2019. január 31., csütörtök

Hagymakupolás honfoglalás hamis adatokkal

Sütő Éva • 2019. január 03. 
Az 1989-es rendszerváltást követően Romániában több ezer ortodox templom épült, ugyanakkor ezernél is több áll építkezés alatt vagy befejezetlenül. Külföldi statisztikák szerint az utóbbi 29 évben minden második nap átadtak egy templomot, ami a világon egyedülálló jelenség. A partiumi településeket sem kerülte el a templomépítési láz. Nagy, nagyobb, még nagyobb. A legújabb nagyváradi ortodox székesegyház 
Annak ellenére, hogy még el sem készült az Erdély és Románia egyesülését kimondó gyulafehérvári nagygyűlés centenáriumára, ünnepélyes keretek között mégis felszentelték az ország legnagyobb ortodox templomát, a Nemzet Megváltása székesegyházat Bukarestben. A 120 méter magas, 70 méter széles és 120 méter hosszú, összesen 38 ezer négyzetméter alapterületű épületegyüttesnek csak a központi része készült el 95 százalékban, ezt szentelte fel Daniel ortodox pátriárka Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával és a görög ortodox egyház küldöttségét vezető Kriszosztomosz érsekkel. A Nemzet Megváltása székesegyház építése 2010-ben kezdődött. Az egyház adatai szerint eddig 110 millió euróba került, ennek 25 százalékát fedezték a hívők adományai, a többit a helyi és a központi közigazgatásból utalták át az ortodox egyház számláira. A bukaresti templomkolosszus alapján fogalmat alkothatunk arról, mekkora befektetést jelent ma a román politikumnak az egyházi elöljárók elvárásait kielégíteni. Főleg Erdélyben, a Partiumban és ezen belül az Érmelléken, ahol még tömbben él a magyarság. Minden duplázódik A közpénzből való támogatások mértékét tekintve jól látszik, mi a politikai mozgatórugója e Kárpátokon belüli terjeszkedésnek. Az országban hivatalosan elismert 18 felekezet közül a templomépítésekre szánt összegek 87 százalékát az ortodox egyház kapja. Ez egyféle asszimilációs tendencia lenne, ami ráerősít arra a 19. század óta zajló nemzetépítési és nemzetegységesítési hagyományra, amelyben most a nemzeti identitás és a felekezeti hovatartozás szoros kapcsolata nyilvánul meg. Dénes László újságíró így írt erről: „…a valódi okokat abban a nemzetpolitikában kell keresni, amelyet idestova egy évszázada valósítanak meg irigylésre méltó következetességgel a mindenkori román kormányok, a legkülönfélébb rendszerek alatt, változatos geopolitikai körülmények között, hol látványosabban, hol diszkrétebben. (…) 
A román nemzetpolitika lényege tehát a nép és egyház elválaszthatatlan egysége. 
Ebből következően, ami jó a népnek, jó az egyháznak is és fordítva. Ha tehát a román egyház – ami alatt mindenki a többségi, már-már államegyházzá avanzsált ortodox egyházat érti – fejlődik, erősödik, gyarapodik, gazdagodik stb., akkor a román néppel is ez történik. Márpedig a görögkeleti egyház olymértékben erősödött és gyarapodott 1989 után, hála a bőkezű állami segítségnek, hogy eljutott a terjeszkedés újabb fázisába. Az évszázadok óta tartó hagymakupolás honfoglalás lassú folyamata előbb 1918 után gyorsult fel látványosan (az újonnan szerzett országrészekben, Erdélyben és Besszarábiában különösen), majd egy kisebb gyorsulás 1944 után következett be – a görög katolikus zsákmányt is ide kell sorolni –, s ezt a lendületet a kommunista ateizmus csak részben és csak igen furcsán fogta vissza. 1989 után pedig amit az ortodoxia elvesztett a vámon, azt a nagy posztkommunista »megtérési« hullámmal visszanyerte a réven. A diktatúra bukása után keletkezett kollektív lelkiismeret-furdalás és ideológiai űr az egyház kebelére űzte az istenfélelmüket és ősi hitüket hirtelen újra felfedező románokat, így mára az ortodoxia térnyerése oly mértékűvé vált, hogy megérett a hagymakupolás honfoglalás újabb kiteljesedésére: Erdély eddigi egy metropóliájából kettő lett, azaz minden duplázódik. Végig lehet gondolni. Az intézményteremtés gyarapodást és sokasodást von maga után: több tisztség, több állás, több ingatlan, több státus, több támogatás, több misszió és misszionárius (...)” Kettős motiváció Észak-Erdélyben Miért építenek ennyi ortodox templomot Erdélyben, a Partiumban, az Érmelléken? Főleg a magyar többségű falvakban és városokban? Azért, mert a kommunizmus idején nagy mennyiségű munkaerőt vittek