2017. május 30., kedd

Egy erősödő jobboldal színrelépése Európában?


 Hollai Hehs Ottó
A müncheni baloldali napilap, a Süddetsche Zeitung, március 16- iki számában „A populizmus hangtompítása bátorítja Európát” („Dämpfer für Populisten ermutigt Europa”.) című cikke kommentálja a hollandiai választásokat, és elégtétellel közli, hogy a „populista” Geert Wilders Szabadságpártja, „csak” a második helyet szerezte meg, tehát megtört a populizmus előretörése. Különben az egész európai liberális baloldal „örömkönnyeket hullajtott” a holland választás eredménye után. A lelkendezés természetesen indokolatlan, mert komoly elemzők nem várták Wilders győzelmét, és ő maga is tudta, hogy kormányalakításra nincs esélye.
A hisztéria a populizmus körül, már jó ideje tart, és bizonyítja, hogy a húszadik század második felének uralkodó eszméje, az ún. neoliberalizmus, tömegekre ható szuggesztív és manipuláló társadalomformáló ereje már nem a régi.. A balliberális oldal érzi, hogy nép- szerűsége csökken, hatalmát már nehezen tudja megtartani, ezért az erősödő ellenfelet, konkrét vádak hiányában, egyszerűen a „populizmus”, általuk értelmezett és megfogalmazott vádjaival illetik. A jelenleg „divatos” és feltörő populizmus ugyanis ellenzi a globalizációt, a pénz-elit uralmát támogató törekvéseket., és mindenekelőtt nemzetállamban gondolkodik, tehát nem úgy beszél és cselekszik, hogy a fennálló hatalmi rendszer ezt elvárja, ezért ellenségnek számít.
Európa „ modern” ideológiái, a francia forradalom eszmevilágából, a XIX. században születtek, különböző elnevezésekkel és szellemi feltöltéssel, mint nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus , kommunizmus, majd szociáldemokrácia, keresztényszocializmus. Aztán, már a XX. században, két, végeredményben hasonló, hamis és torz ideológia, mint a kommunizmus, és a nemzetiszocializmus diktatúrái, eddig még nem tapasztalt világkatasztrófát zúdítottak a világra, sok száz millió áldozattal.
A II. nagy háború után, kb. az ötvenes évektől, egy mélyreható változás állt be, a hagyományos európai eszmevilágban. A család jelentősége, a szülők és gyermekek kapcsolata, az ifjúság erkölcsi nevelése, a nemzeti hovatartozás és nem utolsó sorban a keresztény értékekhez való ragaszkodás, lassan elvesztették a társadalomformáló erejüket, és helyettük egy teljesen új, a régit mindenben tagadó világszemlélet kezdett hódítani, és – sajnos – azóta is kézben tartja a társadalom, gazdasági, de a kulturális és politikai fejlődését is. A folyamat elsősorban Európa nyugati országaira volt jellemző, Kelet-Európát, negyven évig, a kommunista diktatúra ideológiája tartotta gúzsban, „agymosás” alatt. A kilencvenes évek politikai változásai után, ide is betört az új ideológia.
Ma, évtizedek távlatából, már állíthatjuk, hogy Európa kétezer éves eszméi teljesen kifordultak önmaguk- ból. Hol, mikor született és volt a bölcsője, ennek az eszmei folyamatnak, mely teljesen dekadens, erőszakos, és a Nyugat mai válságának a valószínű okozója?
Az egyik legelfogadottabb nézet, hogy az új eszme, a múlt század húszas éveiben, a Frankfurti Egyetem Társadalomkutatási Intézete köré csoportosult neomarxista értelmiségiek szüleménye, mely mint filozófiai néző- pont, „kritikai elmélet” néven vált ismertté, és az eszme hirdetőit, mint Frankfurti Iskola ismerjük. A kritikai elmélet arra a kérdésre keresett választ, hogy miért nem következett be a kapitalista társadalom felbomlása, vagy átalakulása, ahogyan azt Marx megjósolta. A megoldást, „jó fejű” baloldali gondolkodók, abban látták, hogy nem forradalmak, és tüntetések, vagy osztály- harc, hanem a burzsoá társadalom kulturális fensőbbségét, vezető uralmát kell meg- törni, és akkor győzhet az új eszme. Magyarán; az emberek mentalitását, a szemléletmódot, a világnézetet kell átalakítani. Ennek alapján fogalmazták meg bírálatukat, mely a nyugati társa- dalom hagyományos gondolkodásmódja, kultúrája, és társadalmi alapja ellen irányult, és destruktív módszerekkel igyekezett a Nyugat kétezer éves keresztény Világrendjét aláásni.
A nácik uralomra jutása után a frankfurti iskola baloldali, részben zsidó tagjai, elhagyták Németországot, nagyobb részük az Egyesült Államokban telepedett le. Az új eszme termékeny talajra talált az Államokban, és nemsokára, felhígítva, és megerősítve az amerikanizmus tanaival,része lett egy globális kulturális (marxista) imperalizmusnak.
A Frankfurti Iskola eszméinek egy része, a baloldal révén már régen jelen vannak az egész európai, elsősorban nyugati kultúrkörben, és a médián keresztül hosszú évtizedeken keresztül uralták az egész politikai mezőnyt is. A nyugati kultúrát, civilizációt megtámadó eszmei erők, a társadalom széles rétegeinek a gondolkodásmódját igyekeztek megváltoztatni, sajnos elég sikeresen, A módszer, a metapoltika nevet viseli és lényege, hogy a tömeg szokásait, értékrendszerét és mentalitását meg- változtatva, hosszabb távon politika sikerre, és hatalomátvételre számíthatsz. A baloldal sikerrel alkalmazta a metapoltika fegyverét, ezt a mai krízishelyzet, és Európa gyarmatosításának előkészületei igazolják.
Európa a gödör mélyén, egy hosszúnak ígérkező krízisben vergődik, hiszen egy ideje már olyan földrészen találjuk magunkat, ahol a keresztény alapértékek egyszerűen kimentek a divatból, a család már nem feltétlenül a társadalom alappillére, a fiatalokat nem viselkedésre, erkölcsre, hanem kizárólag pénzszerzésre nevelik. A korlátlan szabadság szellemében, az egyén az egyet- len ideál s az amerikai fogyasztói kultúra, és szórakoztatóipar pedig egy olyan új fogyasztói társadalmat exportált Európába, ahol mindent meg kell venni, amit termelnek, még ha nincs is szükség rá, az egyetlen cél, a profit növelése. A társadalom lassan elveszti a történelmi hagyományok iránti érdeklődését, a múlt nem érdekli, csak a ma, a most számit, a jövő építése már nem cél.
A legnagyobb veszély abban mutatkozik, hogy ez a liberális baloldal egy olyan multikulturális, nyitott társadalmat képzel el, ahol a hagyományos nemzet fogalma már nem létezik, totális szexuális szabadságot hirdet, a régi beidegződött társadalmi normákat megtagadja, egy szóval, minden ami régi, ami már bevált és normálisnak tekinthető, az ellenségkép, amit el kell pusztítani.
Semmiféle elnézés, türelem nem tapasztalható a nem liberálisok irányába, aki másképpen gondolkodik, vagy beszél, az legjobb esetben populista, de gyakran neonáci, rasszista, idegengyűlölő. Nem látják be, hogy legnagyobb ellentmondása gondolkodásmódjuknak, éppen saját jelszavuk a tolerancia megtagadása.
A nyugati világ, elsősorban Európa, az Unió, az új század első harmadára, egzisztenciális zsákutcába került. Az emberek látják ugyan a veszélyt, de bizonytalanok, és nem mindenki érti, hogy mi is történik valójában. A németség pl., akik a világ egyik legbiztosabb társadalmában, és magas élet- színvonalban élnek, nem akarják elhinni, hogy ez másképp is mehetne. De lassan mégis visszajön, előre tőr, az a bizonyos régi nemzeti betegség, a „German Angst”( Germán félelem). Tanulmányok, könyvek születtek a témáról, van aki hiszi, van aki nevet rajta. Lényege, hogy a németek, mondhatni az egész nemzet, egy nehezen megmagyarázható, specifikus félelemben élnek. Az okot sokan a Második Világháború szörnyűségeinek leülepedett, de nem eléggé feldolgozott emlékeiben keresik. A német baloldal itt is a populistákat okolja, akik, kvázi politikai előnyszerzésből felesleges félelmeket gerjesztenek. De mi lesz, ha a félelem beigazolódik, és a németek, pár évtized múltán, lassan eltűnnek Európa színpadáról? A statisztika bizonyítja, hogy hosszú távon elkerülhetetlen az országban a népességfogyás, mert min- den évben kb. 3 százalékkal kevesebb német gyermek születik. A felemelt 67 éves nyugdíjkorhatár, már nem lesz elegendő, a német melósok életük végéig dolgozhatnak. Csak két megoldás van, az egyik, hogy beengednek pár millió idegent, akkor – talán – lesz ki dolgoz- zon, de a század végére Németország iszlám állam lesz. Vagy a német anya ismét gyermeket, gyermekeket fog szülni! Harmadik megoldás nincs. Nos, a fenti német példa – sajnos – egész Európára vonatkozik.
