezetésével.
Arra a kérdésre, hogy miért van szükség régióátszervezésre, Emil Boc azt válaszolta, hogy több európai pénzt hozhat.
– Legfőbb oka, hogy minél több európai pénzt hozzunk be, de ahogyan azt tesszük, attól függ, kit akarunk segíteni, a polgárokat vagy a politikusokat? 
Ha nem lesz régióátszervezés, akkor még kevesebb uniós pénz lesz itt, mint a 2007–2013-as időszakban, szögezte le a volt kormányfő, aki szerint a fájdalmasabb, de a polgároknak kedvező megoldás a megyék összevonása lett volna.
– Most egyetlen regionális fejlesztési program van, ha meglesznek a régiók, akkor nyolc lehet, tudjuk majd, hogy melyik régiónak melyek a prioritásai, anélkül, hogy Bukarestbe mennénk. Tény, hogy 2013-ban meg kell ejteni a régióátszervezést, mert 2014-re már életre kell hívni a regionális programokat – mondta Emil Boc. Székely Hírmondo

Parázs vita a kolozsvári városi tanácsban

31/01/2013
A helyszínen levő munkatársunk szerint ezekben a percekben parázs vita zajlik a Szociálliberális Szövetség (USL) és a Demokrata-Liberális Párt (PDL) városi tanácsosai között a helyi adók és illetékek, valamint a hulladékelszállítási díj esetleges emeléséről.
Tudósítónk szerint egyes önkormányzati képviselők fennhangon beszélnek, Csoma Botond ülésvezető is elvesztette önuralmát.

Polgári délután a sepsiszentgyörgyi MPP-nél

Nagy D. István | 2013.01.30.
Idén is megszervezi a már hagyományossá váló, a tagsággal való minél szorosabb kapcsolattartást szolgáló éves polgári délutánját az MPP sepsiszentgyörgyi szervezete.
A beszámolókkal, kiértékelésekkel tarkított eseményre február 7-én 18 órától kerül sor a párt megyeszékhelyi (Martinovits utcai) székhelyén – tájékoztatott Bálint József, a városi szervezet elnöke. Elmondása szerint a találkozón mindenképp kiértékelik az önkormányzati választásokat követő időszak történéseit, kiemelten a parlamenti választások kapcsán az alakulat országos és megyei vezetőségével kialakult nézeteltéréseket, illetve más témakörök mellett a szervezet jelenlegi helyzetét is górcső alá veszik. Az eseményre a sepsiszentgyörgyi tagságot várják, mely reményeik szerint minél nagyobb létszámban megjelenik. A szervezet hivatalosan nem küldött meghívást sem a megyei, sem az országos elnökség irányába. Utóbbival várhatóan február végén kerül sor hivatalos találkozóra – tette hozzá Bálint.

2013. január 30., szerda

A lekicsinylés és a fenhéjázás tetőfoka - "Jön-megy az urna" – Markó Béla állásfoglalása

2013. január 28. hétfő, 
Állásfoglalásban reagált hétfőn Markó Béla, a Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke az alapítványt és a személyét ért támadásokra.

ÁLLÁSFOGLALÁS (avagy: jön-megy az urna)