be a falvakról a városba. Lakótelepet építettek ugyan az iparosítás néven futó migrációnak, de templomokat nem. A templomépítés egyik mozgatórugója, hogy Erdélyben és Partiumban sokkal kevesebb volt belőlük, mint a régi román királyság területén. Ha színmagyar vagy magyar többségű területekről beszélünk, területfoglalás a cél. A magyarok katolikusok, reformátusok vagy unitáriusok, a románok viszont ortodoxok vagy görög katolikusok. Bukarest nem tudja ma sem megemészteni a színmagyar területeket, és a területfoglalás legkönnyebb módja az ortodox templomok építése, illetve ezek támogatása, mivel ezek köré telepedik le a többségi nemzet. Közép- és Belső-Erdélyben hihetetlen méreteket öltött az effajta „honfoglalás”. A rendszerváltás óta eltelt három évtized alatt szinte valamennyi erdélyi és partiumi városban gombamód nőttek ki a városközpontokban, illetve a tömbháznegyedekben az ortodox templomok. Olyan város is létezik Erdélyben, ahol több mint kéttucatnyi bizánci templom építése van folyamatban. Jellemző, hogy szinte mindenhol akadnak olyan templomok, amelyeket egy évtizede építenek, de máig nem készültek el, mivel nem a hívők száma volt a meghatározó szempont, így nem akadt a román államon kívül más támogató. Az érmihályfalvi kápolna kétszintes, luxuskörülmények között berendezett „remetelakkal” bővült • Fotó: Sütő Éva A partiumi városok körében Nagyvárad viszi a prímet, ahol az ortodox egyház a meglévő nyolc temploma mellé még 17 újat épít, Bihar megyében pedig további 33-ra kap pénzt. „Szükség van e templomokra. Ahogy egyet felépítünk, szinte azonnal megtelik, híveink száma ugyanis ugrásszerűen gyarapodik” – mondta nemrégiben a bihari sajtónak Cristian Rus, a Nagyváradi Ortodox Püspökség szóvivője. A civilszervezetek hosszú évek óta próbálják felmérni, hány ortodox templom épülhetett az elmúlt 30 év során Erdélyben, azonban pontos statisztikája senkinek sincs. A három évtized alatt évi átlagban mintegy másfél ezer iskola zárt be, miközben a kórházi ágyak száma is átlagosan évi négyezerrel csökkent. Az ország területén egyébként több mint 18 ezer templom van, amelynek többsége ortodox. Míg 1989 előtt csak egy ortodox zárda volt Biharban, ma már ezek száma megsokszorozódott. A Partiumban nemcsak az erőszakos honfoglalás határozza meg a görögkeleti templomok szaporodását. Itt egy másik tényező is közrejátszik, ami nem más, mint a görög katolikusok visszaperelt templomai, amelynek következtében az ortodoxok a szó szoros értelmében Isten ege alatt maradtak. Tudvalevő, hogy az 1948-ban betiltott görög katolikus vallás templomaira és vagyonára a kommunisták által hallgatólagosan államvallásnak tartott ortodox egyház tette rá a kezét. 
Erdélyben 1930-ban a lakosság egyharmada még görög katolikus volt, a Körösök vidékén pedig a hívek 25 százaléka gyakorolta e vallást, köztük magyarok is. Az elmúlt harminc esztendőben tehát a perek egymást érték, egyes ortodox gyülekezetek békésen belenyugodtak a változtathatatlanba, és saját templomépítésbe kezdtek, míg mások a végletekig védték a szerzett „zsákmányt”. Ha kellett kaszával, vasvillával, mint 2012-ben Érvasadon, ahol a csendőrségnek kellett rendet tennie a település két felekezete között. Érkenézen Gigi Becali is beszállt a költségekbe Hasonlatos volt a helyzet Érkenézen is (Érsemjén mellett), amelyet még ezer évvel ezelőtt a Turul-nemzetség birtokolt, és ahol az utóbbi évszázadban megtelepedett román érzületű görög katolikusok és görögkeletiek évekig pereskedtek egymással az 1948 után elbitorolt impozáns templomuk miatt. Az unitusok a faluközpontban magasodó istenházával szemben egy kis lelakott omladozó imaházban tartották a liturgiát, amíg az évtizedes per húzódott. Később, „a kilakoltatást” követően az ortodoxok egy régi bontásra szánt iskolaudvaron sátor alá kényszerültek, mivelhogy a történelem is forgandó. Ezt a kihasználatlan épületet és a hozzá tartozó 1634 négyzetméteres területet szerezték meg a községházától, és tették le az új kegyhely alapkövét 2016 tavaszán. Utóbbiak Balázsi József polgármester szavaiból derültek ki, aki többek között azt is elmondta, a hosszú pereskedés lezárta után hihetetlen operativitással fogtak hozzá az új templom építéséhez. Szinte fél év alatt már álltak a falak, a