Hol a megoldás, mit lehet, vagy mit kell tenni?
Először is fel kell végre ébredni, meg kell érteni, hogy az ami ma történik, az egy abnormális, lehetetlen állapot. Hiába a sok tanácskozás, a különböző „csúcstalálkozók”, a brüsszeli politika dicsérete, a fogadkozások, hogy mindent rendbe teszünk, és egy fejlődő, gazdag, boldog Európát építünk. Ez mind félre- beszélés, handabanda.
Tény, hogy az Európába menekülő tömegeket, Európa népei nagy általánosságban nem szeretik, nem azért mert rossz keresztények, vagy antihumanisták, hanem mert itt nem csupán a ténylegesen bajban lévő, háború, üldöztetés és nyomor ellen menekülőkről van szó, hanem egy szisztematikus, jól megtervezett hódító szándékú invázióról.
Teljesen mindegy, hogy melyik “elméletnek” hiszünk, vagy melyiket tartjuk túlzásnak, valóság, hogy Európa veszélyben van. Lehet, hogy nem terveznek Eurábiát, lehet, hogy az arab világ nem akar milliós tömegeket exportálni Európába, az se biztos, hogy az Iszlám, mint vallás „bekebelezné” a kereszténységet. Egy dolog azonban biztos, és ez tényként kezelhető. A téma nagy szakértőjét, S.P. Huntingtont idézem: “Amikor az egyik kultúra lassan vagy egyáltalán nem növekvő népe és egy másik- nak a gyorsan szaporodó népcsoportja egy- más mellé kerülnek, az mindkét érintett társadalomban gazdasági és/vagy politikai természetű alkalmazkodást kényszerít ki.” Ebből a megállapításból mindent meg lehet érteni. De Huntington után már szociológusok, és politológusok tucatjai leírták, hogy Európa, az iszlámmal való keveredés révén, minden különösebb politikai irányítás nélkül, kimondottam demográfiai folyamatként, menthetet- lenül iszlamizálódik, a kereszténység, ami már úgy is veszélyben van, még erősebben visszaszorul, és végül beleolvad az Iszlámba.
A nézet, hogy a bal és jobboldal, mint a politikai „paletta” ábrázolása, már nem időszerű, az nem új. Még a múlt század húszas éveiben, José Ortega, a világhírű spanyol filozófus ezt írta: “A baloldaliság, akárcsak a jobboldaliság csupán az emberi ostobaság végtelen formáinak egyike… –De Ortega már akkor jelezte –, hogy Európa szürke zónában van, .. és hűtlen lesz önmagához, a művelt Európához. Sokan viszont mégis ragaszkodnak két ellentétes politikai oldalhoz. Buta elavult taktika!
A szörnyűséges, második világháborús katasztrófa után, a győzteseknek maradt a „dicsőséges” baloldal, minden jobboldali megmozdulást viszont az olasz fasizmussal, és német nácizmussal azonosították. Azóta a helyzet nem sokat változott, a nemzeties megmozdulásoknak neonáci színezetet adnak, és aki, nem úgy beszél, ahogy azt a balliberális oldal elvárná, az „populista”.
Igaz, új mozgalomra volna szükség, amit ha szükséges nevezhetünk Új jobboldalnak, de ne legyen túlságosan radikális, vagy a végletekig nacionalista, se nem idegengyűlölő, vagy antiszemita. Az Unióból való kilépés állandó ismételgetése sem népszerű, Európa népei nem tiltakoznak Európa egysége ellen,és nem akarnak senkivel sem ellenséges viszonyban élni. Többé nem akarnak egymással hadakozni, hanem békében, közösen rendezni, gazdasági, társadalmi és politikai ügyeiket, de nemzeti szuverenitásuk megtartásával. Nem akarnak „felsőbb” érdekek kiszolgáltatottja sem lenni, és állandó utasításokat kapni idegenektől. A nemzeti érdekeket nem akarják a nemzetközi pénz-elit érdekeinek alárendelni, és nem hajlandók multikulturális társadalomban élni, hanem megtartani és megbecsülni két- ezer éves keresztény kultúrájukat, mert csak ebben a közegben tudnak szellemi- leg zavartalanul kibontakozni. A Popper-, Soros féle nyílt társadalom a Világ mai zűrzavarában utópisztikus, nem elképzelhető, ezt erőltetni, és pénzzel támogatni a muszlim bevándorlók beözönlését, nagyon veszélyes és aljas vállalkozás, mert polgárháborús hangulatot teremt. A nagyon sokszínű, különböző társadalmak, egymás szomszédságában, de nem összekeverve, eredményesen tudnak élni, mindegyik a maga elképzeléseivel, és saját igazával, anélkül, hogy a másikat zavarja, vagy bántsa.
A fenti elképzelések, a ma még uralkodó liberális baloldal számára idegenek, sőt veszélyesek. Ez számukra semmi más, mint populizmus!
Ha már a bal és jobbnál maradunk, Európában nincs hiány új, egészséges eszméjű ún. jobboldali társadalmi mozgalmakban. Az egység azonban még hiányzik, az eszmei, és taktikai különb- ségek még jelentősek. A holland válasz- tások is sokatmondóak, hiába a taps, és Wilders gúnyolása, hiszen a parlament első három pártja jobboldali. A néme- tek nagy koalíciója bizonytalan, de a vezető kereszténydemokrata párt, a jobboldali keresztényszocialisták (CSU) nélkül nem sokat ér. A Német Alternatíva, nagyobb támogatást kap- hatna, ha mérsékelné Unió-ellenes hangját, mert a németek nagyon jól érzik magukat az Unióban. Sajnos az őszi választások csak arról döntenek, marad e a „gyengélkedés”, a bizonytalanság, az ide-oda kapkodás, ( Merkel) vagy jön egy még rosszabb „kóros álla- pot”, melyből nehéz lesz kilábolni. (Schulz).
Az erős skandináv, főleg svéd baloldali véleményformálás, már sokat vesz- tett erejéből, az új svéd jobboldal rövid időn belül példamutató lehet Európa számára. A francia választások sorsdöntő jelentőségűek az Unió jövőjét illetően, mert ha tényleg Le Pen nyeri a küzdelmet, akkor bizonyára szóba jöhet a Frexit, és az Euró-övezet elhagyása, ami már nagy zavarokat okozhat az Unió életében. A Nemzeti Front különben karizmatikus elnök asszonya, Marine Le Pen, sokkal esélyesebb lehetne, ha visszafogottabb hangot ütne meg, az Unió bírálását illetően. A hölgy nagyon népszerű, de a franciák nagy része is jól érzi magát az Unió berkeiben, legfeljebb a német gazdasági hegemónia miatt húzza az órát, amire viszont az újdonsült elnökjelölt, Emanuel Macron, már keresi az orvoslást, és ez növeli esélyeit.
Nos, ha itthon maradunk, akkor minden „hazabeszélés” nélkül mondhatjuk, hogy Magyarországon egy majdnem minden téren ideális, konzervatív, közép-jobb pártszövetség vezeti az országot. Orbán Viktort, a mai magyar baloldal, képtelen megingatni a következő évi választásokon. A híres magyar baloldal egyszerűen felfalta saját magát. Erről egy sornyit sem írok, ezt mindenki látja. Partnerre azonban még így is szükség volna, de partner nincs. A Jobbik, kezdetben erősen radikális párt, akik pontosan tudták mit akarnak, és sokak számára szimpatikus hangvételével, az ország második legerősebb pártjává nőtt fel, de ma teljesen hitelét vesztett poli- tikai tömörülés, akik nem találják helyüket a magyar politikai palettán.
A politikai akarat Európa, és az ország jövőjét illetően, magyar honban ma egysé- gesnek mondható, mert nem akarunk erős globalizációt, nem támogatjuk a multikulturalizmust, a bevándorlókat egyszerűen nem engedjük be, és a nemzeti identitást ma a többség komolyan veszi. De vigyázat, még sok az ellenség. itthon és egész Európában is. Az óriási különbség, az ún. bal és jobboldal mentalitása között, nem csökken, inkább növekszik, sőt, mióta a balliberálisok külföldi támogatást élveznek, nő a konfrontáció veszélye.
Hiszünk, vagy nem az „összeesküvés- elméletben”, valakik, valahol egészen mást akarnak, mint az emberek nagy része és – sajnos- a pénz, mint korlátlan hatalom, az Ő kezükben van. Nem marad más hátra, mint a határozott szemléletváltás, hinni kell igazunkban, és akkor miénk a Jövő.