Amikor néhány évvel ezelőtt kollégáimmal arról beszélgettünk, hogy közéleti fórumként működő, politikusok és értelmiségiek szabad véleménymondásának helyet adó alapítványt jegyeztetünk be, magától értetődően javasoltam, hogy viselje Kós Károly nevét ez az intézmény. Azt gondoltam ugyanis, és ma is azt gondolom, hogy alkotói sokoldalúságával, közéleti elkötelezettségével, az erdélyi magyar önállóság, vagyis autonómia következetes hirdetőjeként, minden más kortársánál teljesebben és pontosabban fejezi ki Kós Károly azt a transzszilván eszmeiséget, amelyet én személy szerint is magaménak vallok, de magáénak vallhatja közülünk mindenki, aki ragaszkodik szülőföldjéhez, és innen elmenni nem akar. Mi több, az itt-ott ugyan sokat ócsárolt, de az erdélyi magyarok elsöprő többsége által újra meg újra támogatott RMDSZ is ezt az elvet követte a maga politikai eszközeivel mindvégig. A két világháború közti itteni politikának nincsen fontosabb, távlatosabb, maradandóbb szándéknyilatkozata, sőt, programja, mint a Kiáltó Szó. Pedig sok program született akkor is, köztük olyan európai színvonalú munkák, mint Jakabffy Elemérék autonómia-tervezetei, amiről mellesleg manapság jóval kevesebbet beszélünk a kelleténél. Egy szó mint száz: nem Wass Albert kultuszára, még csak nem is a Nyírő Józsefére lenne szükség minálunk, hanem akár a művészete, akár a politikai krédója okán, sokkal inkább Kós Károly kultuszra.
Szánalmas paródiának tartom, ha ma valaki „nemzeti értékként” aposztrofálja őt, és közben elvitatja tőlünk a jogot, hogy Kós Károly szellemisége szerint próbáljunk élni és cselekedni, jobboldaliként, baloldaliként vagy éppen semlegesként pártpolitikák dolgában. Annak a Kós Károlynak a szellemi örökségéről van szó, aki Trianon után itthon maradt Kolozsváron, sőt, Sztánán, amikor sokan mások Budapestig futottak. Igen, Kós Károly valóban nem volt sem hithű baloldali, sem hithű jobboldali – tudjuk-e ma is, hogy mi értelme nálunk Erdélyben ennek a címkézésnek? -, hanem demokrata volt. Amit máig nem tanultak meg tőle egyesek, Tőkés László sem, akinek több püspöki mandátummal a háta mögött sincsen fogalma arról, hogy mit jelent a tolerancia, de attól még nyakra-főre megmondja nekünk, hogy mi a nemzeti és mi a nemzetietlen. (Kíváncsian várom, végre valahára ki fogja neki is megmondani, hogy nem ártana időnként belenézni például az értelmező szótárakba, mert akkor rájöhetne, hogy egyik kedvenc jelzőjének – eposzilag: állandó jelző -, amellyel az RMDSZ vezetőit illeti, a „posztkommunistának” az elsődleges jelentése se több, se kevesebb, mint „kommunizmus utáni”, és ennek a térségnek az országai ma szőröstül-bőröstül „posztkommunizmusban” élnek. Mi is, az ex-püspök úr is. Könyörgöm, hajdanában tisztelt, hajdanvolt RMDSZ-es társaim, akik ma EMNP-ben és hasonlókban utaztok, olvassatok is néha, ne csak írjatok. Mármint nyilatkozatokat és közleményeket...) Az állásfoglalások gazdag étlapján (amelyhez most én is hozzáadok egy fogást) igazi csemege, hogy Tőkés László „európai képviselő, az EMNT elnöke” azt nyilatkozza Strasbourgból 2013. január 16-án: „Az erdélyi reformátusok részéről külön is visszautasítom, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület egykori főgondnokának nevét ilyetén konjunkturális kultúrpolitikai célokra használják fel.” Nagy megkönnyebbüléssel vettem tudomásul ezt a kijelentést, ugyanis ezek szerint az annak idején konjunkturális okokból RMDSZ-listán bejutott európai parlamenti képviselő személyében van egy főmagyarunk és főreformátusunk, aki helyettünk, közmagyarok és közreformátusok helyett is felháborodik, amikor kell, és akkor is, amikor nem kell.
Kós Károly életműve nyilvánvalóan közkincs. Mindenkié, aki jót akar a nagyhatalmak – és az ország önző, rövidlátó vezetői – által egykor nyomorúságos sorsra ítélt, abból kilábalni igyekvő erdélyi magyar népnek. Kós Károly az RMDSZ-é is, de másoké is, akik tisztességes, tartós, elfogadható megoldást keresnek helyzetünkre. Azoknak viszont nincs közük Kós Károlyhoz, akik ki akarják sajátítani azt a közös ügyet, ami fél-nemzettel, féloldalúan megoldhatatlan, legyen szó pártról, ideológiai vagy kulturális táborról, legyen szó mégoly visszhangos, magukat mégoly karizmatikusnak kikiáltó személyiségekről. Én ezt gondolom. Ami nem jelenti azt, hogy mindenkinek így kell gondolnia. Ha ezt kölcsönösen elfogadjuk, akkor talán demokratának mondhatjuk magunkat.
Végül pedig néhány szót arról, ami egyik-másik politikusnál vagy újságírónál úgymond „kiütötte a biztosítékot”, bár azt hiszem, inkább csak siettek egyesek a Magyarországon éppen erősebb politikai oldal mellett „letenni a garast”, ahogy 1989 előtt nevezték az ilyesmit mifelénk. Nehogy megharagudjék a gazda! Lássa, hogy őrizzük a házat. De ki őrzi az erdélyi magyar közélet tisztaságát? Ki szólal meg végre – néhányan szóltak, persze, bár elég tétován -, hogy ne „idegenszívűzzön” a Kolozsváron megjelenő, de tudtommal magyarországi tulajdonban levő országos napilap vezércikkírója? Miközben a Kós Károly Akadémia Alapítvány „bocsánatkérő” vendégeit „idegenszívűzi” hirtelen felindulásában, ő vajon mikor fog ezért bocsánatot kérni? Apropó vendégjog, apropó bocsánatkérés, apropó tiltakozó fiatalok!
Mondják, néhányan hazaárulóztak is a tiltakozók közül. (Melyik haza? Amelyiket éppen most kellene fölépíteni?) Nos, azt hiszem, nem követelhetjük meg egymástól, hogy mindenki mindenkit szeressen vagy legalább elfogadjon ezen az egyre megosztottabb, hibát hibára halmozó magyar politikai glóbuszon. Ne is vágyjunk valamiféle rózsaszínű egyetértésre. De az egyet nem értéstől az árulózásig hosszú az út. Vannak, akik mégis gyorsan bejárják ezt az utat, és nem ocsúdnak fel, hogy az igazi „árulás”, nem csupán az állítólag hagyományos erdélyi tolerancia elárulása, hagyjuk az érzelgősséget, éppen a legelemibb erdélyi magyar érdekek feladása. Aki ugyanis Erdélyben tartós jövőt, hosszútávú megmaradást és boldogulást akar a magyaroknak, az nem ideológiákról papol nekünk, nem nemzeti és nemzetietlen pártokról, hanem annak tudatában, hogy valóban nem mindenki gondolkodik rólunk egyformán Magyarországon, megpróbál minél többeket közös céljaink mellé állítani. Igen, az MSZP-t is. Ha egy párt felülvizsgálja eddigi határon túli politikáját, és ennek Kolozsváron akar nyomatékot adni, akkor azt meg kell hallgatni. Amennyiben tényleg azt gondoljuk, hogy az egész Magyarország támogatására, az egész erdélyi magyar közösség összefogására szükségünk van, mert még így is nehéz lesz – nagyon nehéz! – elérni, amit akarunk. Kell ehhez Budapest, sőt Bukarest is, kell Brüsszel, kell az európai jobboldal és baloldal egyaránt. Akiben nincsen annyi bölcsesség, hogy ezt felismerje, aki nem próbál minden, ma, holnap, holnapután számbajöhető politikai erőt megnyerni ehhez a küzdelemhez, és aki azt hiszi, hogy „kicsi a bors, de erős”, olyan „erős”, hogy még ezt is ketté kell vágni, az inkább ne politizáljon erdélyi dolgainkban. Aki nem látja, hogy most a mi lelkünkért folyik a kiábrándító licitálás odaát, mert politikai szekértáborok akarnak magukénak minket, nem pedig egész Magyarország, az semmit sem ért a Kárpát-medence jelenlegi állapotából. Aki nem veszi észre, hogy nacionalista szlovákok, szerbek, ukránok, románok nevetnek a markukba megosztottságunk láttán, az nem ismeri a huszadik század balkáni és kelet-közép-európai történelmét.
Micsoda képmutatás: pártot alapítani, pártot uszítani ismételten, legutóbb a tavalyi választásokon az RMDSZ-re, hátha szétrágják azt a bizony kevéske esélyt, amit eleink nekünk meghagytak, utána pedig értetlenkedni, hogy miért nem vagyunk hűségesek. Azok vagyunk. De nem a magyarországi politika lehangoló, presztízs-romboló zűrzavarához, nem a máris elkezdődött ottani választási kampányhoz, hanem közös nemzeti érdekeinkhez. Egy olyan nemzetnek az érdekeihez, amelynek csak akkor van lehetősége szellemiekben, anyagiakban gyarapodni, ha befogadó lesz, és nem kirekesztő, és ha képes lesz valóban össznemzetinek mondható kérdésekben az egyetértést kikényszeríteni politikusaiból. Úgy tűnik, ezelőtt kilencven esztendővel Kós Károly ezt jobban tudta, mint ma közülünk sokan.
Summa summarum: túl egyszerű lenne a magyar-magyar viszonyt arra redukálni, hogy jön az urna, megy az urna, hozzák a hamvakat, viszik a szavazatokat...
Marosvásárhely, 2013. január 28. MARKÓ BÉLA
(mint a Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke, de egyébként is természetesen)
Megjegyzés:
Sajnos ha nem ismernénk a régi szövetségbeli dolgokat (lásd a neptumi vagy éppen a nemrég köttetett  USL-s egyezséget) még el is hinnénk milyen karakánsággal vannak egyesek "feltöltve", de...
De ezzel szembe a "nagyemberünk", aki sok éven keresztül magas tisztségekre váltotta a sorstársai  érdekvédelmét elfelejti, hogy az urna és urna között nem igen lehet egyenlőséget, de még párhuzamot sem tenni,mint ahogy azt is elfelejti, hogy a kisebb vezérek az MSZP-s látogatás előtt letelefonáltak, hogy egyetlen polgárit sem akarnak Minerva házba vagy annak környékén látni...
Nem költői hasonlat a két urna közti összekapcsolás, hanem az erdélyi népközösségnek az egyik apostola míg a másik annak elárulója, hiszen a postkommunista pártok mást sem tudnak tenni,mint a múltat becsmérelni, de jövőképük megrendítheti az idős-, és elbátoríthatja a fiatal nemzedéket.
Szóval lehet, hogy még a hűségességet is megcáfolhatja az, aki ennek a "nagyemberkének" az eddigi tevékenységét ismeri, hiszen mindegyre adja osztogatja az észt miközben lepaktálását magyarázva el sülyed a történelem vizében...  
Joggal kérdezhető kihez vagy inkább mihez "hűséges" a mi "nagyemberünk"?...
A mások tollával ékeskedni lehet de nem ildomos. A "nagyemberünk" vagy nem vagy csak kevésbé ismeri a kóskárolyi hitvallást, mert ha igen akkor nem a sajtón keresztül próbálná a népközösségi dolgokat megoldani... 
Aki annyi éven át, ott volt ahol a mi "nagyemberünk" - a Kormány "tövében" - nem ennyi megvalósítása kellene legyen mert eddig csak kisméretű dolgokat tudott a népközösségének felmutatni... 
Arról nem is beszélve, hogy nem éppen megfelelő  példamutatással élt, és mindenképpen közösség fölöttien. De ne menjünk részletekbe, mert a lényeget nem igen tudná megmagyarázni.
Mit és miért tette úgy ahogy tette - szinte két évtizedig - mindazokat a dolgokat, amiket eddig is láttunk Tőle?   
Az országépítő Kós Károly pedig forgolódhat a sírjában, látva hogy az Ő hagyatéka milyen sorsra juthat, egyes kishitűek "tevékenykedése" miatt... 
Egy konkrét dolgot azért megemlítünk, hiszen a jobboldalinak kevésbé tetsző MSZP-s Táncsics Alapítvány, az országalapító és erdélyiségéért küzdő Kós Károly nevét viselő alapítvánnyal együttműködési megállapodást kötött... Jogos a kérdés: vajon milyen célból? 
Első sorban ami látszik mindkét alapítványi vezető politikai élcsoportban leledzik, ami már eleve politikai szándékokat sejtett, de az időközben megjelent egyezségből kiderül, hogy nagyon is azért lett megkötve... 
Ha valaki ezeket a visszatetszően ható kapcsolatokat nem ismeri fel akkor nem igen érdemli meg a választók bizalmát sem. (Erdélyi Polgár)

Elképesztő és meggondolatlan kijelentés - "Hozzák a hamvakat, viszik a szavazatokat" - Markó Béla kikelt a Fidesz ellen

2013. január 29., Szerző: MTI / hvg.hu
Kós Károly szellemi öröksége mindenkié, aki jót akar az erdélyi magyar népnek - reagált Markó Béla azokra a bírálatokra, amelyek a személyét és az általa vezetett Kós Károly Akadémia Alapítványt érték azt követően, hogy Kolozsvárra hívta a Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnökségét, és együttműködési szerződést kötött az MSZP Táncsics Mihály Alapítványával. Markó állásfoglalásával a Fidesz erdélyi politikáját is élesen bírálta.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt elnöke szerint "túl egyszerű lenne a magyar-magyar viszonyt arra redukálni, hogy jön az urna, megy az urna, hozzák a hamvakat, viszik a szavazatokat..." - derül ki a maszol.ro portál által hétfőn közölt állásfoglalásból.
Markó szerint képmutatás "pártot uszítani az RMDSZ-re", "utána pedig értetlenkedni, hogy miért nem vagyunk hűségesek". "Azok vagyunk. De nem a magyarországi politika lehangoló, presztízs-romboló zűrzavarához, nem a máris elkezdődött ottani választási kampányhoz, hanem közös nemzeti érdekeinkhez" - jelentette ki. Hozzátette, a nemzetnek csak akkor van lehetősége szellemiekben, anyagiakban gyarapodni, ha befogadó lesz, és nem kirekesztő.
Az RMDSZ volt elnöke nyomatékosította, ha egy párt felülvizsgálja eddigi határon túli politikáját, és ennek Kolozsváron akar nyomatékot adni, akkor azt meg kell hallgatni. Szerinte aki nem látja, hogy Magyarországon politikai szekértáborok akarják magukénak az erdélyi magyarságot, az semmit sem ért a Kárpát-medence jelenlegi állapotából.
"Aki nem veszi észre, hogy nacionalista szlovákok, szerbek, ukránok, románok nevetnek a markukba megosztottságunk láttán, az nem ismeri a huszadik század balkáni és kelet-közép-európai történelmét" - fogalmazott Markó.
A szenátor közölte, számára magától értetődőnek tűnt, hogy Kós Károly nevét viselje az az alapítvány, amelyet bejegyzésekor közéleti fórumként képzeltek el. Megállapította, Wass Albert vagy Nyirő József kultusza helyett sokkal inkább a transzszilván eszmeiséget megtestesítő Kós Károly kultuszára lenne szükség Erdélyben.
Markó Béla hevesen bírálta Tőkés Lászlót, aki korábban nyilatkozatban foglalt állást az MSZP kolozsvári meghívása ellen. Azt írta, Tőkés Lászlónak "több püspöki mandátummal a háta mögött sincsen fogalma arról, hogy mit jelent a tolerancia, de attól még nyakra-főre megmondja nekünk, hogy mi a nemzeti és mi a nemzetietlen".
Szerinte aki Erdélyben tartós jövőt akar a magyaroknak, az nem ideológiákról, nem nemzeti és nemzetietlen pártokról "papol", hanem megpróbál minél többeket a közös célok mellé állítani. Korábban az RMDSZ erdélyi politikai ellenfelei, továbbá Kós Károly egyik unokája is tiltakozott amiatt, hogy a nagyapja nevét viselő alapítványt politikai törekvések szolgálatába állították.