torony, rajtuk a födém. A nagyváradi ortodox egyházmegye oldalán feltüntetett információk szerint országszerte tudomást szereztek az érkenézi ortodoxokat ért „istentelenségről”, amelynek hírére még a bukaresti érsekség is kötelességének érezte a segítségnyújtást. Nemkülönben a büntetett előéletű Gigi Becali, a templomok és a román foci nagy atyja, aki az építkezési költségek legnagyobb részét állta. Különben az üzletember a Nemzet Megváltása székesegyház felépítéséhez is hozzájárult kétmillió euróval. Feltehetőleg Érkenézen nem kerül a képe freskóként a templom falára, mint ahogy egy Vrancea megyei településen. Végül a helyi görögkeleti hívek 2018 tavaszán már az új istenházában tarthatták az első szolgálatot, mintegy 200-an a meghívottakkal együtt. A Szent Miklós és Szent György tiszteletére felszentelt kultikus hely mérete, nagysága nem arányos a hívek számával, de nem is ez a lényeg. Kuriózum, mi több jellemző a nagyromán érzületre – mondja Balázsi József polgármester – hogy az 1918-as gyulafehérvári nagygyűlésre Érkenézből elment öt görög katolikus „követ” is a faluból, akiknek neveit most az új templom falán akarják megörökíteni egy emléktábla erejéig. Minden figyelmeztetés hasztalannak tűnik, arra nézve, hogy ebből újfent nézeteltérés fog származni a másik egyházközséggel, hiszen azt a régi templom falára illene helyezni, ha már mindenáron meg akarják örökíteni a „történelmi eseményt”. 
Nem lehet szót érteni velük, már meg sem próbálok – adja meg magát a helyzetnek Érsemjén polgármestere. A centenárium tehát Érkenézen is centenárium. Ortodox templom falán görög katolikus egyesülés pártolók névsorát vésik márványba. Ilyenkor mit sem számítanak a hosszú évek óta tartó felekezeti viták, vagyonbitorlások. A monarchia idején szabad vallásgyakorlatuk volt, mégis a két román egyház közül az unitusok voltak a nagyobb egyesüléspártiak. A nagyromán állam pedig 1948 után a maga módján „köszönte meg” buzgalmukat. Ugyanakkor a községközpontban, Kazinczy Ferenc szülőfalujában is emelkedik az ortodoxok „imalakása”, ahogyan Magyarkécen és számos más érmelléki és bihari magyar településen is. Összkomfortos remetelak Érmihályfalván A legnagyobb kuriózum az érmihályfalvi „remetelak”, amelyet 20 éve építenek a város egyik külső negyedében, a Pásztorgazon. Érmihályfalván is sokáig vita tárgya volt a mai ortodox templom tulajdonjoga, hiszen egykoron az is az unitus egyház tulajdona volt, ám az utóbbi felekezet elejét véve a hosszúra nyúló peres procedúrának, saját templomot épített. De az ortodoxoknak még kellett egy szerzetes kolostor is a 85 százalékban magyarok lakta város határában, vagy ahogy ők nevezik, remetelak (románul schit), amelyet Isten Szülőanyjának ajánlottak. A remetelak 2000 óta épül (egyre gyarapodik a mérete) egy negyedbeli adakozó hívő jóvoltából, aki telket biztosított az épületegyüttesnek a saját nagykiterjedésű portáján. A remete­lakhoz kápolnaszerű építmény is tartozik. A hatalmas kétszintes épület, amelyben a remeték kényelmes, szinte luxuséletet biztosítottak maguknak. Mindkét szinten nagyméretű termek, parkettás, kazánfűtéses szobák, modern zuhanyzófülkék és minden, ami egy „remeteélethez” dukál. A nagyváradi püspökség ki is tüntette díszoklevéllel a nagylelkű adakozót, aki mind a mai napig a „kötések és oldozások” meghálálóinak adakozásaiból igyekszik fenntartani magát, az épületegyüttest és annak lakóit. Az egykori Turul-nemzetség falujában, Érkenézben már felszentelték az új ortodox templomot • Fotó: Sütő Éva Az egyházi statisztika szerint A basilica.ro által közreadott adatok szerint az 1989 óta eltelt esztendőkben az ortodox egyház csak négyezer templomot építtetett, míg a többi egyház – amely a lakosság 13,55 százalékát fedi le – mintegy hatezret emelt. A honlap továbbá azt írja: a román ortodox egyház még csak a dobogón sincs a templomok számának 1989 utáni növekedésével. A kimutatás szerint csupán a hetedik helyet foglalja el. Az első helyen a pünkösdista egyház áll, a másodikon a hetednapi adventisták, a harmadikon pedig az evangéliumi keresztények. A további sorrend: baptisták, pravoszlávok, sőt a hatodik helyre a magyar református egyház kapaszkodott fel. A közzétett saját adataik szerint tehát az ortodoxoknak még mindig van mit behozniuk