A cikk a Kapu április számában jelent meg

Sabin Gherman: miért orrolt meg Dragnea a globális falura?

2017. május 29. 
Ez az ember vezette évekig Románia legszegényebb megyéjét, most meg megjátssza a duzzogóst: az európaiak nem hagyják, hogy eszméi csúcsára vigye az országot.
Teleormanban rettegett úrként viselkedett, de Besztercén népi körtáncban filmezteti magát, vagy olyan nemzeti gyermetegségeket ereszt meg, miszerint azért szereti Máramarost, mert ellenáll a globalizálásnak. (A máramarosi pészédések szolgalelkűségét is érdemes megemlíteni, akik turisztikai nagykövetté nevezték ki Dragneát, mert nem találtak nála jobb embert Máramarossziget és a Lápos között.).
Ezt az egész műsort a Firea–Pandele páros kereszténykedő nyávogása egészíti ki egyfajta ereklye & gyertyaelosztó központként. A baloldali kiskirályok szép lassan felhelyezik Romániát a „függetlenségpártiság” (nem találtam jobb szót rá) kockázatos tengelyére; a román hagyományok szembeállítása az európai integrációval a lehető legálnokabb politikai húzás; euroszkepticizmust kínálsz egy olyan lakosságnak, mely már belefáradt, de új bűnösöket keres azért, mert nincsenek autópályák, iskolák, kórházak, öntözőművek… Ha előveszed az utóbbi időben elhangzott nyilatkozatokat, látni fogod, hogy minden kezd összeállni egy olyan választási üzenethez, melynek lényege, hogy az Európai Unió jobban tenné, ha békén hagyna minket, mert többet árt, mint használ.
Romániában jelenleg két ország van: az egyik – minden bicebóca törvény ellenére – az Unióba integrálódik, és van egy másik, mely a tudatlanságba vonul vissza és mellvértként őrzi ezt a tudatlanságot. Ezek a Romániák kerülik egymást és az a nagy baj, hogy a pártok csak annak a Romániának a szavazataiért küzdenek, mely azzal büszkélkedik, hogy a latin nyelv a dákból származik és azzal – Pandelét idézve –, hogy „Isten Anyja azt mondja hazánkról, hogy az Isten Anyjának a Kertje”. Az előbbi vállalkozó ország, melynek tulajdonosai az adók, innováció és felvevőpiacok között vergődnek; a második országban azt vágják a tulajdonosok fejéhez, hogy a nép vérét szívják.
De a szocialista főnökök hosszú távon gondolkodnak, az elnökválasztás a cél. Áldozatként állítjuk be a populizmusokat és ismételgetjük a nacionalista mantrát: az idegenek a hibásak!
Ha mindezt tömjénszagban és a „Méltó a megöletett Bárány” éneklése közepette tesszük, akkor már nyertünk.
És van még valami, amit Románia bevethetne az elmagányosodás spiráljába: közeledik az Egyesülés Centenáriuma és ahelyett, hogy ez a száz év becsületes elemzésre sarkallna minket, frusztrációk, büszkeség, kisebbségellenes populizmusba fullad majd – aki nyekkenni mer, annak elvágjuk a torkát… És igen, nagyjából az összes párt ezen a lejtőn indul majd el, abból a megfontolásból, hogy ilyen ünnep alkalmából nem illik elutasítani a nacionalizmust.
A szocialista vezérek, egyes liberálisok ostoba segítségével, gyakorlatilag az euro-atlanti intézményekkel kapcsolatos bizalomhiány felpörgetésével vágnak utat maguknak a siker felé. Úgy tűnik, nem igazán okoz gondot, hogy a moszkvai ideológusok is ezt akarják, amíg biztosítékokat kapnak arra, hogy megőrizhetik a szabadságukat és a vagyonukat. Egyesek azt mondják majd, hogy túlzok – de íme: csak akkor indítottak támadást az igazságszolgáltatás ellen, amióta a politikusok gyakori vendégek a DNA-nál (Országos Korrupcióellenes Igazgatóság – a szerk.); korábban nem érdekelték őket az ügyészek.
Amíg nem halmoztak fel több milliós vagyonokat, addig eszükbe sem jutott, hogy léteznek ezek az ügyészek. Ide-oda pakolgattak egy-két igazgatót, bérleményekkel ügyeskedtek, el-elfogadtak egy kis pénzes borítékot és ennyi. Az igazságszolgáltatás elleni csata akkor indult, amikor elkezdtek mélyebben belenyúlni a közpénzes zsákba és ez a csata most az igazságszolgáltatást védők ellen is folyik – innen fakadnak ezek a duzzogások, hogy az Európai Unió jobban tenné, ha nem ütné bele az orrát a dolgokba.
Dragnea globalizálás elleni harca nem egyszerű identitárius neurózis – amint ez a kór behatol a szervezetbe, két-három nemzedéket is megfertőzhet és kiírhat a történelemből. Disznóságok voltak már korábban is, csak nem szerepelnek a tankönyvekben: nem csináltak a román nácik maguknak Nemzetiszocialista Pártot, azt az Acélmellvértest, mely az idegenek ellen fenekedett és azt írta a horogkereszt alá, hogy „Románia a románoké”? Innen már csak egy lépés volt az antiszemitizmus, és ezt a lépést a Nemzeti-Keresztény Védelem Ligájával együtt tették meg; majd ezekből a „keresztényekből” vált ki Zelea Codreanu Mihály Arkangyal Légiója. De honnan is tudnánk ezeket a kis részleteket, ha maga az Akadémia is a nacionalizmust használja kitűzőnek a hajtókáján?
Állandóan azt reméltem, hogy a román politikában vannak érinthetetlen témák: az Európai Unióhoz, a NATO-hoz való tartozás, a piacgazdaság, az infrastruktúra, az oktatás, az egészségügy, a mezőgazdaság. Az igazságszolgáltatás, na!
Azt hittem, a politikusok mindenféle témákban hadakoznak majd egymással, de sohasem fogják megkérdőjelezni a nagy lehetőségeket; fejbe verjük egymást, húzogatjuk egymás farkát, de sohasem lépünk ki a történelmi korból.
Ugye, milyen naiv vagyok? De: mi lesz majd, ha az új szocialista direktívák fényében az egyik Románia folytatja útját az Unió felé, a másik pedig dühösen a porban fetreng majd, mert „Európa nem hagy minket fejlődni”?
Mi lesz, ha az egyik autópályákat fog határozottan követelni, a másik pedig szociális segélyeket? Ha az egyik Brüsszel, a másik pedig a moszkvai és isztambuli atyuskák felé fog tekinteni?
Beleütköztek ezek a kérdések az agyacskátok résébe, a szinapszisaitokba, ti, akik attól nem tudtok aludni, hogy jön a globalizálás és elviszi az ördög a nemzeti egységet, a hagyományokat, Rrromániát? Ti kis szeparatisták, amik vagytok, ha-ha-ha!
Te duzzogó Dragnea, te tüntetőleg fejkendőt viselő, ájtatoskodó voluntari-i feleség (Gabriela Firea – a szerk.), ezt hogyan oldjátok meg? Mert – az egész Románia, Románia egészének – elnökei soha sem lesztek.
Sabin Gherman [Forrás: Főtér, Romania Liberă]

Mely romániai régiók vonzzák a legtöbb külföldi befektetőt?

2017. május 26.
Bukarest után Románia középső és nyugati régiói a legvonzóbbak a befektetők számára. A főváros és Ilfov megye viszont 2015-ben a Romániába érkező közvetlen külföldi tőkeberuházások 59,3%-át szívták el - derül ki abból a tanulmányból, amelyet a Külföldi Beruházok Romániai Tanácsa a Bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetemmel (ASE) közösen készített.
A tanulmány készítői szerint a befektetők számára legvonzóbbnak számító régiók ranglistája a 2008-2015-ös időszakban nem változott számottevően azt leszámítva, hogy a Temesvárt és környékét magába foglaló Nyugat-Románia régió jelentősége enyhe növekedést mutat, míg Dél-Románia régió beruházásokat vonzó képessége kissé visszaesett.
Közép-Románia (a közvetlen külföldi tőkeberuházások 9%-a 2015-ben) és Nyugat-Románia (8,1%) régiók elsősorban az autóipari beruházásokat vonzották a vizsgált időszakban. A befektetők leggyakoribb érve pedig az volt, hogy ezek a térségek viszonylag közel helyezkednek el a határhoz, ami jelentősen csökkenti a termékek szállításával kapcsolatos költségeket.


A tanulmány készítői ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a statisztikákat jelentősen torzítja az, hogy a beruházásokat a vállalatok székhelye szerint jelenítik meg. Így például hiába fektetett be 2015-ben jelentős összeget a Renault Csoport a Dâmbovița megyei Tituban, a beruházás a vállalat székhelyén, Ilfov megyében jelenik meg.
Ennek ellenére mégis megállapítják, hogy a különböző régiókban rendkívül alacsony a beruházások aránya, ami elsősorban az infrastruktúra hiányával, valamint az ebből következő elszigetelődéssel magyarázható. Azt is kiemelik, hogy Románia több régiójában is a mezőgazdaság számít az egyik legdominánsabb ágazatnak, az agrárberuházások ugyanakkor nem igazán számottevőek. (capital, hírszerk.)

Ha egy szabályt betart a gyűjtő, akkor nem mérgezheti meg magát

2017. MÁJUS 21., O. Horváth György
Kucsma vagy papsapka? - Beindult a gombaszezon: már szinte az utolsókat találjuk a kucsmagombából, de ott sarjadnak az erdők, mezők talaján a különféle csiperkék, pereszkék, s persze a velük könnyen összetéveszthető társaik, amelyek jobb esetben csak ehetetlenek, de jócskán akad mérgező is. Piacokon akár több ezer forintot is elkérnek kilójukért, sokan ezért is gyűjtenek gombát. Sokszor elmondtuk már e lap hasábjain, hogy csak olyan gombát együnk meg – egyáltalán, szedjünk le! –, amelyet ismerünk, s lehetőleg ellenőriztessük azt szakértőkkel.
Kucsmagomba 
Fotó: ShutterstockPapsapka gomba

Különösen igaz ez a mostanság záruló kucsmagombaszezonra: az esős április vége, május eleje szinte kitolta a földből e nagyon finom gombákat, amelyek könnyen összekeverhetők a papsapkagombákkal. De ha egy szabályt betart a gyűjtő, akkor nem mérgezheti meg magát: a kucsmagomba tönkje és kalaprésze mindig végig üreges – olyan, mint egy cső –, a papsapkáé viszont sejtekre, cellákra osztott! Egyik legfinomabb, kellemes illatú gombánk némileg keverhető egyes szömörcsögfélékkel is, de azoknak a szaga meghatározó, inkább kellemetlen, büdös, gyakorta több méterről is érezhető.
Többféle kucsmagomba él hazánkban, legismertebb talán az ízletes kucsmagomba, de erdeinkben nő cseh kucsmagomba, annak tönkje hosszabb, a kalaprésze kisebb a tetején.
Találni fattyú és hegyes kucsmagombát is, ezek megnyúlt sapkájukról ismerhetők fel. A kucsmagomba mindenféle ételhez kitűnő alapanyag. Bár törékeny – gyűjtéskor erre ügyelni kell –, kettévágva könnyen tölthető, de jó levesnek, pörköltnek, tésztához mártásnak elkészítve, és egy egyszerű rántottát is nagyon feldob.
Eljött a csiperkék ideje is: az erdőkben sétálva már találkozhatunk az erdőszéli változattal, a mezőkön szekszárdi csiperkével található, és akad már akáccsiperke is. Hasonlóan sok pereszke- és galambgombafaj is megjelent az erdőkben, erdőszélekben, sőt már némely tinóruk is felütötték fejüket

Ösvény a magasban

2017. MÁJUS 22.,  F. Tóth Benedek
Bátran állíthatjuk, hogy Magyarország a tanösvények országa. Akármerre járunk, keleten vagy nyugaton, északon vagy délen, nincs olyan megyéje az országnak, hogy ne találnánk egy tanösvényre.