Rengeteg mikroorganizmusra bukkantak a troposzférában

2013. január 30., Szerző: MTI
Mikroorganizmus-populációkat, köztük baktériumokat találtak tudósok a troposzférában, a Föld légkörének legalsó rétegében, ahol az időjárási jelenségek nagy része lejátszódik.
A szakemberek véleménye szerint jelenlétük szerepet játszhat a jég kialakulásában, ami viszont hatással lehet az időjárás, a klíma alakulására.
Egyelőre nem tudni, hogy ezek a mikroorganizmusok eleve jelen vannak-e a troposzférában - amely a Föld felszínén kezdődik és 10 kilométer magasságig tart a sarkköröknél, illetve 16-18 kilométer magasságig a trópusi területek fölött -, vagy a Föld felszínéről kerültek oda.
"Nem számítottunk arra, hogy ilyen sok mikroorganizmust fedezünk fel a troposzférában, amelyet az élet szempontjából kőkemény környezetnek tartunk. A legkülönfélébb mikroorganizmusok fordulnak elő a rétegben, bár a baktériumfajok közül nem található meg az összes" - hangsúlyozta Kostas Konstantinidis, a Georgiai Műszaki Egyetem professzora, a maga nemében első ilyen jellegű tanulmány vezető szerzője.
A tanulmányt az Amerikai Tudományos Akadémia folyóirata (PNAS) online kiadásában tették közzé. A mikrorganizmusokat a trópusi hurrikánokról az amerikai űrkutatási ügynökség (NASA) által gyűjtött levegőmintákban azonosították. A NASA GRIP-programjának keretében a trópusi viharokkal összefüggésben álló alacsony és magas légköri légáramlásokat vizsgálják. 
A mintákat egy DC-8-as repülőgép segítségével - a fedélzeten elhelyezett filterrendszeren keresztül - gyűjtötték a Karib-tenger térségében és az Atlanti-óceán fölött a 2010-es Earl és Karl hurrikánok kialakulása előtt, alatt és utána. A filtereket később géntechnológiával, köztük polimeráz láncreakcióval és génszekvenálással elemezték, ez tette lehetővé a mikroorganizmusok felfedezését. 
Az óceán légköréből származó mintákban főleg tengeri baktériumokra leltek, míg a többiben zömmel szárazföldi mikroorganizmusokat találtak. A kutatók szerint az eredmény erős bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a hurrikánoknak jelentős hatásuk van a mikroorganizmus-populációk dinamikájában és elterjedésében.

Kitiltják a csőd szélén álló U-t a Kolozsvár Arénából?

2013. január 30. 
Nem hajlandó többé ingyen a Kolozsvári Universitatea labdarúgócsapat rendelkezésére bocsátani a 2011-ben épült Kolozsvár Arénát a létesítményt működtető társaság. Radu Rațiu, a megyei tanács által felállított cég elnöke elmondta, csak akkor engedi be az egyetemistákat a 30 ezer férőhelyes sétatéri stadionban, ha törlesztik a felgyülemlett 135 ezer eurós adósság 15 százalékát, azaz 20 ezer eurót.
A lerobbant anyagi állapotban levő U számára ez megfizethetetlen összegnek számít, ugyanis a Florian Walter távozásával támogató nélkül maradt egyesület 6,7 millió eurós adósságot halmozott fel. Amúgy éppen ez a hiány riasztja el a lehetséges befektetőket is, az utóbbi hónapokban több hazai és külföldi érdeklődő lépett vissza, miután képbe került az U-nál uralkodó állapotokkal.
A játékosok több hónapja nem kaptak fizetést, ezért a külföldiek jelentős része kérte és megkapta a ligától zöldkártyáját, amivel szabadon eligazolhat Kolozsvárról. A Liga 1 18 csapata közül az U az egyetlen, amely nem utazott el külföldi edzőtáborozásra, ugyanis egyetlen partner sem volt hajlandó megelőlegezni a költségeket a csőd szélén álló egyesületnek.

Újra népszerűsítik a tallérprogramot Székelyudvarhelyen

2013.01.30. 

Fotó: erdelyipolgar.blogspot.com

Hangsúlyosabban népszerűsítenék idén Székelyudvarhelyen a Darabont tallért, a városba érkező turistáknak szánt fizetőeszközt és a helyi programokat. Ennek érdekében a városközpontban alakítanak ki turisztikai információs pontot.
Kevéssel több, mint fele kelt el annak a cink-alumínium ötvözetből készült 200 darab, úgynevezett Darabont tallérnak, amely kedvezményt nyújt a Székelyudvarhelyen vásárló turistáknak. A kezdeményezők ezért idén jobban népszerűsítenék a fizetőeszközt és azzal együtt a városban zajló programokat is.
Orbán Melinda, irodavezető, utazási iroda, Székelyudvarhely: „Remélem, hogy most már 2013-ban a szezont az Emlékezés Parkja szomszédságában levő információs pontnál sikerül kezdenünk, ahol úgy a Darabont Tallér programot sikerül értékesítenünk, jobban értékesítenünk, mint az elmúlt évben, amikor is csak bővíteni tudtuk a vállalkozók szempontjából, akárcsak a város turisztikai kalauzát.”
A négynyelvű turisztikai kalauzon túl, amelyben a főbb látnivalók mellett egy eseményfüzet kiadását is tervezik. Azt szeretnék, hogy a városban zajló rendezvények részletes megismertetésével kinyújtsák a turistaszezont. A Darabont tallér által nyújtott kínálat színes – a múzeumok, színház és ajándéküzletek mellett szálláshelyek, vendéglők, és wellness- központok is bekapcsolódtak a projektbe. A tallér tulajdonosa két évig élhet az érme által biztosított kedvezményekkel.
Szerkesztő: Dénes Emese
Operatőr: Bálint Károly

Kolozsvárra költözik a Félsziget

2013.01.30. 
Kolozsvárra, a Gorbó-völgybe költözik a Félsziget Fesztivál, jelentette be a Transilvania L!VE televízió, írja a citynews.ro. A hivatalos bejelentést 11:00 órakor tartották a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalban, Emil Boc és a szervezők jelenlétében.
Marosvásárhelyről Kolozsvárra költözik a Félsziget Fesztivál. A tavaly 75.000 embert vonzó fesztivál a Gorbó-völgybe kerül át és az időpont is változik. A tizenegyedik alkalommal megrendezett fesztivál 2013-ban július 18. és 21. között kerül megrendezésre.
„A Félsziget nem nőhet tovább Marosvásárhelyen, így több évre szóló fejlesztési tervet sem tudunk itt összeállítani.” – nyilatkozta előzőleg Bodor László a citynews.ro hírportálnak.
“Úgy döntöttünk partnerként szervezzük meg idén a Félsziget Fesztivált, július 18-21 között és a Delahoya Fesztivált, június 14-15 között. Alá fogjuk írni a szervezői dokumentumokat. Azt szeretnénk ha a Félsziget Kolozsvár márkája lenne.” – nyilatkozta ma Emil Boc, Kolozsvár polgármester.
Boc hozzátette, a polgármesteri hivatal biztosítani fogja a vizet, elektromos áramot, az utat és a közszállítást, valamint a fesztivál népszerűsítését, mindezt a helyi költségvetésből.
A fesztivált 2003-ben rendezték meg először Marosvásárhelyen, az idők során pedig olyan nevek léptek fel, mint a The Prodigy, Korn, Nine Inch Nails, Iggy Pop and the Stooges és a The Straits. marosvasarhelyi.info

HIVATALOS: KOLOZSVÁRRA KÖLTÖZIK A FÉLSZIGET

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/news%2CPQuickNewsScreen.vm/id/26798
30/01/2013
Ezekben a percekben Emil Boc polgármester bejelenti: Kolozsvárra költözik a Félsziget.
Időpont: július 18–21., Gorbó-völgye, 10 hektáron. 


FEJLEMÉNY: DELAHOYA FESZTIVÁL IS A GORBÓ-VÖLGYÉBEN
30/01/2013

A polgármesteri sajtótájékozatatón néhány perccel ezelőtt azt is bejelentették, hogy a Gorbó-völgye nem csak a Félsziget Fesztiválnak, hanem a legrégibb romániai elekronikus zenei fesztiválnak, a Delahoyának is helyet ad.
Időpont: június 14. és 15.