KÖZLEMÉNY – Nemzetiségük miatt nem érheti megkülönböztetés az érettségin a diákokat

A Magyar Polgári Párt (MPP) kiáll a Székely Figyelő Alapítvány és az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) kezdeményezése mellett, amely a román érettségi rendszerben tapasztalható diszkrimináció ellen emel szót. Az indítványozókkal együtt a Magyar Polgári Párt is szükségesnek és hasznosnak tartja, hogy azok a kisebbségi oktatásban részesülő diákok, akiknek anyanyelvük mellett román nyelv és irodalomból is bizonyítaniuk kell az érettségin, és így a vizsgaidőszak számukra hosszabb és megterhelőbb, mint a román oktatásban részesülők számára, diszkrimináció vádjával tegyenek panaszt az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Az MPP közvetítői szerepet vállal a panasztevők és az ügyet felvállaló szervezetek között. A panaszok megfogalmazásában, célbajuttatásában is segítséget nyújt, több erdélyi városban hozzáférhetővé téve a szükséges nyomtatványt, illetve a témában információkkal segítve a fiatalokat.
Az érintettek az alább felsorolt helyszíneken és a jelzett időpontokban kérhetnek útbaigazítást:
Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 22. szám – munkanapokon 9-16 óra között;
Csíkszereda, Márton Áron utca 21. szám – hétfő, szerda, péntek 9-12 óra között;
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 20. szám – kedd, csütörtök 10-12 óra között;
Sepsiszentgyörgy, Martinovics Ignác utca 2. szám – munkanapokon 9-13 óra között;
Marosvásárhely, Liviu Rebreanu út 1. szám – munkanapokon 9-15 óra között;
Kolozsvár, Egyesülés tér 23. szám (Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának udvarán) – munkanapokon 11-15 óra között.
Tekintettel arra, hogy a panasztevés határideje hat hónap, és figyelembe véve, hogy a pótérettségi eredményeit szeptember hatodikán tették közzé, idén március hatodikáig lehet még panaszt tenni.
Mint ismeretes, a Székely Figyelő Alapítvány és az EMI tavaly nyáron hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyar érettségizők hátrányban vannak a románokkal szemben, hiszen több vizsgát kell tegyenek a diploma megszerzéséért, és sokaknak éppen azért nem sikerül a vizsgájuk, mert az anyanyelven kívül román nyelvből is érettségizni kell. A diszkrimináció tényének megállapítása végett egy kezdeményezést indítottak, arra biztatva a jelzett megkülönböztetés elszenvedőit, hogy tegyenek panaszt az Emberi Jogok Európai Bíróságán. A felhívás nyomán több fiatal megtette ezt a lépést. Az első hat panaszos december végén kapott értesítést arról, hogy a kérésüket megkapták, előzetes vizsgálatnak vetették alá, ami nyomán befogadhatónak tartották, így iktatták.
A panasztevés várt eredménye az lehet, hogy a bíróság kötelezi Romániát, hogy tegye igazságossá a rendszert, vagyis legyen minden érettségiző diáknak ugyanannyi és ugyanolyan jellegű vizsgája.
Gyergyószentmiklós, 2019. január 31.
-- 
MPP sajtóiroda, 
Gyergyószentmiklós

2019. január 30., szerda

“Jogom van ahhoz, hogy előmozdítsam, milyen kormány legyen Magyarországon” – Így fröcsögtek Sargentiniék Brüsszelben