Lombkorona-tanösvény a Somogy megyei Kaszón - Fotó: Varga György, MTI

Az egyik legújabbat, és a maga nemében az egyik legérdekesebbet a Somogy megyei Kaszón adták át. Az ösvény ugyanis a lombok között vezet.
Tanösvényből sokféle van. Szólhat kövekről, állatokról, növényekről, irodalomról és történelemről, vízi világról vagy akár a csillagászatról (ez utóbbit többnyire meglévő egyéb tanösvényekre szervezik, természetesen éjszaka). Az ösvények lényege az, hogy olyan felfedezésre, megismerésre váró utat kínáljanak, amelyet úgy lehet végigjárni, hogy közben számos információval és élménnyel lehetünk gazdagabbak az adott témában. Az igazi túrán persze nem csupán ismeretünk bővül, hanem feladatmegoldó képességünk is fejődhet egy jól felkészült oktató, valamint az előre elkészített munkalapok jóvoltából.
A kaszói tanösvény különlegessége abban rejlik, hogy egészen a fák lombkoronaszintjén vezet. A tériszonytól szenvedőknek minden bizonnyal külön kihívást jelent 9,5 méter magasságban sétálni, de az is igaz, hogy a talajszintről nézve sokkal kevésbé izgalmas megszemlélni a gyertyános-tölgyek élővilágát.
A szerkezet, amelyen fut az égi ösvény, 124 méter hosszú, és megépítéséhez is természetbarát anyagot, vagyis fát használtak. Mintegy 200 köbméternyit.
Ha valakinek messze volna a kaszói lombkorona-tanösvény, elutazhat a Tolna megyei Gyulajra vagy Csongrád megyébe, Makóra; illetve a Békés megyei Gyomaendrődre.

Sárga virágzöldségnek hívják a kínaiak, és jóízűen meg is eszik

2017. MÁJUS 24.,  Valló László
Tűzliliom, sásliliom névvel is illetjük ezt a leveleivel már márciustól díszítő, húsos, vastag gyöktörzsű, hosszú életű évelőt, amelynek tőkocsányon ülő, tölcsér alakú, sárga, liliomszerű virágai május második felétől a nyár közepéig nyílnak. (Noha a neveiben ott a liliom szó, nem tartozik a valódi liliomok közé.)

Naponta nyíló virágai mellett sásszerű levelei is díszítenek 
Fotó: Shutterstock

Egy-egy virág rendszerint csak egy napig nyílik, de a folytonosan képződőbmbókból naponta újak jelennek meg; ez az oka annak, hogy virágzása hetekig is eltart.
A sásliliom átlagosan jó szerkezetű talajt, napos vagy félárnyékos fekvést igényel. Nagyobb csoportokba ültetve föltűnő színfoltja a kertnek vagy a virágágyásnak, már csak azért is, mert sásszerű, világoszöld, dús lombozata is díszít.
(Elvirágzás után az elszáradt virágmaradványokat távolítsuk el a bokorból.)
Sásszerű megjelenése révén jól mutat a kerti tavak partján is, de fontos, hogy ne állandóan nedves talajban álljon a gyökérzete, mert elrothad. Szívós, ellenálló, évelő, különösebb gondozást nem igényel, betegségek, kártevők alig veszélyeztetik. Tavaszi tőosztással szaporíthatjuk.
Kínában a sásliliom nemcsak dísznövény, de kedvelt zöldség is: valamennyi faj virága, illetve bimbója ehető. (Kínai neve sárga virágzöldséget jelent magyarul.) A virágot töltik is, az édes szirmokat salátákba teszik, desszerteket díszítenek- ízesítenek vele. Bimbóját kevés olajban párolva, majd fűszerezve különleges köretként tálalják.

Mindentudó bagolyborsó

2017. MÁJUS 25., Valló László
Sokáig takarmányként termesztették hazánkban a csicseriborsót (vagy bagolyborsót), és csak napjaink reformtáplálkozásának hívei kiáltották ki élelmiszernek.

Csicseriborsó vagy bagolyborsó Fotó: Shutterstock

Nem alaptalanul, hiszen ez a rostokban gazdag borsóféle serkenti az emésztést, rendszeres fogyasztása normalizálja a vérnyomást, segíti az ártalmas koleszterin távozását, lassú fölszívódása révén pedig megelőzi a vércukorszint hirtelen emelkedését a szervezetünkben. Vitaminjai, ásványi sói és a benne lévő sok folsav a depresszióban szenvedők gyógyszere, illetve a fáradtság, kimerültség ellenszere. Lisztje a gluténérzékenyek diétájának fontos alapanyaga.
A csicseriborsó konzervként vagy szemes áru formában rendszeresen kapható, érdemes beillesztenünk az étrendünkbe. Sőt, a kertben is ott lehetne a helye, annál is inkább, mert igénytelen, szárazságtűrő, rövid tenyészidejű, a zsizsik pedig nem talál fogást rajta. A szélsőségesen rossz talajok kivételével mindenütt termeszthető, a zöldborsónál sokkal jobban tűri a szárazságot. Hőigényesnek mondhatjuk, így leginkább késő tavasszal és nyáron érdemes termeszteni. Tápanyagigénye közepes, frissen trágyázott földet nem igényel. Viszont kifejezetten fényigényes, félárnyékban hajtásai megnyúlnak, és csak keveset terem. A túl sok eső is árt neki: meghosszabbítja a tenyészidőt, csökkenti a termést. Másodvetésként is hasznosíthatjuk, a kisebb, megüresedett kertrészben is érdemes próbálkozni vele.
A csicseriborsó magját 40 centi sortávolságra vessük, a soron belül a magok 2-3 centire legyenek, és legalább 5 centi mélyen. (Ügyeljünk, hogy a galambok föl ne fedezzék, ne maradjon árulkodó mag a felszínen a vetés után.) Szedhetjük és fogyaszthatjuk zöldborsóként, ha pedig az érett termés betakarítása a célunk, az egész növényt szedjük ki tövestől, úgy fejtsük ki a magot. Egyegy hüvelyben csak egy-két magot találunk, de az egész tövön akár nyolcvanat is. A mag a hüvelyekben könnyen penészedik, erre ügyeljünk a szedéskor.

Pöttyös csengettyűk

2017. MÁJUS 29., Szerző: Valló László
Egykor a parasztkertek általános dísze volt a piros gyűszűvirág (Digitalis purpurea), de napjainkban is sok helyütt föltűnik magas, elegáns termete a látványos bíborvörös, rózsaszín, sárga vagy fehér virágfüzérekkel.

Piros gyűszűvirág (Digitalis purpurea) Fotó: Shutterstock

A növény karcsú, 80–120 centiméteres virágszárán nyílnak a sűrűn egymás fölött álló, csengettyű alakú virágok, amelyek torka pettyezett. (A fő virágzási idő június-július.) Kétnyári virág, az első évben levélrózsáját neveli ki, a következőben a virágzatát, majd elpusztul. A tő élettartamát megnövelhetjük, ha elvirágzás után visszavágjuk. Ám ennek ára van, mégpedig az, hogy így nem tudja elvetni magát, minthogy magról szaporodik.
A piros gyűszűvirág napfényen és félárnyékban egyaránt jól fejlődik, a tápanyagban gazdag, üde, kissé nyirkos talaj az ideális számára. (Mivel mélyen gyökeresedik, ritkábban, de nagy vízadagokkal öntözzük.) Az évelő virágágyakban ott a helye, emellett szépen mutat a házfalak, kerítések mentén is, illetve más, alacsonyabb virágok hátterében. Vágott virágnak is jó – levágás után azonnal tegyük vízbe. Csoportokba ültetve a virágos mező hangulatát hozza a kertbe. 
Erősen mérgező, a szárított leveléből kinyert drog a szívelégtelenség gyógyszere. Házi szerként használni tilos! Magról szaporíthatjuk, amelyek igen aprók, ezért tanácsos homokkal keverni.

2017. május 29., hétfő

Egy éve, hogy felavatták Gacsájon a dr. Nagy Bálint emléktábláját

Tavaly épp ebben az időben tartották meg  a Szabolcs Szatmár - Bereg megyei Gacsályon a azt a dr. Nagy Bálint halálának egy éves megemlékezését, amely egy emléktáblát is felavattak. Csak kevesen tudják , hogy Nagy Bálint, Kenderesen ismerte meg az élettársát amikor is itt élt egy rövíd ideig. Talán ott ismerik ezt a dolgot és találóan oda is lehetne egy emléktáblával emlékezni rá. (lásd a mellékelt cikkét is)

Felavatták Dr. Nagy Bálint emléktábláját
2016. május 24., 10:21|Agroinform.hu
https://www.agroinform.hu/gazdaelet/felavattak-dr-nagy-balint-emlektablajat-28051-001
Dr. Nagy Bálint tiszteletére – aki a hazai növényvédelmi intézményrendszert 25 éven keresztül vezette – a gacsályi iskola falán avattak emléktáblát.
Dr. Nagy Bálint halálának első évfordulóján szülőfalujában márványtáblával emlékezett meg a Magyar Növényvédelmi Társaság, a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, az Agrárkemizálási Társaság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, és a Gacsályi Önkormányzat.