2013. január 28., hétfő

Disznóvágás mint ünnep

Péter Beáta | 2013.01.27. 
Nagy volt a nyüzsgés és az izgalom szombaton a csíkcsicsói közbirtokosság székhelyén, az udvaron különböző vidékek disznóvágási szokásait szemlélhette meg a falu apraja-nagyja. A hat sertést szekéren szállították a csapatok „a tett színhelyére”, az állatok némelyike visított, de volt olyan is, amelyik csendes beletörődéssel várta a véget. Egy biztos volt: délre már töltötték a kolbászt belőlük a böllértalálkozón, amelyet négy (testvér)település után most Csíkcsicsóban szerveztek meg.
Nagy sikere van a rendezvénynek, nemcsak a gasztronómiai, hanem az emberi kapcsolatok miatt is. Lelket lehelt ez a rendezvénysorozat a testvértelepülések kapcsolatába – fogalmazott Becze Attila, Csíkcsicsó polgármestere a szombati rendezvény kapcsán. 
Élő hagyományok, kapcsolatok
„A hagyományőrzésről is szól ez a rendezvény. Ahány ház, annyi szokás, és ez itt most nagyon látszik: az egyik rénfán veszi fel a disznót, mint például a németországi schlitziek, a csicsóiak felvevődeszkán, a csernátoniaknak például nem kell asztal... Aztán van, aki perzseli, mások forró vízben kopasztják, többféle technika van. A feldolgozásnál is tapasztalható a sokféleség: különféle ínyencségek készülnek, kolbászt, hurkát töltenek más-más ízekkel. Szóval az a jó benne, hogy az idelátogatók sokféle feldolgozási móddal találkozhatnak” – véli a polgármester. 
A böllértalálkozót első ízben Bogyiszlón (Magyarország) – Csíkcsicsó egyik testvértelepülésén – szervezték meg 2009-ben öt másik település részvételével, azzal a céllal, hogy egymás hagyományait megismerjék, és erősítsék a testvértelepülések közötti kapcsolatot. A rendezvény ezt követően „körbejárt” a részt vevő településeken. Így következett a sorban Törökfalu (Délvidék), Csernáton, Schlitz (Németország) és ötödikként Csíkcsicsó. Az eseményt rendező település még meghívhat más testvértelepüléseket is, idén így került be a találkozó részvevői közé a zuglói csapat.
„Én két helyen voltam a csicsói csapattal, Törökfaluban és Schlitz-ben. Az itteni rendezvény megszervezésében oroszlánrésze volt a helyi önkormányzatnak, illetve a közbirtokosságnak, ugyanakkor ezeket a kapcsolatokat mi tartottuk, és mivelhogy a régi önkormányzat kicserélődött, ránk maradt, hogy kapcsot teremtsünk a régi és az új között” – mondta Péter Lukács, az egyik szervező. Hozzátette, hogy bár ennek a turnusnak ez az utolsó állomása, reméli, hogy jövőben is megtartják valamelyik testvértelepülésen a találkozót. „Ilyen rendezvény nem volt Csicsóban soha, gondolom, a helyieknek is felvidította a téli napjait kicsit.”
„Ez egy nagyon szép megmozdulás, hiszen hagyományokat ápolunk, a testvéri kapcsolatokat erősítjük, egyben őseink tisztelete is, hogy a hagyományokat továbbadjuk az utókornak” – véli Görbe Ferencné, Bogyiszló alpolgármestere. „Ez egy nagyon jó dolog, mert a disznóvágás ugyan gyilkolással kezdődik, de egy olyan gasztronómiai élmény, amely eltér a különböző tájak között, de a kultúránkban mindenhol benne van” – kapcsolódott bele a beszélgetésbe Tóth István polgármester. Úgy véli, nagyon fontos, hogy a helyszínként választott településeken a helyi lakosok ne legyenek ebből kirekesztve, tudják megkóstolni a rendezvényen készült ételeket, hogy érezzék sajátjuknak azt.
Kolbászok, hurkák, muzsika és vigyázkodók
Ahogy telt az idő, és ahogy sorra készültek az ízletes „disznóságok”, hurkák, kolbászok, disznósajtok, úgy fokozódott a hangulat. Muzsikusok kerültek elő, volt ,aki táncra perdült, dalra fakadt. A szervezők fánkkal, kürtöskaláccsal, pálinkával, forralt borral kínálták az eseményre ellátogatókat. A nézelődők („én csak vigyázkodok itt” – mondta egy atyafi) a standoknál elkészült ételeket is megkóstolhatták. „A disznót perzseltük, megtisztítottuk, megmostuk, aztán szétszedtük. Mi karmonádlira – karajra – szedtük, és rizses májas hurkát készítettünk, kolbászt, májfasírtot, úgynevezett savanyú levest belsőségekből, disznósajtot, és ami a mi vidékünkre jellemző, pljeszkavicát. Ismerkedünk, barátkozunk, egymás szokásait, vidékét megismerjük, és nagyon jól érezzük magunkat” – osztotta meg velünk a törökfalusi csapatból Berze Hargita.
A bogyiszlóiak hastokon (bontóasztalon) dolgozták fel a sertésüket. „Forrázás vagy pörkölés után leszedik a sonkákat, leveszik a fejet, a szalonnát, a gerincet kiveszik belőle, utána a karajrészt, az oldalast, és külön »alkatrészekre« szedik szét a disznót. 
A további feldolgozásban kolbászt, szalámit készítenek, véres hurkát, disznósajtot. Az ízesítésben nincsenek különösebb trükkök, só, paprika, bors, fokhagyma, vöröshagyma az alapanyag. Talán mi jóval több paprikát használunk, mint mások, mivel saját paprikaőrleményünk van, és ez ad egy nemes ízt a szaláminak, kolbásznak, sőt még a hurkának is kelléke. Ugyanakkor mi nagy szeretettel feldolgozzuk a disznóbelet is a töltelékkészítés során” – avatott be a részletekbe Szűcs István, a bogyiszlói csapat gasztronómiai koordinátora.
Disznóvágások a múltból
Az esemény egyik – még a szervezők számára is meglepetésnek számító – színfoltja volt az Élő Emlékezet Egyesület által felállított, a régi csicsói disznóvágásokat felidéző fotókiállítás. Anyagát 15 csíkcsicsói háztól származó mintegy hatvan fotó alkotta. „Úgy gondoltam, amikor az esemény tervéről hallottam, hogy az egyesületünk szelleméhez híven mutassunk fel valamit a régi időkből. A legrégebbi fotó, amit találtam, az 1950-es évekből való. Csaracsóban készült, és Péter András mészáros családját ábrázolja egy disznóvágás alkalmából. A családban nyolc gyerek volt, a képen hat van jelen, a hetedik fényképezett. Azt a címet adtam ennek, hogy A trófea, mert egy óriásdisznót vágtak épp – kellett is oda. Ahogy elmesélte a bácsi ükunokája, igazi családi ünnep volt, mindenki tette a dolgát, utána jól érezték magukat, együtt volt a család. Most utána az ötödik generáció is gyakorolja ezt a mesterséget” – mesélte Szabó Magdolna, az egyesület elnöke.
A mészáros feladata
A csíkcsicsói Silló Levente mészáros most a zuglói csapatnak segített. „Reggel hatra megjelenünk, megszúrjuk a disznót, megperzseljük, megmossuk, azután feldaraboljuk, lecsontoljuk a hagyományos módszernek megfelelően, hogy kolbászt, hurkát lehessen tölteni. Amikor feldaraboltuk, besózzuk, ott megkínálnak kicsi étellel, itallal, és akkor megyünk is a következő helyre. A december nagyon zsúfolt, olyan is volt, négyet vágtam egy nap. Édesapámtól örököltem, tanultam, azonkívül a végzettségem is mészáros. Huszonhét éve csinálom, 18 éves voltam, amikor megkezdtem a munkát, azóta hála Istennek ezt a mesterséget folytatgatom.”

Tiltakozást szerveznének a termelőket sújtó átalányadó ellen

Kovács Attila | 2013.01.28
A mezőgazdasági termelőket hátrányosan érintő átalányadó bevezetése elleni tiltakozás megszervezését vetették fel többen a Hargita megyei önkormányzat hétfői rendkívüli ülésén.

A gazdákat is be akarják vonni a tiltakozásba 

Sebestyén Csaba megyei önkormányzati képviselő, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) elnöke szerint ez az intézkedés alkotmányellenes, és tiltakozni kell ellene. Borboly Csaba, a döntéshozó testület elnöke szerint fel kell hívni a kormány figyelmét arra, hogy ami jó Havasalföldön és Moldvában a latifundiumok, birtokok tulajdonosainak, az nem jó Erdélyben a családi gazdaságoknak. „Ezért figyelemfelkeltő akciókat kellene szervezni, hogy az érintettek, a gazdák is hallassák hangjukat” – jelentette ki.
Borboly egyeztetést sürgetett a gazdák szervezeteivel a tiltakozások megszervezése érdekében – azt is elképzelhetőnek tartja, hogy figyelemfelkeltésként útszakaszokat zárjanak le, illetve a termelők háziállataikkal együtt vonuljanak akár a parlament elé, ráerősítve ezzel érdekeikre a törvényről szóló vitában. Becze István önkormányzati képviselő úgy vélte, nem volt évek óta olyan helyzet, hogy megmutassák a gazdákban rejlő erőt, de most muszáj lesz lépni.
Nem szabad felszámolni az állatállományt
Csillag Péter önkormányzati képviselő arra figyelmeztetett, hogy az átalányadó bevezetésének hírére sok állattartó gazdán úrrá lett az ijedtség és az elkeseredés. Az adók összegének pontos ismerete nélkül is sokan jelezték, hogy meg akarnak szabadulni állataiktól. Csillag szerint ezt nem szabad tenni, mert a jelenlegi helyzetben a kereskedők olcsón felvásárolják az állatállományt, amely amúgy is csökken. Hozzátette, meg kell nyugtatni a gazdákat, hogy a helyzet még változik, és jobb, ha nem számolják fel az állatállományukat. 
Nem lesz adóemelés
A rendkívüli ülés összehívásának egyik oka volt, hogy arról döntsenek, emeljék vagy sem a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó adókat és illetékeket, ahogy ezt a kormány korábban javasolta. Borboly Csaba szerint Hargita megye nem tartozik a nagy jövedelmű megyékhez, és nem így kellene bevételnövelést elérni, hanem hatékony költségvetési támogatással, illetve európai uniós források felhasználásával. Ezért úgy vélte, az adók és illetékek összegét nem kell módosítani, a határozatot a testület támogatta.
Az elnök közölte azt is, a tavalyi 8 millió lej után idén 9 millió lejt kap a megye az országos költségvetésből a megyei utak karbantartására, javítására, ami elenyésző a szükségletekhez képest. Az önkormányzat saját forrásaiból a tavalyhoz viszonyítva növeli a megyei utak javítására szánt összegeket, ezúttal kevesebb új aszfaltozást és több karbantartást, javítást terveznek.