SZARVAS SZILVESZTER 
“Szeretném, és jogom is van ahhoz, hogy előmozdítsam, hogy olyan kormány legyen Magyarországon, amely kiszámítható módon cselekszik, és nem hoz olyan szabályokat, amelyek azt érik el, hogy az emberek nem mernek mozdulni, beszélni, vitázni” – vallotta Magyarországgal és a magyar kormánnyal kapcsolatban Judith Sargentini holland zöldpárti politikus tavaly szeptemberben az Európai Parlamentben a magyar vitán, és hogy tervét megvalósítsa, pártja kezdeményezésére ma ismét Magyarországról, a magyar jogállamiság helyzetéről vitáznak Brüsszelben. Orbán Viktor miniszterelnök európai kritikusai, az EP bevándorláspárti frakciói és Soros György európai szövetségesei egyebek mellett a decemberi és januári kormányellenes tüntetésekkel, a munka törvénykönyvének módosításával, valamint az Európában is elterjedt közigazgatási bíróságok magyarországi létrehozásával indokolják a brüsszeli magyar vita napirendre tűzését. A PestiSrácok.hu stábja Brüsszelből tudósít a vitáról, amely néhány perc múlva kezdődik, élőben, cikkünket folyamatosan frissítve percről-percre számolunk be a liberális fröcsögésről. 
Juncker alelnöke, Frans Timmermans kezdi majd a magyar vitát, de szót kap majd Sargentini, Cecilia Wikström, Szanyi Tibor, Niedermüller Péter, Jávor Benedek, a Fidesz részéről Gál Kinga és Deutsch Tamás védi majd a magyar álláspontot. 
TIMMERMANS FENYEGET
Erősen kezd” Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke, a szocialista frakció csúcsjelöltje, aki rögtön arra emlékeztet, szerinte szeptember óta tüntetéshullám kezdődött Magyarországon az Orbán-kormány ellen, de a CEU-t, a jobboldali médiaholdingot is szóba hozza, hogy a közigazgatási bírságok felállítását se felejtse ki. “Sajnálom, hogy eddig az Európai Parlament nem kapott lehetőséget arra, hogy a Tanácsban bemutassa a magyar helyzetet. A Tanácsnak megfelelően kell kezelnie a parlamenti határozatot” – fenyegeti az Európai Tanácsot Timmermans bizottsági alelnökként. 
Deutsch Tamás Timmermans után ürügynek nevezte a magyar vitanapot, és feltette a kérdést, miért erőltetik ezt, miért indítottak támadást a magyar emberek ellen.
Miért erőltette megint a balliberális többség az Európai Parlament napirendjére a magyar kérdést? A kezdeményezés hivatalos indokai kizárólag ürügyek. Azért kellenek, hogy újra veszekedhessenek Magyarországgal. A vita oka, hogy zajlik az európai parlamenti választási kampány. És az EP balliberális többsége ebben a kampányban is támadást indított a magyar emberek ellen. De miért van Önökben ez az indulat velünk szemben? Mert van egy, az európai emberek életét évtizedekre meghatározó sorskérdés, amiben a magyarok elsöprő többsége, párthovatartozástól függetlenül, egészen mást akar, mint Önök. Ez a kérdés a bevándorlás ügye. Önök, az EP balliberális többsége, alapvető jognak tekintik a tömeges bevándorlást és támogatják azt. Migránsvízumot akarnak bevezetni, és legalizálni akarják az illegális migrációt. Önök az európai demográfiai problémák megoldását a migrációtól várják. A bevándorlás támogatása érdekében el akarják venni a határvédelem és a menekültügyi eljárások jogát a tagállamoktól. Önök anyagilag támogatják az illegális migrációt szervező NGO-k törvényellenes tevékenységét. Önök be- és áttelepítési kvótarendszert akarnak. Meg akarják határozni, hogy kikkel kötelező együtt élnünk a hazánkban. És Önök fenyegetik, zsarolják, büntetni akarják azokat az országokat, amelyek elutasítják a bevándorlást. Ezzel szemben mi, magyarok nemet mondunk a bevándorlásra. Meg akarjuk védeni az illegális bevándorlókkal szemben az országunk határait, ezzel meg akarjuk védeni az unió külső határait. Az a meggyőződésünk, hogy nem a bajt kell idehozni Európába, hanem a segítséget kell eljuttatni a bajban lévő emberekhez. A magyar és más európai polgárok biztonsága érdekében meg akarjuk szüntetni az európai életformánkat fenyegető bevándorlást. Nem másért, csak ezért van velünk bajuk. De négy hónappal a választások előtt már végképp fölösleges a magyarokat bántaniuk. A választáson az európai emberek fognak dönteni, hogy Európa megmaradjon az európaiaké!” – mondta beszédében Deutsch Tamás.