Dr. Nagy Bálint a háború utáni magyar növényvédelmi intézményrendszer megteremtője – fotó: Agroinform.hu

Az emléktábla avatásán részt vettek családja tagjai és az ismertetett szervezetek képviselőin kívül az ország távolabbi részeiből érkezett tisztelői is. 
Petra András Gacsály polgármestere röviden köszöntötte az résztvevőket és a család egyik tagjával közösen leplezték le a táblát. Ezt követően Jordán László, a NÉBIH Növény-, Talaj- és Erdővédelmi elnökhelyettese emlékezett meg Dr. Nagy Bálintról, a háború utáni Magyarország növényvédelmi intézményrendszerének megteremtőjéről és vezetőjéről.
Emlékeztetőjében kihangsúlyozta, hogy Nagy Bálint olyan vezető volt, aki egy bimbójában haldokló intézményt átvéve nem csupán felvirágoztatta, de példaértékű világszínvonalra emelte azt. Mi sem tükrözi jobban munkájának sikerét, hogy ma, igazán kedvezőtlen körülmények között és a szükséges források töredékéből még mindig létezik ez az intézményrendszer.
Felidézte az intézmény mai helyzetéről alkotott véleményét is, jelesül, amit 2010-ben, az 56. Növényvédelmi Tudományos Napokon az Életfa emlékplakett átvétele alkalmával fogalmazott meg, magát ahhoz az építészhez hasonlítva, akit az általa tervezett épületért annak romjain tüntetnek ki. Feltette a kérdést, hogy vajon most hogyan döntene, mit tenne napjaink megváltozott helyzetében.Úgy vélte, hogy az azóta megváltozott körülmények között is menne előre, hiszen életútján végigtekintve mindig is ez jellemezte. Fejleszteni, építeni tudományos alapokon és nagyon is gyakorlatiasan. A táblaavató programja Mező Gábor a Bács-Kiskun megyei NTA nyugalmazott osztályvezetője az alkalomhoz jól megválasztott Bódás János, „Ki van jelölve a helyed” című versével ért véget, majd a koszorúk elhelyezésével fejeződött be a megemlékezés.

DDT-ről.  Egy növényvédelmi rendszer fénykora  – és ami utána következett
A magyar növényvédelem megyei állomási hálózatra alapozott, EPPO és FAO modellé fejlődött rendszere az 1950-es évek közepén sajátos hazai és nemzetközi hatásokra jött létre. A második világháború és következményei szükség uralta világában határtalanná vált mindenféle emberi, állati és növényi károsítók kontinensek közötti terjedése. Közöttük a burgonyabogár és amerikai szövőlepke. 
Modell és minta lett a világban
Ezek közül az első, a burgonyavész – már megtapasztalt következményeivel fenyegetve – a nélkülöző tömegek táplálásában létfontosságú, északnyugat- és kelet-európai országok burgonyaellátását veszélyeztette.
A háború utáni Szovjetunió élelmezésében kiszámíthatatlan következményekkel járt volna a kártevő térnyerése. Ezért a szovjet vezetés ellentmondást nem tűrő felügyelet mellett, sokirányú nyomást gyakorolt a népi demokratikus országok vezetésére a kártevő terjedésének megakadályozására. 
Az amerikai fehér szövőlepke viszont a nélkülözhetetlen „keményvaluta” bevételt jelentő kertészetitermék-exportot veszélyeztette. Mindezt olyan belső gazdasági helyzetben, amikor a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése miatt kialakult, és arányosan járványveszélyes koncentrált termelés gépi ellátását is kívülről, állami gépállomások útján próbálták megoldani. 
Történelmi szerencsénkre Hollósi Mihály, az FM Növényvédelmi Szolgálat igazgatója és akkori főnöke, dr. Soós Gábor növénytermesztési főigazgató fejében született egy korszakos ötlet: az újonnan szervezett „szocialista nagyüzemek” hiányzó növényvédelmi felszerelésének pótlására megyénként egy speciális növényvédelmi gépállomást kell létrehozni. Ez a hálózat valódi ágazati rendszerré fejlesztve a mai napig kiiktathatatlan alapja az 1973-ban FAO modellé minősített magyar növényvédelmi rendszernek.
Egy életpálya elkezdődött…
Néhány hónappal az állomások alakulása után kezdődő szakmai életem elválaszthatatlan ettől a szervezettől. Egyetemi növényvédelmi fakultáson szerzett diplomával 1955-ben Kenderesen, a Szolnok Megyei Növényvédő Állomáson központi agronómusként kezdtem dolgozni. Innen 1955. május elsején a Szabolcs-Szatmár megyei állomás igazgatójává neveztek ki, Kállósemjén székhellyel. Száz traktorral és 220 fővel, egy romos kastély udvarán, embertelen körülmények között kezdtünk dolgozni. 
Órák alatt „kioktatott” személyi állománnyal, kerékmeghajtású dugattyús szivattyúval működő szovjet OKSZ permetezőgépekkel, és mindössze nyolcféle rovar- és gombaölővel, amelyekből azonban tömeges használatra csak a kén, a réz és a háború alatt tömeggyártásra került klórozott szénhidrogén (DDT, HCH, később Aldrin és Dieldrin) voltak alkalmasak. Gyümölcsösökben azonban elsősorban réz, kén, arzén és nikotin hatóanyagú szerekkel dolgoztunk.
1959. május elsejével a magyar növényvédelmi szervezet vezetője lettem. Egy rövid időre magam is a technika bűvöletébe estem. A természetemből eredően állandó elemzésem és szemléletem azonban az 1960-as évek közepére ijesztő megállapításokkal magamhoz térített.
A koncepció, amely megalapozta a jövőt
Első dolgomnak tekintettem tanulmányaim, de főleg az állomási munka során szerzett következtetéseim felhasználásával egy hosszútávra szóló koncepció kidolgozását, és dr. Soós Gáboron keresztül, a minisztérium vezetésével való elfogadtatását. Az öt megállapításra épülő koncepció részletes ismertetésétől el kell tekintenünk. A kiinduló megállapítások közül azonban hármat érintenünk kell.
1. A mezőgazdaságban a leggyorsabb fejlődés a genetikában és kemizálásban várható. Ezért a kemizálást – a gépészethez hasonló komplexitással – szakember lépcsővel és szervizzel működő technológiai ágazattá kell fejleszteni.
2. A vegyi eszközök sajátossága a sokirányú hatásuk, veszélyességük, és megjelenési formájuk közötti ellentmondás. Tömeges felületi használatuk, valamint környezeti hatásuk miatt a növényvédelem és kemizálás társadalmi jelentőségű tevékenység, ezért kézbentartásához és okszerűségének biztosításához független szaktanácsadásra, és ellenőrző laborhálózatra van szükség.
3. Az ágazattá válás leghalaszthatatlanabb feladata a szakemberképzés beindítása a tevékenység minden szintjén. 
A cél, mindezek mellett, hogy a kialakuló növényvédelmi hálózatnak a többhasznúság elve alapján a leghatékonyabb elemző, adaptáló technológiai fejlesztő és transzfer szervezetté kell válnia. A megyei állomásoknak a megye növényvédelmi szakmai központjává kell fejlődniük. Ennek megfelelően terveztük meg szabályozási és törvényalkotási tevékenységünket. Az 1963-ban felderített, országosan több mint 200 munkavédelmi baleset ismét meggyőzött bennünket arról, hogy a szabályozásnak csak a felelősségtudatot alátámasztó szaktudással együtt van hatása.
Áldás vagy átok a Nobel-díjas találmány?
Aztán jött a Carson-könyvvel azonos időben (1964) beütő balatoni halpusztulás és vele kijózanodásom kora. Ma nyugodtan kijelenthetem, hogy a halpusztulás nem a DDT, hanem a Balaton-környék komplex környezeti szennyeződésének következménye volt. Arra azonban keményen figyelmeztetett, hogy a kémiával nem lehet játszani. 
Figyelmünk az első laborok birtokában a szennyezettség felé fordult. Felrobbant a kemizálás technokrata felfogásából eredően, törvényszerűen keletkező klórozott szénhidrogén bomba, DDT-probléma néven. A világ mindmáig nem döntötte el, hogy a feltalálóját Nobel-díjig emelő vegyi anyag áldás volt-e a világnak, vagy átok. 
Áldás volt, mert nélküle a világháború hatvanmillió halottja helyett, csak a tífusz és malária miatt legalább kétszer, ha nem többször annyi halottja lett volna. 
Az átok nem a szer, hanem a felhasználók bugyuta szellemi színvonala, és a gyártók határtalan kapzsisága volt. 
Meg a világ orvosi karának haszontalansága, akik szó nélkül engedték, hogy ez a vegyületcsoport határtalanul kerüljön felhasználásra az élet minden területén. Mire megállapítottuk, hogy zsírban oldódva a táplálék lépcsőben felhalmozódik, az indiai ember zsírjában 11 mg DDT jelent meg. Egyes esetekben nálunk is elérte a 7-et.
Kételyek között a megoldásig
A magyar növényvédelmi rendszer ekkorra már volt annyira erős, hogy a kemizálás további fejlődésével számolva egy ilyen szervezetbe beépült állandó testidegen kémiai anyag jelenlétét megállítsa; és először a világon előírta, hogy a növényvédő szerek mely toxikológiai szintjének felhasználását milyen képzettségű szakember vezetése mellett engedélyezi. Bennem pedig meghonosodott a kétség, hogy amit teszek, a társadalom-gazdaságra és a fajtámra káros-e, vagy hasznos. E szünet nélküli aggodalom eredményeként lett a magyar növényvédelmi szervezet szintjéhez viszonyítva a legnagyobb biztonságot garantáló modell. Ennek alappillére a rendszeres mozaikszerű mintavétel alapján végzett mérés, amely önellenőrzéssel korrigáltatta magát, ha csalni akartak benne. (Lásd INT.) Másrészt a mérések eredményét alternatív módon elemezve jutottunk az iparszerű termelés energia transzformációjának fenntarthatatlanságot jelző mutatóihoz. Egyben a járványtan, de főleg a növényi táplálkozásfiziológia olyan felismeréseihez, ameddig a kortárs agrokémia döntő része a mai napig nem jutott el.
A szabad világ a csodájára járt, de…
Vajon ismer-e a világ olyan országot, amelyet talaj genetikailag, talajtanilag és hidrológiailag, növénytermesztési fonológiai lépcsőnkét, négyhektáros sűrűséggel, olyan pontossággal, olyan megtervezett és integrált egységes rendszerben végigmértek volna, mint amit mi 1977–85 között e haza mezőgazdasági területein elvégeztünk? A szabad világ, Amerikával együtt, csodájára járt. Csak a hazai technológiaitranszfer-központok és az anyagi és karrierérdekből akkor már a szolgálatukba szegődött, ezzel magát is technológiai transzfer szintjére degradáló honi agrokémiai és agrárgazdasági tudomány gyűlölte, mint a leprát. Mert az energetikailag meztelenre vetkőztetett műveleti összefüggések egyértelműen bizonyították, hogy az USA-tól 10% többlettermék-részesedéssel, 10 éves futamidejű royalty-vel, világbanki hitelből vásárolt technológia- és eszközrendszerrel, 50–70% kiemelt zártkörű állami támogatással beerőszakolt technológia, pláne hatékonyságellenes munkaegység-bérezési móddal üzemeltetve, az ágazatot oda kényszeríti, ahova 1989-re jutott. 
Öntanító módszert terveztek
A magyar növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szervezet nem szállt be ebbe a folyamatba. Mi a hálózatfejlesztést is, a mérő- és adatfeldolgozó rendszert is, néhány különleges műszer és gép kivételével, a hazai műszer-, gép-, vegyiparral és nemesítéssel együttműködve, vagy egészen, vagy legalább nullszaldós céllal, magunk fejlesztettük, dolgoztuk, vagy adaptáltuk és szerveztük meg. A fenti eredményeket folyamatosan számításokkal ellenőrizve olyan „öntanító rendszert” terveztünk, amely a megrendelt kutatások eredményeinek bevonásával új alapokra helyezte volna a növényápolást, ellenőrizte volna a táblákon beálló vagy elmaradó változásokat, és önellenőrző és öntanító módon számon kérte volna az eredményeket. Tette volna is ezt 1985-ig, ha a nemzetközi tőke napjainkig ható adósságcsapdába vezető folyamatait nem zavarta volna.
Ezért lemondásom után utódaimnak első feladata a mérő és adatfeldolgozó részleg szétszedése volt. Aztán leállították és kiürítették a meliorációs kereteket és folyamatokat – nem is értették a rendszert. Aztán sorra leváltották az innovatív izgága vezetőket és szakembereket.
Újra hatékonnyá kell tenni a rendszert
1990 után végleg eldőlt a rendszer sorsa. A felbuggyant középhivatalnok vezetés, nem tudván mi a teendő, a felelősség lerázását választotta. A szétvert FAO EPPO modell növényvédelem romjaival tekintélyét veszítve, mint egy gyarmat növényvédelme kerültünk be az EU-ba, amely globális felfogása miatt mindent megtesz, hogy az erős nemzeti hatósági szervezeteket lerombolja. 
Az új kormányzatnak megvizsgálásra javaslom, mi történt a Leader keretből akkreditált laborokkal és üvegházakkal, az elkótyavetyélt telephelyekkel, és mi lett a határállomási kirendeltségekkel. Miközben új, sokszor mediterrán származású növényi károsítók behurcolása történt, jelentős részben az Európai Unión belülről. 
Megszűnt a belső karantén, az importált szaporítóanyagok termőhelyi elővizsgálata, a felderítés, a járványmegelőzés, a szaktanácsadás pedig a szergyártó cégek kezébe került, a marketing és reklám szintjére süllyedve. Nagy veszteségek árán sikerült létrehoznunk a történelem legdrágább, egyben leginkább közjó- és gazdaellenes növény- és talajvédelmi adminisztratív szervezeti, tanácsadó rendszerét. A kormánynak az eredeti alapelvek szerint ismét hatékony rendszerré kell alakítania e hivatallá silányult szervezet-romot.
Dr. Nagy Bálint