Testvérvárosi szerződést kötött Somorja és Gyergyószentmiklós

2013.01.28. 
Somorja város vezetése 2013. január 24-én ünnepi önkormányzati ülésen kitüntetéseket adományozott és Gyergyószentmiklóssal testvérvárosi szerződést kötött, a szlovák és az európai himnusz akkordjainak kíséretében.
A kultúrház nagytermét a szlovák, az európai és városi zászlók díszítették, Somorja város zászlója mellett a testvérvárosok: Mosonmagyaróvár, Hainburg és Gyergyószentmiklós lobogója.
Somorja önkormányzati képviselői egyhangú szavazással Stipkovits Pált, a testvérváros Mosonmagyaróvár korábbi polgármesterét díszpolgárrá fogadták, Böröndi Lajos költő, Mosonmagyaróvár kulturális élete lelkes szervezője pedig a város díját kapta.
Stipkovits Pál a rangos kitüntetésért köszönetet mondott, és hangsúlyozta, hogy több díszpolgári címmel rendelkezik, de ez a somorjai cím érintette meg a legjobban, mivel érzelmileg is kötődik Somorjához. Sokak mellett azért is, mivel tanyája is az egykor Somorjához tartozó szigetközi Tejfaluszigeten található, másrészt azért mivel tudja, hogy Somorján nagyon kevesen birtokolják a díszpolgári címet, így ennek a városban nagy presztízse van. Beszélt a 80 években megélt élményeiről az egykori Kormorán étteremről. Örömét fejezte ki amiatt is, hogy Somorja és Gyergyószentmiklós közt is testvérvárosi kapcsolat szövődik, és felidézte, hogy polgármestersége idején segítették Gyergyószentmiklós közvilágításának modernizálását.
Mosonmagyaróvár közti kulturális kapcsolat szervezéséért megkapta a Somorja Város Díját. 
Az ünnepi ülést Pogány Tibor alpolgármester vezette, vendégként jelen voltak Somorja város korábbi polgármesterei: Gyulai Lajos, Babej Ján és Domsitz Károly, valamint Nagy István, Mosonmagyaróvár jelenlegi polgármestere, Fideszes országgyűlési képviselő, Hainburg város vezetése pedig levélben köszöntötte az ünnepi önkormányzati ülés képviselőit. A somorjai testület tagjai közül részt vett az ünnepségen az MKP színeiben megválasztott valamennyi képviselő, távol maradt két független és az egy Most-Híd pártot képviselő önkormányzati testületi tag. A városi intézmények vezetői, civil szervezetek képviselői is megtisztelték jelenlétükkel az ünnepi ülést. A székelységet nyolctagú delegáció képviselte Somorján.
Gyergyószentmiklós város és Somorja közt a testvérvárosi együttműködési szerződés megkötése, az okirat aláírása emelkedett hangulatban, az Európai Unió előírásainak megfelelően történt meg. A házigazda Bárdos Gábor, és Mezei István, Gyergyószentmiklós polgármestere látta el kézjegyével.
A megállapodás alapelveit Sármány Ervin, Somorja város hivatalának vezetője szlovákul, Nagy István, Gyergyószentmiklós jegyzője pedig magyarul ismertette, az okirat pedig ezt tartalmazza: Mi Gyergyószentmiklós és Somorja polgármesterei ünnepélyesen elkötelezzük magunkat, hogy településeink önkormányzatai között az állandó kapcsolatot fenntartjuk, lakóink között a kapcsolatokat minden területen előmozdítjuk, hogy a jobb kölcsönös megértésen keresztül fejlesztjük az európai testvériség, az európai egység elérésért. Így fogadjuk.
Nagy derültséget keltett, hogy Stipkovits Pál köszöntőjében többek közt gyergyószentmiklósi élményét idézte fel: egy látogatása során kaszát kért, hogy a szálláshelye körüli gyomos területet ott tartózkodása idején lekaszálja. Mezei István polgármester pedig válaszában megvédte a mundér becsületét, elárulta a magyarországi vendégnek, hogy akkor nem szóltak, de a kaszálatlan terület védett növényvilága miatt volt „rendezetlen"...
Mezei István polgármester elmondta, hogy a székely és a felvidéki város kapcsolata egy somorjai leány és egy gyergyószentmiklósi fiatalember szerelmének köszönhető, ami sajnos tragikus módon, a fiatalember halála miatt nem teljesedhetett be, Selyem András a menyasszonya városában, Somorján autóbaleset áldozata lett, emlékét mindkét város őrzi. De örömteli élmény, hogy a fiatalember édesanyjának is köszönhető például a két város énekkarának szoros barátsága.
Szimbolikus ajándékot, kenyeret hoztak a gyergyóiak Somorjára, amit Bárdos Gábor polgármester köszönt meg. Gratulált a díjazottaknak, köszöntötte a testvérvárosokat, és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a már létező és a mától új töltettel bővülő testvérvárosi kapcsolatok eredményeként a város ünnepi rendezvényei nem csak számban, de összetartó közösségeket érlelő minőségben is gazdagodnak majd, mindannyiunk örömére.
A rendezvényen a helyi művészeti iskola diákjai és a Csali Gyermek Néptáncegyüttes szerepelt.
A civil szervezet közül elsőként a Somorja Hangja – Vox Samariae Polgári Társulás üdvözölte az együttműködési okirat aláírását Somorja és Gyergyószentmiklós között, „amely együttműködés reményeink szerint közelebb hozza városunkat az Erdélyben élő nemzettestvéreinkhez és a székely népet hozzánk felvidéki magyarokhoz, így is erősítve a kapcsolatot közösségeink között", áll a nyilatkozatukban. Pog, Felvidék.ma

Példátlan akció: Budafok-Tétény kitűzi a székely zászlót

Budapest XXII. kerülete így vállal szolidaritást a pénzbírsággal fenyegetett polgármesterekkel - értesült a hirkereso.ro. Arra biztatják a magyarországi településeket, minél többen kövessék a példát. Mikrofonvégre kaptuk a kerület országgyűlési képviselőjét, Németh Zoltánt, aki megerősítette információinkat.
Budapest XXII. kerületének önkormányzata és országgyűlési képviselője szolidaritást vállal a székelyföldi településekkel szimbólumaik szabad használatáért folytatott küzdelmükben, ezért február 5-én kitűzik a polgármesteri hivatal épületére a székelyek lobogóját. - értesült a hirkereso.ro.
Megtudtuk: az akcióról felhívást tesznek közzé, amelyben Budafok-Tétény polgármestere Szabolcs Attila és Németh Zoltán parlamenti képviselő arra biztatja a magyarországi önkormányzatokat, tűzzék polgármesteri hivatalaik homlokzatára a székely zászlót. Az érvek között szerepel, hogy "az Európai Unió alapvető értéke az identitás szabad vállalása. A települések, a kistérségek, a régiók, és valamennyi európai nemzet polgárai egyaránt méltán büszkék történelmi hagyományaikra. Az Európai Unióban nem lehet kérdés, hogy szabad-e egy régió szimbólumait a helyi közösségek falvai, városai polgármesteri hivatalának épületére kitűzni."
A hirkereso.ro utolérte a budapesti kerület országgyűlési képviselőjét, aki megerősítette a hírt. Németh Zoltán elmondta: a szolidaritásról nem elég csak beszélni, hanem cselekedni is kell. "Fontos, hogy érezzék a székelyföldi magyarok, hogy nincsenek egyedül, közösséget vállalunk velük." Úgy vélte, az Európai Unióban teljesen hétköznapi a nemzeti identitás szabad vállalása, és az ezt kifejező szimbólumok használata. Hozzátette: a polgári kormány nem csak szavakban, hanem törvényekben is kifejezte a nemzeti összetartozás fontosságát