SARGENTINI FRUSZTRÁLT ÉS SIRÁNKOZIK
A hazugsággyűjtemény jegyzője, a szélliberális Judith Sargentini felszólalásában a Magyarországgal szembeni eljárás mielőbbi megindítását követeli. “A magyar embereknek minden oka megvan arra, hogy utcára menjenek Orbán ellen. Magyarországon a CEU-t elüldözték, a hajléktalanokat vegzálják, Gruevszki menedékjogot kapott, rabszolgatörvényt vezettek be és létrejött egy jobboldali médiaholding. A Sargentini-jelentés óta a magyar kormány nem együttműködik velünk, hanem időt húz. Hívjanak meg az Európai Tanácsba és kezdjék meg a tényleges eljárást Magyarország ellen! Örülök és köszönöm, hogy megszavazták a jelentésemet, de azóta mit tettek önök? Mutassák meg végre, hogy felelős politikusok” – panaszkodott és siránkozott Sargentini, aki láthatóan frusztrált amiatt, hogy még nem tudta megbüntetni Orbán Viktort és a magyar kormányt. 
SZANYI ELLENÁLLÁST EMLEGET, JÁVOR FELLÉPÉST SÜRGET, NIEDERMÜLLER KIDOBNÁ ORBÁNT
Az MSZP-s Szanyi Tibor azzal büszkélkedik Brüsszelben, hogy szerinte a nemzeti demokratikus ellenállás fokozódik Magyarországon, amely az új rabszolgák új országa. “Dúsgazdag földesurakká váltak a 30 évvel ezelőtti fiatalok, ma korrupt pénznyelő rendszert üzemeltetnek. Ellenzéki politikusokat fenyegetnek Magyarországon, ellenzéki politikusokat dobnak ki a közmédiából és fenyegetik őket eljárásokkal, miközben Soros-ügynöknek bélyegzi őket” – mondja Szanyi. 
A Párbeszédes Jávor Benedek tesz rá Szanyira egy lapáttal, amikor azt hangoztatja, hogy szeptember óta Magyarországon fénysebességgel romlott a helyzet. “Orbán Viktor mögött Putyin rendszerének arcvonásai sejlenek fel. Mi kell történnie, hogy komolyan vegyék a fenyegetést, a magyar illiberalizációt, és fellépjen a magyar kormány ellen” – követeli Jávor Benedek Orbán megbüntetését. Az I-re a pontot szokás szerint Gyurcsány embere, Niedermüller Péter rakta fel, aki nyomatékosítja, hogy Orbán Viktor politikájának nincs helye az Európai Unióban, így ezt ki kell dobni. 
GÁL KINGA: NEVETSÉGES, FRUSZTRÁLT ELLENZÉKI PERFORMANSZ
“Minden elhangzott vád nevetséges. Ha egyenlő mérce lenne az unióban, akkor ilyen alapon sok tagállam ellen lehetne eljárást indítani. Pontosan tudják, hogy hazudnak, hogy hazugságokat puffogtatnak. Magyarországon nem zártak be egyetemet, nem zárták be a CEU-t, nem államosították a sajtót. Ez az egész frusztrált ellenzéki performansz, azon ellenzéké, amely Magyarországon a szélsőjobboldaltól a szocialistákig mindenkit tömörít, nevetséges akcióikat pedig európai szintre emelik” – fogalmaz keményen és határozottan a fideszes Gál Kinga. 
Morvai Krisztina a vitában arra emlékezteti Sargentinit, ha fontosak neki az emberi jogok, akkor foglalkozzon Macronnal, aki szemeket lövet ki Franciaországban pont úgy, mint 2006-ban Magyarországon. 
JUNCKER ALELNÖKE BEVALLOTTA, ELSZÁMOLTATÁSRÓL VAN SZÓ
Timmermansnak válaszadási joga van, így ő zárja a magyar vitát. “A Stop Sorossal problémáink vannak, kérdéseink vannak, megvizsgáljuk. A médiumok összevonásával kapcsolatban is vannak konkrét kérdéseink, mint ahogy a túlóratörvényről is. Elvi dologról van szó. A bizottságnak az a feladata, hogy a tagállamok betartják-e a szerződést, vagy sem. A média függetlenségéről, a hatalmi ágak szétválasztásáról fontos beszélni. Nem Magyarországot támadjuk, nem erről van szó. Itt elszámoltatásról van szó. Senki nem kényszerítette Magyarországot arra, hogy az unió tagja legyen. Nem csak jogok vannak, kötelezettségek is. Pontosan ezt csináljuk, elszámoltatunk“ – egyértelműsítette Timmermans.