2017. május 23., kedd

Makfalvi Székely majális


Polgári tisztségviselőink

Papp Lajos fényképe.

A rendező és polgármester

Papp Lajos fényképe.

A legjobb polgármesternőnk

Papp Lajos fényképe.

Szomszédok (Szatmár és Szilágy megyék polgári vezetői egymás közt) 

Erdélyi nök

Iulia Gorneanu fényképe.

Bográcsverseny Kolozson is


Szőcs Endre fényképe.

Az MPP elnök a FUEN-en


Biró Zsolt fényképe.

Biró Zsolt fényképe.

Biró Zsolt fényképe.

Önkormányzati gyűlés Magyarkapuson

RMDSZ Kolozs Megye fényképe.

Kolozson megtartották a X. ik gulyásfőző versenyt

A kormányfő lándzsát tört a decentralizáció mellett

2017. május 23.,   Agerpres
A decentralizáció egy olyan terv, amely működhet és működnie kell, nyilatkozta kedden Sorin Grindeanu miniszterelnök, majd hozzátette, a megoldásokat nem kell más problémákkal együtt elásni. 
„Az alkotmánybíróság elutasította egyszer a decentralizáció tervezetét, azonban azóta sok év eltelt és nem történt semmi. (...) Nem áll szándékunkban így hagyni a dolgokat. A megoldásokat nem kell más problémákkal együtt elásni. A decentralizáció egy olyan terv, amely működhet és működnie kell” – nyilatkozta Grindeanu a megyei tanácsok egyesületének országos gyűlésén. 
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány már elfogadta a decentralizáció általános stratégiáját. „Hisszük, hogy jobban fognak haladni a dolgok, ha közelebb viszünk bizonyos intézményeket a lakosokhoz és néhány központil hatáskört átruházunk és csak a felügyeleti és az ellenőrző mechanizmusokat hagyjuk meg itt. Emellett ez egy megoldást jelentene számos olyan elhanyagolt épület megmentésére, amelyeket átadhatnánk a helyi önkormányzatoknak, gondolok itt diáktáborokra vagy sportbázisokra" - mondta Grindeanu. 
A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a kormányprogramban vállaltakat be is fogják tartani. „Hiszem, hogy együtt megvalósíthatjuk ezek a dolgokat, mert olyan embereket látok a teremben, akik pont úgy megértik Romániát, mint én, vagy Shhaideh, Plumb vagy Vasilescu asszony, hogy a kormányból említsek példákat. (...) A helyi önkormányzatoknak kell meghozniuk a legtöbb döntést a közösségek igényeire vonatkozóan, ezekhez pedig pénz kell, ezért kell decentralizálni azokat a mozgatóerőket, amelyek bevételt generálnak a helyi önkormányzatok számára” – mondta Grindeanu.

A romániaiak háromnegyede szerint rossz irányba tart az ország

2017. május 22. 
A romániaiak háromnegyede úgy gondolja, hogy az ország rossz irányba tart - derül ki a Közpolitikai Intézet (IPP) felméréséből, amelyet hétfőn ismertettek. Az elsősorban az érdekkonfliktusokhoz való viszonyulást vizsgáló felmérésben mindössze 20% mondta azt, hogy jó irányba tart az ország. 
Ahhoz, hogy "jobban menjenek a dolgok", a következők megoldását tartották prioritásnak a megkérdezettek: korrupció (72%), munkahelyek hiánya (64%), szegénység (62%), alacsony jövedelmek (54%), a közpénzek ellopásának problémája (54%), az egészségügy problémái (46%). 
A felmérésben résztvevők fele mondta azt, hogy érdekli vagy nagyon érdekli az érdekkonfliktus problémája, viszont 6% tartotta magát nagyon jól informáltnak és 33% jól informáltnak. A válaszadók 78%-a tartotta korrupciónak az érdekkonfliktust. 48% úgy határozta ezt meg, mint a köztisztviselő személyes érdekei és a közérdek közötti konfliktus, 16-16%, hogy az egyes köztisztviselők érdekei közötti, valamint egy köztisztviselő személyes érdekei közötti konfliktus. 
A válaszadók 86%-a mondta azt, hogy nem szavazna egy olyan polgármesterjelöltre, aki ellen érdekkonfliktus gyanúja miatt folyik vizsgálat, 43% szerint az érdekkonfliktusba keveredett személynek le kell mondania tisztségéről, 36% szerint pedig bíróság elé kell állítani. A felmérést március 10. és 24. között készítették, 1085 személy megkérdezésével, és a felnőtt lakosságra nézve releváns, a hibahatár +/-3%. (hírszerk.)