Gazdaképző kollégium épül Csíkszentsimonban

Rédai Botond | 2013.01.28.
Mintagazdaságot is magába foglalna az a gyermekotthon, amelyet Csíkszentsimon keleti végében hoz létre a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Az elképzelések szerint a Csíkszentmárton felőli kijáratnál található telephelyen két kollégiumi épület és külön gazdaság létesülne azon, az alapítvány által pártfogolt fiatalok számára, akik mezőgazdasági szakközépiskolában folytatnák tanulmányaikat.
Többek között egy már elkészült modern istálló is várja majd a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gondozottjait az új csíkszentsimoni otthonban
„Az országban ugyan ismét van mezőgazdasági szakképzés, de úgy látom, a diákoknak nem igazán van lehetőségük a szakmai gyakorlatokat elvégezni” – fogalmazott portálunknak Böjte Csaba ferences testvér. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője elmondta, több olyan jelzést is kapott az elmúlt időszakban, miszerint az említett képzésben részesülőknek kevés lehetőség adódik a gyakorlatban is megismerkedni a mezőgazdasági folyamatokkal és munkákkal. „Az iskoláknál nincsenek állatok, nincsenek gépek, amelyeken tanuljanak a fiatalok. Jó elméleti képzést kapnak az évek folyamán, de szükség van a gyakorlatra is. Ezért egy olyan helyet szeretnénk létrehozni, ahol egy egész gazdaság áll majd a rendelkezésükre” – jelentette ki Böjte atya. A tervek szerint egy fiú- és egy lánykollégiumot létesítenek Csíkszentsimonban. Az alapítvány csíksomlyói otthonában maradnának azok, akik elméleti gimnáziumban tanulnának, az alcsíki létesítménybe kerülnének, akik mezőgazdasági szakképzésben részesülnének a csíkszentmártoni szakközépiskolában. 
„A gyerekek ezen a telephelyen lakhatnának, és élesben gyakorolnák azt, amit elméletben már elsajátítottak az iskolában. Tulajdonképpen egyfajta mintagazdaságot hoznánk létre, ahol nemcsak a mi gyerekeink gyakorolhatnának, hanem bárki más, akit érdekel a dolog” – részletezte az alapítvány vezetője. Mint azt Böjte Csabától megtudtuk, a kollégium nagyállattartásra rendezkedne be, ugyanakkor növénytermesztést is folytatnának. „A telephelyet Kurkó Gyárfás üzletember ajándékozta alapítványunknak. Együtt álmodoztunk erről a projektről, szeretném, ha nemcsak adományozóként maradna, hanem társként is be tudna kapcsolódni a további elképzelésekbe” – említette Böjte Csaba.
A ferences testvér elmondta, a telephelyen található két épület átalakításával mintegy negyven bentlakót tudnak befogadni, az ezzel kapcsolatos tervek már elkészültek, a munkálatok, a remények szerint, tavasszal kezdődnének. Ezenkívül egy erdélyi származású magyarországi vállalkozó felajánlotta, hogy mezőgazdasági gépekkel látja el a telephelyet, mi több, ezek használatára is megtanítja a fiatalokat. „Úgy néz ki, a kirakós minden darabja megvan, már csak össze kell illeszteni őket. Hiszem azt, ha megfelelő szakoklevelet tudunk adni a fiatalok kezébe, akkor érvényesülni tudnak az életben” – mondta Böjte Csaba. 
Örvendünk a kezdeményezésnek, reméljük, minél hamarabb létrejön a kollégium – reagált megkeresésünkre Ábrahám Klára. A csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola igazgatójától megtudtuk, a tanintézményben ősztől induló szakmunkásképzővel kapcsolatos egyeztetéseken már volt szó a Szentsimon határában létrehozandó bentlakásról és a hozzá tartozó gazdaságról. Az igazgató úgy látja, kiváló lehetőség lesz ez arra, hogy a mezőgazdasági képzésben részesülő diákok egy része élesben is megtapasztalja, mit jelent gazdálkodónak lenni. „Jó lenne, ha ez megvalósulna, hiszen ezáltal a mi iskolánkat is felpártolná az alapítvány” – nyomatékosított az illetékes.

Elszúrták: részben elbontják a kolozsvári terelőutat


2013.01.28
Kolozsváron a négy éve átadott dél-keleti körgyűrű egy szakaszát is le kell bontani ahhoz, hogy helyet csináljanak a repülőtér két éve épülő új kifutópályájának.
A kolozsvári hírportálok vezető hírként közlik a város két fontos infrastruktúra-fejlesztési projektjének az összeférhetetlenségét, amelyről Eugen Cecan, az Utak és Hidak Regionális Igazgatóságának (DRDP) a vezetője beszélt elsőként egy hétvégi televíziós műsorban. 
Az útügyi hatóság vezetője elmondta, a 2009-ben átadott - magas töltésen haladó - körgyűrű "elzárja" a repülőtér épülő 3500 méteres kifutópályájának a légi folyosóját, ezért a körgyűrű-szakaszt a kifutópálya szintjén kell újraépíteni. Eugen Cecan hozzátette, egy 3,4 kilométeres útszakaszról van szó, amelynek megépítési költségei tízmillió euróra rúgnak. 
Az útügyi szakember azt is elmondta, személyesen figyelmeztette 2008-ban a terelőút tervezőit a tervek összeférhetetlenségére, de a DRDP akkori vezetői nem vették figyelembe észrevételeit.
Horea Uioreanu, a kolozsvári repülőteret működtető Kolozs Megyei Tanács elnöke a Mediafax hírügynökségnek elmondta, a repülőtér kifutópályájának a terve jóval régebbi, mint a körgyűrűé, így az utóbbi terveit kellett volna repülőtér fejlesztési terveihez igazítani. 
Uioreanu szerint a megye és az útügyi hatóság korábbi vezetése mulasztotta el a tervek összehangolását. 
Az önkormányzati vezető azt is megjegyezte, a repülőtér új kifutópályáját két szakaszban tervezte megépíteni az önkormányzat. A jelenlegi szakaszban egy 2100 méter hosszú pálya épül, amelynek az átadását ez év őszére tervezik. Ahhoz, hogy a pályát 3500 méteresre hosszabbíthassák meg, előbb új mederbe kell terelni a Szamos folyót. Az építés eme szakasza csak két év múlva esedékes. 
Alin Tise, a Kolozs megyei önkormányzat korábbi vezetője úgy vélte, hamis a tervek összeférhetetlenségéről szóló felvetés. Szerinte elég jelzőlámpát állítani a terelőútra, amely leállítja a forgalmat a nagyméretű repülőgépek fel- és leszállásakor. 
A világhálón elérhető műholdfelvételen lemérhető, a tervezett 3500 méteres kifutópálya végétől mintegy 180 méterre halad el a repülőgépek légi folyosóját keresztező körgyűrű. manna.ro/mti

IMF országértékelés - elemzői reakció

2013.01.28 22:00
Az IMF/EU delegáció magyarországi látogatását követően kiadott közlemények alapján mindkét nemzetközi szervezet úgy véli; a magyar gazdaság további fejlődésének legérzékenyebb pontja az, hogyan, milyen mértékben indul be Magyarországon a növekedés - mondták az MTI által hétfőn megkérdezett elemzők.
Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a Raiffeisen Bank elemzői csapata szerint az idén még folytatódik a gazdasági recesszió Magyarországon, várhatóan 0,5 százalékos lesz a visszaesés, ez összhangban áll az IMF és az EU szakértőinek véleményével, akik szerint kérdéses, mikor lesz Magyarországon növekedés, beindul-e idén a gazdaság bővülése.
Az IMF által kiadott közlemény szerint új gazdaságpolitikai irányra van szükség Magyarországon a fenntartható költségvetési konszolidációhoz, a növekedés és a bizalom elősegítéséhez, a pénzügyi szektor rendbetételéhez és a strukturális reformok végrehajtásához. Az IMF delegációjának közlése szerint a 2012. évi 1,5 százalékos visszaesés után 2013-ban várhatóan stagnál a magyar bruttó hazai termék. A magyar gazdaság gyenge teljesítménye részben strukturális okokra vezethető vissza, de egyes gazdaságpolitikai intézkedések is hátráltatják a kilábalást - szögezi le a valutaalap közleménye.
Török Zoltán a növekedést a magyar gazdaság legfájóbb problémájának nevezte, de hozzátette: az is látszik, hogy a kormányzat a növekedés beindítására, a növekedési fordulat megvalósítására törekszik. Ezt szolgálja, hogy egyes kormányzati intézkedések a fogyasztás esetleges bővítést szolgálják, ide lehet sorolni a rezsicsökkentést, vagy a nyugdíjemelést, amelyek a fogyasztás enyhe emelkedését hozhatják. A nettó export továbbra is jól áll, de a beruházásokat növelni kell, kérdés, hogy a jegybank következő vezetése és a kormány a bankszövetséggel egyetértésben milyen eszközökkel tudja újraindítani a hitelezést.
Az idei költségvetés alakulását, a 3 százalékos hiány tartást illetően is kérdés, hogy a növekedési fordulat megvalósítása igényel-e plusz forrásokat. "A növekedés beindítása kapcsán politikai kérdés az, hogy a kormány 3 százalék alatt tartja-e az államháztartási hiányt" - mondta Török Zoltán.
Árokszállási Zoltán, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az IMF 2013-ban 3,25 százalékos GDP-arányos hiányt vár, és a következő években is 3 százalék fölötti deficitre számít, így kérdés az, hogy Magyarország további intézkedések nélkül ki tud-e kerülni az EU túlzottdeficit-eljárása alól. 
Az, hogy Magyarország növekedési kilátása gyenge, a leggyengébb a régióban, a korábbi IMF/EU-véleményekben is szerepelt. Hozzátette: a gyenge növekedés kérdésköre azért lehet problémás, mert gyenge növekedés mellett a 3 százalékos vagy az alatti GDP-arányos hiány nehezen tartható fenn - mondta az Erste vezető elemzője. Emellett az is figyelemre méltó, hogy az IMF 2015-re 2 százalék körüli, alatti hiányt tart célszerűnek a csökkenő adósságpálya fenntartásához - emelte ki Árokszállási Zoltán. (MTI)