SARTRE, SARGENTINI

2019. JANUÁR 30.Bayer Zsolt
Sargentiniről írni olyan, mint kipucolni a vécét. Kellemetlen, de szükséges.
Nevezett képviselő, Magyarország, továbbá a szabadság, ezen belül is a sajtószabadság nagy barátja a minap előadást tartott Amszterdamban, éspedig a „magyar jogállamiságról”. Ez önmagában is rendkívül izgalmas tény, Sargentini korunk Leonardója, éppoly otthonosan mozog a magyar és egyéb jogállamiságok témakörében, mint a marsi uborkatermesztés rejtelmeiben, és azt is pontosan tudja, hogyan lehet birkavesével földrengést megelőzni, csak szerénysége nem engedi, hogy erről is tartson egy előadást, de ami késik, nem múlik.
Mindenesetre Sargentini olyannyira nagy barátja és szakértője nevezett (sajtó)szabadságnak, hogy biztonsági őrökkel vezettette ki a teremből az Echo TV stábját, mondván, addig nem hajlandó közszemlére tenni elméje kincseit, ameddig az a tévé a helyszínen tartózkodik. Mégsem szórhatunk gyöngyöt a disznók elé, ugyebár…
Na most Sargentini kérlelhetetlen következetességénél, megkérdőjelezhetetlen felkészültségénél és tisztességénél már csak függetlensége megkérdőjelezhetetlenebb.
Amúgy pontosan ismerjük ezt a függetlenséget.
Ilyen független volt minden egykori, KGB-nek dolgozó és kilóra megvásárolt tekintély, és ilyen függetlenek voltak mindazok, akik körömszakadtukig védelmezték annak idején Sztálint, aztán Castrót, majd Pol Potot, s aki ellent mert mondani nekik, azt nácinak bélyegezték, és ott találta magát az antidemokratikus és diktatórikus bandában. Ilyen független volt Rolf Hochhuth, aki megírta a Helytartó című darabját, hogy lejárassa és „Hitler pápájaként” ábrázolja az amúgy zsidómentő XII. Piuszt. Hogy is mondjuk elegánsan? Hochhuth mögött ott állt segítőkészen a Szovjetunió és a KGB, ugyanis nehezen viselték, hogy a pápa kérlelhetetlenül elítélte és elítéli a kommunista diktatúrákat is.
Tessék olvasgatni Sévilliát, Az értelmiség terrorizmusát: „Párizsban néhány tucat ember adja meg a hangnemet. Műsorokban beszélgetnek, cikkeket publikálnak, könyveket írnak, egyetemen oktatnak, vitákban szólalnak fel, petíciókat írnak alá, együtt ebédelnek… A nemzeteket, a hagyományokat, a kultúrát és a vallásokat nem lehet egy tollvonással eltörölni. De az ötven év folyamán a párizsi értelmiségi körök egy gépezetet indítottak be a szembeszegülők ellen. Ez a gépezet az értelmiség terrorizmusa.”
Igen, Sartre, Semprún, Simone de Beauvoir – ők azok! Vagy tessék olvasgatni Paul Johnsont, az Értelmiségieket. Hogy tudjuk, miért és kinek a pénzéért ájultak el Sztálin Szovjetuniójának demokráciájától és jólététől megkérdőjelezhetetlen tekintélyű alkotók és értelmiségiek annak idején.
Persze kétségtelen tény, hogy nevezettek legalább alkotók voltak és értelmiségiek, mondjuk Az öreg halász és a tenger attól függetlenül is remekmű, hogy Hemingway egy darabig KGB-ügynök (is) volt.
A mi kedves és független Sargentinink lényegesen különbözik az imént felsoroltaktól. Ugyanis ő nem alkotó és nem értelmiségi. Ő pusztán ügynök, megvett ember, hivatásos hazudozó – vagyis független. Liberális és zöld bajkeverő. Ugyanis ennyit silányultak a dolgok az 1950-es, 60-as évek óta. Mindez tökéletes lenyomata világunknak, így jutottunk el Brecht és Sartre gazemberségétől és függetlenségétől Sargentini gazemberségéig és árulásáig. Hát nem egy sikertörténet.
Mindenesetre két dolgot kell megjegyeznünk. Az egyik, hogy pél­dául Orbán Viktor pontosan olyan diktátor, amilyen náci volt XII. Piusz. A másik, hogy nem mindegy, milyen színvonalon gazember az ember. És Sargentini bizony nem színvonal.