Kálnokon felállították a Horthy-szobrot

http://index.hu/belfold/2017/05/20/nagy_nehezen_megis_felallitottak_a_horthy-szobrot/      
2017.05.2
Szobrot állítottak Horthy Miklósnak a Fejér megyei Kálozon a Zichy-Széchenyi-kastély parkjában szombaton.
A szoborállításra azért kerülhetett sor, mert a park magánterület. A Magyarország egykori kormányzóját ábrázoló mellszobrot a kastély tulajdonosa fogadta be. Eredetileg a szobrot a szintén Fejér megyei Perkátán szerették volna felállítani, ám ott a helyiek tiltakozása miatt az önkormányzat visszavonta korábbi engedélyét.
Zetényi-Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság elnöke a rendezvényen azt mondta, további szobrokat kívánnak állítani Horthy Miklósnak. Terve nem egyszerű, mivel a Horthy-szobrok felállítását tiltakozások kísérik Magyarországon. Budapesten is csak a Szabadság téri református templom területén állíthatták fel, köszönhetően a szélsőjobbhoz húzó Hegedűs Lóránt lelkész működésének

2017. május 22., hétfő

Alapjogok Magyarországon: a képviselők a 7-es cikkely aktiválását kérik

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170511IPR74350/alapjogok-magyarorsz%C3%A1gon-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k-a-7-es-cikkely-aktiv%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1t-k%C3%A9rik
Plenáris ülés Sajtóközlemény
Alapvető jogok / Bel- és igazságügy − 17-05-2017
A magyar helyzet indokolttá teszi annak az eljárásnak az elindítását, amely Magyarország elleni szankciókat is eredményezhet, olvasható az EP szerdán elfogadott állásfoglalásban.
A képviselők szerint súlyosan romlott a demokrácia és jogállamiság állapota
A vitatott törvényeket fel kell függeszteni vagy vissza kell vonni
Szigorúan ellenőrizni kell az uniós források elköltését
Az áprilisi plenáris vita nyomán született szövegben a képviselők úgy látják, hogy a magyarországi alapjogok helyzete alapján el kell indítani azt a hivatalos eljárást, amelyből kiderül, hogy fennáll-e az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű kockázata.
Az állásfoglalásban a képviselők:
azt kérik, hogy indítsák el a 7-es cikkelyt és utasítják az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy készítsen plenáris szavazásra kerülő különjelentést Magyarországról felszólítják a magyar kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a menedékkérőkkel és civil szervezetekkel kapcsolatos szabályokat szigorító törvényeket és állapodjon meg az amerikai hatóságokkal a CEU ügyében, hogy az egyetem továbbra is szabadon működhessen Budapesten
felszólítják a Bizottságot, hogy szigorúan ellenőrizze az uniós források magyar kormány általi felhasználását.
Teszt az EU számára
A képviselők szerint az elmúlt néhány év magyarországi fejleményei nyomán súlyosan romlott a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok helyzete, Magyarország pedig az EU számára olyan tesztet jelent, amelynek során bizonyíthatja, hogy képes megvédeni alapvető értékeit egy tagállammal szemben. A képviselők megismétlik az EP 2016. október 25-i állásfoglalásának következtetését, miszerint szükség van az uniós alapértékek védelmét ellátó uniós mechanizmusra
Az állásfoglalást 393 szavazattal 221 ellenében 64 tartózkodás mellett fogadták el.
Háttér
Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke az uniós alapértékek betartatását szolgálja. A 7. cikk (1) bekezdése szerint a Tanács megállapíthatja, hogy egy tagállam esetében fenn áll az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű kockázata és konkrét ajánlásokat fogalmazhat meg a tagállam számára, hogy megelőzze az alapértékek tényleges megsértését. A cikkelyt a tagállamok egyharmada, vagy az Európai Parlament vagy a Bizottság aktiválhatja. A Tanácsnak négyötödös többséggel kell döntést hoznia, miután kézhez kapta a Parlament kétharmados (a képviselők abszolút többségét is kitevő) többséggel elfogadott beleegyezését. A következő fázis a 7-es cikkely (2) bekezdése, ahol a tagállamok egyharmada vagy a Bizottság javaslata alapján a Tanács megállapítja, hogy az alapértékek az adott országban ténylegesen sérültek-e. A Tanácsnak egyhangú döntést kell hoznia és az EP hozzájárulására is szükség van. A 7-es cikkely (3) bekezdése a konkrét szankciókat indítja el, ami a tanácsi szavazati jog felfüggesztését is jelentheti.
REF : 20170511IPR74350 
Frissítve: ( 17-05-2017 - 17:58)

2017. május 21., vasárnap

Sajtótájékoztató

2017. május 19.
Május 19-én, pénteken 11.00 órától a marosvásárhelyi Köpeczi-Teleki-házban (Forradalom utca 1. szám) indítják útnak a Magyarország Kormányának támogatásával létrejövő Maros-mezőségi Gazdaságfejlesztési Programot. 
A székhelyavatáson és a sajtótájékoztatón részt vesz Kelemen Hunor szövetségi elnök és Magyar Levente, Magyarország Kormányának gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára.

1 milliárd forintos gazdaságfejlesztési program indul Magyarország Kormányának támogatásával
2017. május 19.

Mi úgy tervezünk itthon, hogy döntéseinknek köszönhetően a magyar emberek – bárhol is éljenek Erdélyben – érezzék a gazdasági programok nyújtotta gondoskodás hatását. Vannak identitásunkból fakadó gondjaink, amelyek orvoslása mellett olyan befektetéseket kell elindítanunk, támogatnunk, olyan erőfeszítéseket kell tennünk, amelyek közösségünk jólétét teremtik meg. A ma induló gazdaságfejlesztési program, amelyet Magyarország Kormánya támogat, ilyen – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök pénteken azon a marosvásárhelyi sajtótájékoztatón, ahol útnak indították a Maros-mezőségi Gazdaságfejlesztési Programot.
Mint kiemelte, néhány évvel ezelőtt, amikor a vajdasági gazdaságfejlesztési programot megtervezték, azt ígérte Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, hogy ezt minden olyan vidékre kiterjesztik, ahol magyarok élnek. „Közös célunk, hogy szülőföldünkön boldoguljunk, hogy ne kelljen elmennünk máshová, ha élhető jövőt szeretnénk” – tette hozzá Kelemen Hunor.
Rámutatott: Magyar Levente államtitkárban olyan partnerre lelt az RMDSZ, aki elkötelezett a külhoni magyarok irányába. Szerinte a mai nap fontos mozzanat a mezőségi, de az erdélyi kisvállalkozók és kisgazdaságok életében is, ugyanis olyan lehetőség nyílik meg számukra, amely biztosítja a továbblépést. „Abban is bízom, hogy az új gazdaságfejlesztési programunkat nyitottsággal fogadja a román fél is, hiszen amennyiben a főpróba, azaz a Maros-mezőségi Gazdaságfejlesztési Program sikeres lesz, és képesek leszünk eredményeket felmutatni, továbblépünk Székelyföld, Közép- és Dél-Erdély, de Partium fele is.” Kelemen Hunor meggyőződése ugyanakkor, hogy a lehető leghatékonyabban költik el azt a pénzkeretet, amellyel Magyarország a Mezőséget támogatja.
Magyar Levente, Magyarország Kormányának gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára úgy véli, arannyal jelzett esztendő következik Erdélyben, de a cél az, hogy ne csak 2017-ben, hanem évtizedes távlatban is megállja a helyét a ma induló program. „Ma a legnagyobb lélekszámú magyar közösség területén teszünk meg történelmi lépést, az a célunk, hogy sorfordító évnek nézzünk elébe” – tette hozzá az államtitkár.
Meggyőződése, hogy most először van olyan nemzeti kormánya Magyarországnak, amely képes arra, hogy megvalósítson egy ekkora beruházást, hogy anyagi értelemben is felelősséget vállaljon a határon túli magyarokért.
„Egy felkészült partnerre volt szükségünk és elkötelezettségre. Partnerünk, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nagy felkészültségű partner. Magyarország elkötelezett annak irányában, hogy ezt a történelmi lépést a Szövetséggel közösen tegye meg” – nyomatékosított Magyar Levente, aki úgy véli: a gazdaságfejlesztési program stabil pillére lesz Magyarország nemzetpolitikájának.
„Egymilliárd forint áll rendelkezésre, hogy megvalósítsunk egy mintaprogramot, hogy a mezőségi gazdákat, vállalkozókat akár négy és fél millió vissza nem térítendő támogatásban részesítsük. Amennyiben a Maros-mezőségi program sikeres lesz, lehetőségünk lesz arra is, hogy kilépjük ebből a dimenzióból, elindítsuk az erdélyi programot. Közös célunk az, hogy bárhol is éljenek, az erdélyi magyarok érezhetően megerősödjenek. Ez a program Romániáról is szól, ugyanis ebből a román költségvetés, de olyan régiók is részesülnek, ahol többségében románok laknak. Semmi félnivalója nincs senkinek” – részletezte Magyar Levente.
„Megtiszteltetés és nagy öröm számunkra, hogy Maros megyében, a Mezőségen indul ez a projekt, egy olyan régióban, amelyet feltett szándékunk fejleszteni. A választásokkor megígértük, hogy segíteni fogjuk a szórványvidéket, külön odafigyelünk a szórvány térségekre. Ma pedig örömmel jelentjük be az első fejlesztési program indítását. Nem könnyű feladat, amelyre vállalkozunk, de úgy érzem, hogy megbirkózunk vele. A sikerhez szükség van mindenki munkájára, és én azt látom, hogy ez nem lesz probléma, sem a magyar kormány részéről, sem az RMDSZ vezetősége részéről, a többi pedig rajtunk múlik, Maros megyei lakosokon” – nyilatkozta Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke.
Kozma Mónika, a programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója mérföldkőnek nevezte a gazdaságfejlesztési programot, egy olyan majdnem egyéves munkafolyamat eredményének, amely történelmi lépés Maros megyében és Erdélyben. „Olyan feladat előtt állunk, amely bátorságpróba lesz, de szeretjük a kihívásokat” – adott hangot meggyőződésének.
A sajtótájékoztatót megelőzően felavatták a Köpeczi-Teleki-házban székelő Pro Economia Alapítvány új székhelyét.