Új magyar gazdaságpolitikai irányt sürget az IMF

2013.01.28 
Az IMF szerint új gazdaságpolitikai irányra van szükség Magyarországon a fenntartható költségvetési konszolidációhoz, a növekedés és a bizalom elősegítéséhez, a pénzügyi szektor rendbetételéhez és a strukturális reformok végrehajtásához - közölte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) magyarországi, a négyes cikkely szerinti országlátogatását végző delegációja hétfőn kiadott közleményében.
A delegáció közlése szerint a 2012. évi 1,5 százalékos visszaesés után 2013-ban várhatóan stagnál a magyar bruttó hazai termék. A magyar gazdaság gyenge teljesítménye részben strukturális okokra vezethető vissza, de egyes gazdaságpolitikai intézkedések is hátráltatják a kilábalást - szögezi le a közlemény. Hozzáteszik, hogy a jelenleg kialakult kedvező külpiaci helyzet jó alkalom arra, hogy a magyar hatóságok végrehajtsák a szükséges korrekciós intézkedéseket. Az IMF szerint a kedvező világpiaci helyzet enyhített a kormány finanszírozási nehézségein, de a gazdasági kilátások továbbra is kihívásokat rejtenek. "A gazdaság négy év alatt a második recesszióját éli meg jelenleg, a fogyasztás és a beruházás csökkent, a munkanélküliségi ráta pedig makacsul magas" - írja a valutaalap. 
"A kormány úgy véli, hogy a magasabb euróövezeti növekedés, az egyes vállalatokkal kötött stratégiai együttműködési megállapodások és az EU-s források nagyobb arányú felhasználása növekedést eredményez a következő években. Azonban a versenyképesség, a kivitel és a növekedés hosszabb távon meg fogja szenvedni, ha nem mozdul el a beruházási ráta a jelenlegi történelmi mélypontról, és a munkaköltségek még tovább emelkednek. Az ország így középtávon lomha növekedés elé néz". 
A szervezet szerint az államháztartási hiány jelentősen csökkent 2012-ben, de az ezt eredményező intézkedések rontották a beruházási környezetet. A jelenleg követett gazdaságpolitikát előrevetítve a delegáció szerint a következő években várhatóan nő az államháztartási hiány. Az IMF 2013-ban 3,25 százalékos GDP-arányos hiányt vár, és a következő években is 3 százalék fölötti deficitre számít. Így az államadósság szintje az elkövetkező években a GDP 78 százalékán ragad - írja az IMF. A valutaalap szerint az első Széll Kálmán Terv helyes megállapításokat tartalmazott, amennyiben a kormány strukturális reformok útján kiadáscsökkentést kívánt végrehajtani. Ezzel szemben, három év után a kormányzati kiadások továbbra is magas - a régióban az egyik legmagasabb - szintet érnek el és a kormány ezeket egyre inkább a piacot torzító adók útján finanszírozza - véli a szervezet. 
A valutaalap szerint a kormányzati kiadások hatékonyságának növelése lehetővé tenné az adórendszer racionalizálását, ami ösztönzőleg hatna a beruházásokra, a munkaerő-piaci aktivitásra és a növekedésre. A szervezet szerint 2015-re 2 százalék alá kell csökkenteni a GDP-arányos hiányt, ami azért fontos, hogy stabilan csökkenő pályára álljon az adósságpálya. 
A jegybanki politikával kapcsolatosan az IMF megjegyezte: több egymást követő kamatvágás után a további enyhítésről csak "nagy óvatosság" mellett szabad dönteni, hiszen az infláció továbbra sincs kellően lehorgonyozva és részben az energiaár-csökkentésnek köszönhető az is, hogy 2013-ban várhatóan 3,5 százalékra csökken az infláció. A valutaalap szerint érthető az az óhaj, hogy a monetáris politikával elősegítsék a belső kereslet növekedését, de "az alacsonyabb alapkamatnak aligha lesz kézzelfogható hatása a hitelkínálatra és a keresletre, mivel nehéz környezetben működnek a bankok". Az IMF a további kamatcsökkentéseknek a forint árfolyamára gyakorolt hatására is felhívja a figyelmet, minthogy a forintgyengülés veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást.
A szervezet szerint egy erős monetáris keretrendszer, így a jegybank függetlenségének és az inflációkövető politika hitelességének fenntartása az üzleti és piaci bizalom tartós javulásához járulna hozzá. Mindezek fényében az MNB-nek kellően magas tartalékot kell fenntartania az esetleges sokkok kivédése érdekében - írta az IMF. A valutaalap szerint komoly aggodalomra ad okot Magyarország potenciális növekedési üteme, amely jelenleg 0 körül van és középtávon 1-1,5 százalék körül lehet. A kiszámíthatóbb gazdaságpolitika, a vállalatok esélyegyenlőségének biztosítása és a strukturális reformok végrehajtása elengedhetetlen a gyorsabb növekedési ütem és a nagyobb a magasabb életszínvonal biztosításához. Az IMF és az Európai Bizottság közös delegációja január 16. és 28. között tartózkodott Magyarországon.
Az IMF valamennyi tagállamában éves rendszerességgel folytat úgynevezett négyes cikkely szerinti országlátogatást. A szervezet közgazdászai ilyenkor többek között az ország költségvetési- és monetáris politikáját vitatja meg kormánytagokkal, politikusokkal, jegybanki tisztviselőkkel, felügyeleti hatóságok vezetőivel, illetve a piaci szektor és a tudományos élet meghatározó szereplőivel. A közlemény nem tér ki a Magyarország által igényelt elővigyázatossági hitelkeretre. Novemberben Gerry Rice, az IMF szóvivője úgy nyilatkozott: csak akkor lehet érdemleges előrelépés a hiteltárgyalásokban, ha a magyar hatóságok egyértelműen jelzik, hogy értékes partnerként tekintenek az IMF-re és az Európai Bizottságra a reform- és kiigazítási program kidolgozásában.
A delegáció közlése szerint a 2012. évi 1,5 százalékos visszaesés után 2013-ban várhatóan stagnál a magyar bruttó hazai termék. A magyar gazdaság gyenge teljesítménye részben strukturális okokra vezethető vissza, de egyes gazdaságpolitikai intézkedések is hátráltatják a kilábalást - szögezi le a közlemény. Hozzáteszik, hogy a jelenleg kialakult kedvező külpiaci helyzet jó alkalom arra, hogy a magyar hatóságok végrehajtsák a szükséges korrekciós intézkedéseket. 
Az IMF szerint a kedvező világpiaci helyzet enyhített a kormány finanszírozási nehézségein, de a gazdasági kilátások továbbra is kihívásokat rejtenek. "A gazdaság négy év alatt a második recesszióját éli meg jelenleg, a fogyasztás és a beruházás csökkent, a munkanélküliségi ráta pedig makacsul magas" - írja a valutaalap. "A kormány úgy véli, hogy a magasabb euróövezeti növekedés, az egyes vállalatokkal kötött stratégiai együttműködési megállapodások és az EU-s források nagyobb arányú felhasználása növekedést eredményez a következő években. Azonban a versenyképesség, a kivitel és a növekedés hosszabb távon meg fogja szenvedni, ha nem mozdul el a beruházási ráta a jelenlegi történelmi mélypontról, és a munkaköltségek még tovább emelkednek. Az ország így középtávon lomha növekedés elé néz". 
A szervezet szerint az államháztartási hiány jelentősen csökkent 2012-ben, de az ezt eredményező intézkedések rontották a beruházási környezetet. A jelenleg követett gazdaságpolitikát előrevetítve a delegáció szerint a következő években várhatóan nő az államháztartási hiány. Az IMF 2013-ban 3,25 százalékos GDP-arányos hiányt vár, és a következő években is 3 százalék fölötti deficitre számít. Így az államadósság szintje az elkövetkező években a GDP 78 százalékán ragad - írja az IMF.A valutaalap szerint az első Széll Kálmán Terv helyes megállapításokat tartalmazott, amennyiben a kormány strukturális reformok útján kiadáscsökkentést kívánt végrehajtani. Ezzel szemben, három év után a kormányzati kiadások továbbra is magas - a régióban az egyik legmagasabb - szintet érnek el és a kormány ezeket egyre inkább a piacot torzító adók útján finanszírozza - véli a szervezet. 
A valutaalap szerint a kormányzati kiadások hatékonyságának növelése lehetővé tenné az adórendszer racionalizálását, ami ösztönzőleg hatna a beruházásokra, a munkaerő-piaci aktivitásra és a növekedésre. A szervezet szerint 2015-re 2 százalék alá kell csökkenteni a GDP-arányos hiányt, ami azért fontos, hogy stabilan csökkenő pályára álljon az adósságpálya. 
A jegybanki politikával kapcsolatosan az IMF megjegyezte: több egymást követő kamatvágás után a további enyhítésről csak "nagy óvatosság" mellett szabad dönteni, hiszen az infláció továbbra sincs kellően lehorgonyozva és részben az energiaár-csökkentésnek köszönhető az is, hogy 2013-ban várhatóan 3,5 százalékra csökken az infláció. A valutaalap szerint érthető az az óhaj, hogy a monetáris politikával elősegítsék a belső kereslet növekedését, de "az alacsonyabb alapkamatnak aligha lesz kézzelfogható hatása a hitelkínálatra és a keresletre, mivel nehéz környezetben működnek a bankok". 
Az IMF a további kamatcsökkentéseknek a forint árfolyamára gyakorolt hatására is felhívja a figyelmet, minthogy a forintgyengülés veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást. A szervezet szerint egy erős monetáris keretrendszer, így a jegybank függetlenségének és az inflációkövető politika hitelességének fenntartása az üzleti és piaci bizalom tartós javulásához járulna hozzá. Mindezek fényében az MNB-nek kellően magas tartalékot kell fenntartania az esetleges sokkok kivédése érdekében - írta az IMF. 
A valutaalap szerint komoly aggodalomra ad okot Magyarország potenciális növekedési üteme, amely jelenleg 0 körül van és középtávon 1-1,5 százalék körül lehet. A kiszámíthatóbb gazdaságpolitika, a vállalatok esélyegyenlőségének biztosítása és a strukturális reformok végrehajtása elengedhetetlen a gyorsabb növekedési ütem és a nagyobb a magasabb életszínvonal biztosításához. Az IMF és az Európai Bizottság közös delegációja január 16. és 28. között tartózkodott Magyarországon. 
Az IMF valamennyi tagállamában éves rendszerességgel folytat úgynevezett négyes cikkely szerinti országlátogatást. A szervezet közgazdászai ilyenkor többek között az ország költségvetési- és monetáris politikáját vitatja meg kormánytagokkal, politikusokkal, jegybanki tisztviselőkkel, felügyeleti hatóságok vezetőivel, illetve a piaci szektor és a tudományos élet meghatározó szereplőivel. A közlemény nem tér ki a Magyarország által igényelt elővigyázatossági hitelkeretre. Novemberben Gerry Rice, az IMF szóvivője úgy nyilatkozott: csak akkor lehet érdemleges előrelépés a hiteltárgyalásokban, ha a magyar hatóságok egyértelműen jelzik, hogy értékes partnerként tekintenek az IMF-re és az Európai Bizottságra a reform- és kiigazítási program kidolgozásában. (MTI)

Lemondott a besúgó-szenátor

2013.01.28
Egy héttel azután, hogy letette a szenátori esküt, hétfőn lemondott tisztségéről Dan Voiculescu. A politikus azzal indokolta lemondását, hogy az utóbbi időben spekulációk merültek fel azzal kapcsolatban, hogy szenátori mentelmi joga gátolja az igazságszolgáltatást ügyében.
„Van egy ügy, amiben felmerült a nevem, ezért úgy döntöttem, hogy mától, január 28-tól kezdődően lemondok mentelmi jogomról, hogy az igazságszolgáltatás végezni tudja a dolgát, azaz lemondok szenátori tisztségemről” – jelentette be Voiculescu. 
Crin Antonescu, a szenátus elnöke elfogadta a politikus döntését.
Az Élelmiszeripari Kutatóintézet (ICA) privatizálását tárgyaló ügyben Dan Voiculescu a gyanúsított, és a tárgyalást január 31-re hozta előre a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék, a korrupcióellenes ügyészek kérésére. 
A lemondással az ügyet a Legfelső Bíróságról (amely a honatyák ügyében jár el) a bukaresti bíróságra továbbítják. Voiculescu ugyanígy járt el a korábbi törvényhozó testület mandátumának végén is. manna.ro/mti

A Déli Áramlat költségei a 40 milliárd dollárhoz közelítenek

2013-01-28
A Déli Áramlat az oroszországi gázvezeték-rendszer bővítésével együtt 40 milliárd dollárba fog kerülni - közölte az orosz Gazprom vállalat hétfőn.
Az állami gázcég számításai szerint az Oroszországon belüli, úgynevezett Déli Folyosó kiépítéséhez majdnem 510 milliárd rubelre, azaz 17 milliárd dollárnak megfelelő összegre lesz szükség. A Déli Folyosó ahhoz fontos, hogy az orosz állami gázcég a szükséges mennyiségű földgázt tudja továbbítani Európába.
A Déli Folyosóra fordítandó összeg megközelíti az európai országokban kiépítendő gázvezeték 16 milliárd euróra tervezett költségeit. Az előzetes számítások szerint a Fekete-tenger alatti szakasz 10 milliárd, a szárazföldi pedig hatmilliárd euróba kerül.
Az Oroszországon belüli gázvezeték bővítésének határideje 2017. Összesen 2 és fél ezer kilométer hosszú vezetékrendszerről és tíz kompresszorállomásról van szó. A Gazprom az idén majdnem 83 nyolcvan milliárd rubelt (körülbelül 560 milliárd forintot) fordít a projekt kivitelezésére.
A Déli Áramlat gázvezeték, amelynek építését tavaly december 7-én indították el, a Fekete-tenger partján fekvő Anapától indul, és Ukrajna kikerülésével a Fekete-tenger alatt, Bulgárián és Szerbián át Magyarországra, Szlovéniába és Olaszországba szállít gázt, a Gazprom szándékai szerint 2015 végétől.
Az Oroszországból kiinduló földgázvezeték az évi 63 milliárd köbméteres éves teljesítményt 2018-ra érné el.
A gázvezeték magyarországi szakaszáról szóló részvényesi megállapodást múlt október 31-én írta alá Budapesten Baji Csaba, a Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója és Alekszandr Medvegyev, a Gazprom elnökhelyettese. A Hercegszántó és Tornyiszentmiklós közötti szakaszon keresztül Magyarország évente mintegy 30 milliárd köbméter földgázt kapna 2016 januárjától. A beruházás költsége a tervek szerint 600 millió euró, ennek 70 százalékát fedeznék hitelből.
MTI

Nehéz helyzetben az LMP

2013-01-28
A korábbinál is nehezebb helyzetből vághat neki a jövő évi országgyűlési választásoknak az LMP, amelynek hétvégi kettészakadásából a Bajnai Gordon vezette Együtt 2014 ellenzéki összefogás sem profitált sokat - állapították meg hétfőn az MTI által megkérdezett elemzők.
Lánczi Tamás, a Századvég Alapítvány vezető elemzője szerint az LMP-ben kialakult konfliktusban Schiffer András frakcióvezető a párt identitását, vagyis a jelenlegi politikai elittel szembeforduló stratégiáját igyekezett védeni, míg az ellenzéki szövetkezést támogatóknak elsősorban egzisztenciális motiváció lehettek. Az elemző szerint ennek oka, hogy a 2014-es választásokon önállóan induló LMP kisebb esélyt kínál politikusainak a parlamentbe kerülésre, mint egy szélesebb ellenzéki összefogás, ahol a párt tagjai szinte biztosra vehetnek néhány országgyűlési mandátumot.
Juhász Attila, a Political Capital (PC) vezető elemzője szerint az LMP kudarcot vallott a kétpólusú pártrendszer és a politikai kultúra megújításában. Az ellenzéki összefogás miatt kialakult konfliktus, majd a pártszakadás ugyanis odavezetett, hogy a nyilvánosság besorolta a pártot a már létező bal- és jobboldali társai közé. A PC munkatársa emlékeztetett, hogy az új, egyfordulós választási rendszer kikényszeríti a szövetkezést, míg az önálló indulás jelentős, országosan kiegyenlített támogatottságot és erős szervezetet igényel. Juhász Attila szerint utóbbira eddig sem tűnt túl alkalmasnak az LMP, ezután pedig még kevésbé lesz az, a kilépők tervezett új pártjának pedig nyilvánvalóan csak az Együtt 2014 adhat esélyt. A közvélemény-kutatások szerint az LMP szavazótábora már tavaly ősz óta az ötszázalékos parlamenti küszöb alatt van az összes választókorú körében - folytatta az elemző, megjegyezve, hogy ha a tervezett közös frakción belül "folytatódik a marakodás", akkor a maradék szavazótábor is eltűnhet. A kiszakadók révén pedig pár százalékpontot profitálhat az Együtt 2014, ami önmagában nem oldja meg az ellenzéki összefogás problémáit - tette hozzá.
Lánczi Tamás ugyanakkor hangsúlyozta azt is, a párt szakadásával megoldódott az LMP legnagyobb belső konfliktusa, így Schiffer Andrásnak lehetősége nyílhat arra, hogy kialakítson egy egységes, profi ellenzéki pártot. Megjegyezte továbbá, hogy az LMP-hez köthetők mindannyian a békés elválásban érdekeltek, hiszen a lehetséges botrányok a maradóknak és a távozóknak is ártanának. A Századvég munkatársa szerint az LMP szakadásával részsikert ért el a Bajnai Gordon vezette Együtt 2014, hiszen csak néhány politikussal lettek gazdagabbak, míg az LMP nevét nem használhatják, így szavazóikat is nehezebben érhetik el.
Az MTI által megkérdezett elemzők hosszú távon elképzelhetetlennek tartják, hogy két külön párthoz tartozó politikusok egy frakcióban dolgozzanak, sőt ez már rövid távon is problémákat okozhat szerintük, mivel rendívül összetett szervezési munkára lenne szükség a megosztott képviselőcsoportban. MTI