Közigazgatás: Erdélybe is eljutnak a kormány gazdaságfejlesztő programjai


MTI Kép: KKM/Kovács Márton  2017. május 19.
A Vajdaság és Kárpátalja után Erdélyre is kiterjeszti a magyar közösségek megerősítését szolgáló gazdaságfejlesztési programjait a magyar kormány. A Mezőség Maros megyei részét felölelő első, egymilliárd forintos keretösszegű mintaprogram beindítását pénteken jelentette be Marosvásárhelyen Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára.
Nem időszakos beavatkozásról van szó, mostantól a nemzetpolitika stabil pillére lesz az a támogatás, amely a magyar közösségek gazdasági értelemben vett megerősítését szolgálják – mutatott rá az államtitkár.
Magyar Levente kifejezte meggyőződését, hogy 2017 – az egész közösség gazdasági megerősödését megcélzó, a magyarokat sújtó gazdaságpolitikai hátrányokat és sérelmeket kiegyensúlyozó fejlesztési program beindulásának éveként – történelmi jelentőségű, sorsfordító esztendővé válik az erdélyi magyarság életében.
A Vajdaság példájára alapozva, ahol ötvenmilliárd forintnál tart már a kifizetett támogatások összege, a gazdaságdiplomáciai államtitkár úgy vélekedett: hosszabb távon az erdélyi gazdaságfejlesztési programok a százmilliárd forintos nagyságrendet is elérhetik.

Fotó: KKM/Kovács Márton

„Évtizedek óta először fordul elő, hogy Magyarországnak olyan nemzeti kormánya van, amely nemcsak elkötelezett a nemzeti ügy mellett, hanem anyagi erőforrások tekintetében képes is arra, hogy végrehajtson egy ilyen nagyszabású beavatkozást” – jelentette ki Magyar Levente. Hozzátette: nemcsak a politikai akarat, és a gazdasági képesség szintjén adottak a feltételek, hanem a Romániai Magyar Demokrata Szövetségben (RMDSZ) megtalálták azt a felkészült és elkötelezett helyi partnert is, amely egy ilyen programot képes végigvinni.
A Mezőség szórványtelepülésein élő magyar gazdák és kisvállalkozók június közepétől egy hónapon keresztül nyújthatják be pályázataikat az erdélyi programok lebonyolítására létrehozott Pro Economica Alapítványnál.

Fotó: KKM/Kovács Márton

Az alapítvány Marosvásárhely főterén, a Köpeczi-Teleki-házban rendezte be székhelyét. Az irodát Magyar Levente Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével közösen avatta fel. A Maros-mezőségi fejlesztési program beindításáról tartott sajtóértekezletükön az RMDSZ elnöke felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök már az első, vajdasági gazdaságfejlesztő program elindításakor ígéretet tett arra, hogy amint lehetőség lesz rá, a kormány Erdélyre és minden olyan térségre kiterjeszti a támogatási rendszert, ahol magyar közösségek élnek.
„Mindannyiunknak az a közös célja, hogy az emberek jobban éljenek, hogy megalapozhassák a jövőt családjaik számára, hogy a szülőföldön boldoguljanak, ne kelljen elvándorolniuk máshová ahhoz, az anyagi jólét feltételeit megteremtsék” – magyarázta az erdélyi politikus, köszönetet mondva a magyar kormánynak, hogy eszközöket rendelt ezen cél megvalósításához.
Megjegyezte: a most induló program a román gazdaságra is jótékony hatással lesz, ezért bízik abban, hogy ezt a romániai hatóságok is nyitottsággal fogadják. Amennyiben a mezőségi „főpróba” sikerül, a gazdaságfejlesztési programokat Székelyföldre, Partiumra, Dél-Erdélyre is kiterjesztik, a stratégiai tervezésnél mindenütt figyelembe véve a helyi sajátosságokat és közösségi igényeket – ígérte az RMDSZ elnöke.

Szimbolikus: Nyugat-Európa vezetőinek 0, Közép-Európa vezetőinek 20 gyermeke van

Napok óta kering az interneten egy kilences lista, amely Nyugat-Európa vezető politikusait listázza gyermekszám alapján. Nagy matematikai műveletre nincs szükség az összeadáshoz: a Macrontól Junckerig terjedő lajstromban szereplő politikusoknak 0, azaz nulla darab gyermeke van. A PestiSrácok.hu gyűjtése alapján Közép-Európa vezetői ennél lényegesen jobban teljesítenek. Igaz, a nyugatiak közül ketten nem jószántukból gyerektelenek. Az összehasonlításnak – Európa mostani krízise közepette – leginkább szimbolikus üzenete van.
Nem csak gazdasági növekedésben, hanem a fertilitási mutatók tekintetében is tetten érhető a kétsebességű Európa. Míg Nyugat-Európa vezetői Közel-Keletről és Afrikából kívánnak maguknak gyermekpótlékot adoptálni, addig a visegrádi négyek, a Közép- és Kelet-Európa államait irányító vezetők simán hozzák az átlagos gyermekszámot, a kevesebb mint kettőt, de több mint egyet. Azt, ami ugyan a lassú, de biztos népességfogyást jelenti, de legalább nyomokban emlékeztet egy életképes társadalomra. Ha a térség jelenti a vitalitást Európában, akkor azalatt azt kell érteni, ők még tudják, gyereket nem csak venni, hanem csinálni is lehet. Íme, a nyugat-európai vezetők „gyermek-teljesítménye” (annyi megjegyzéssel, hogy Theresa May szeretett volna gyermeket, de nem jött össze, Sturgeon pedig elvetélt):

Nyugat-Európa vezetőinek mérlege

És íme, a PestiSrácok.hu által „listázott” közép-európai vezetők esetében ugyanez:

Szlovákia – Robert Fico miniszterelnök – 1 fiúgyermek.
Csehország – Bohuslav Sobotka miniszterelnök – 2 gyermek
Lengyelország – Beata Szydlo miniszterelnök – 2 gyermek
Bulgária – Bojko Boriszov miniszterelnök – 1 gyermek
Románia – Sorin Grindeanu miniszterelnök – 2 gyermek
Horvátország – Andrej Plenkovics miniszterelnök – 2 gyermek
Szerbia – Alekszandr Vucsics miniszterelnök – 2 gyermek
Bosznia-Hervegovina – Denis Zvizdic miniszterelnök – 1 gyermek
Macedónia – Nikola Gruevszki miniszterelnök – 2 gyermek
Magyarország – Orbán Viktor miniszterelnök – 5 gyermek

Vezető kép: storyonline.hu

IX.Székely majális

Vass Imre fényképe.

A 450. csíksomlyói pünkösdi zarándoklat programja

Szerző: Szerk. -2017. május 10.
Csíksomlyói búcsú - Fotó: MTI
A 450. csíksomlyói pünkösdi zarándoklat programja
A csíksomlyói ferencesek közzétették az idei csíksomlyói búcsú programját, amely Isten, tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben! mottóval az alábbi sorrendben alakul:
Június 2-án, pénteken az este 7-kor kezdődő szentmise nyitja meg a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik.
Június 3-án, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7-kor lesznek szentmisék a kegytemplomban.
A papságot, a búcsú szimbólumának tekintett labarumot és a pápai kisbazilika-jelvényt kísérő kordon délelőtt fél 11-kor indul a kegytemplom előtti térről az ünnepi szentmise helyszínére, a Kis- és a Nagysomlyó-hegyek közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz.
A délután fél 1-kor kezdődő ünnepi szentmisét – amelyet a Duna Televízió, az erdélyi Mária Rádió és a kegyhely honlapján a csíksomlyói ferences kolostor élőben közvetít – Miguel Maury Buendía, a Vatikán bukaresti nagykövete, Románia apostoli nunciusa mutatja be, amelyen szentbeszédet mond Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A szentmisén jelen lesz a helyi elöljáróság: Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke és Orbán Szabolcs OFM, az erdélyi ferencesek tartományfőnöke mellett Michael Anthony Perry, a Kisebb Testvérek Rendjének legfőbb elöljárója.
A Szent Péter és Szent Pál tiszteletére szentelt csíksomlyói plébániatemplomban délután 5-kor kezdődik a csángó szentmise, amelyet Szőcs Csaba, a Verbum Kiadó igazgatója mutat be.
A kegytemplomban az este 7-kor kezdődő pünkösdelőesti szentmisét követően, 8 órátólreggelig tartó virrasztás lesz.
Június 4-én, vasárnap, pünkösd ünnepén a szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7-kor lesznek.
Június 5-én, hétfőn, pünkösd másodnapján a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7-kor.
Forrás: Borsodi L. László ferences sajtóreferens