2019. január 29., kedd

Lehet, hogy következő tanévtől újra indul magyar osztály Szászfenesen

2019. január 28.
Jó esély van rá, hogy a következő tanévtől a szászfenesi magyar gyerekek ismét a településen járhassanak iskolába, ugyanis, ha március elejéig összegyűl a szükséges 12 gyerek, ősztől elindul a magyar előkészítő osztály a településen, számolt be a hírről az Kolozs megyei RMDSZ szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye. „Bízunk abban, hogy sikerül beindítani a magyar tagozatot Szászfenesen. Bár az óvoda esetében sokat küzdöttünk azért, hogy összegyűljön a tizenkét magyar gyermek, reméljük jelen esetben sokkal nyitottabbak lesznek a szülők és segítenek abban, hogy sikerüljön elindítani a magyar tagozatot” – nyilatkozta Both Anikó. Az RMDSZ szászfenesi szervezetének elnöke hozzátette, nehéz helyzetben vannak, bár a városméretű faluban meglenne a szükséges gyereklétszám, mégis a szülők nagy része Kolozsvárra viszi a gyermekét úgy óvodába, mint iskolába. Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei képviselője elmondta a megyei szervezet minden segítséget megad, annak érdekében, hogy Szászfenesen elinduljon a magyar tagozat az iskolában. A Kolozsvár közvetlen közelében lévő településeknek egyre nehezebb fenntartani a magyar iskolákat és óvodákat, ugyanis sok szülő Kolozsváron dolgozik és ezért a gyereket is a városi intézményekbe íratják be. „Nem szabad elhanyagolni a vidéki iskolákat, ezért igyekszünk segíteni ott ahol lehet. A gyerekek szempontjából is fontos, hogy lakóhelyükön tanuljanak, az ingázás helyett egyéb foglalkozással töltsék az idejüket. Ugyanakkor a helyi közösségek megerősítésében is jelentős szerepe van az iskola által meghatározott tevékenységeknek” – tette hozzá az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke. Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes elmondta, a szülőknek március elejéig kell iktatni az iskola igazgatóságán a kéréseket az előkészítő osztály beindításához. Ha sikerül tizenkét előkészítő osztályos gyereket beíratni, szeptemberben elindul a magyar tagozat a szászfenesi iskolában. (közlemény)

Befutó helyet kér jelöltjének az RMDSZ EP-listáján az MPP

2019. január 14.,    közlemény 
A Magyar Polgári Párt (MPP) befutó helyet kér jelöltjének az RMDSZ európai parlamenti jelöltlistáján – döntött a hét végén tartott székelyudvarhelyi ülésén a párt országos választmánya. Az MPP hétfői közleménye szerint tárgyalásokat kezdeményeznek az RMDSZ-szel az európai parlamenti választásokon való közös részvételről. A közlemény szerint az MPP befutó helyet kér az RMDSZ jelöltlistáján jelöltjének, Márton Zsuzsannának, aki jelenleg a Szatmár megyei Egri község polgármesteri tisztségét tölti be. Az MPP közölte: nem zár ki egyetlen lehetőséget sem, amellyel megjelenítheti a párt célkitűzéseit az európai parlamenti választásokon. Az RMDSZ február végén, a kolozsvári tisztújító kongreszus után véglegesíti az európai parlamenti jelöltlistáját. 
A jelöltaspiránsok február elsejéig adhatják le dossziéjukat. 
Az európai parlamenti választásokat május 26-án tartják Romániában. Az MPP országos választmánya Pethő Istvánt, a párt Kovászna megyei önkormányzati képviselőjét választotta elnökévé, és arról is döntött, hogy a párt ügyvezető elnöki tisztségét Salamon Zoltán, a Hargita megyei szervezet elnöke tölti be. Az MPP közleménye szerint a választmány tagjai egyöntetűen kinyilvánították, hogy továbbra is elszántak az autonómiaigény képviseletére, és újra és újra a törvényhozók elé terjesztik a tervezetet annak érdekében, hogy életben tartsák a székelyföldi törekvést a román törvényhozásban. "A dél-tiroli példa a remény arra, hogy a hosszas és kitartó törekvés Romániában is pozitív eredményt szülhet" - olvsható a közleményben. Az RMDSZ és az ellenzékeként megalakult MPP 2014 óta együttműködnek egymással. Az együttműködés eredményeként az MPP két politikusa jutott be az RMDSZ jelöltlistáján a román parlament alsóházába. Az MPP-s politikusok RMDSZ-es választási listán való szereplését az teszi lehetővé, hogy az MPP pártként, az RMDSZ pedig civil szervezetként van bejegyezve. Így ugyanaz a politikus egy időben mindkettő tagja lehet. Az RMDSZ 2009-ben három, 2014-ben két képviselőt juttatott be az európai parlamentbe

Kevés akarattal sokat lehet tenni

https://erdelyihangya.blogspot.com/2019/01/keves-akarattal-sokat-lehet-tenni.html
Hire ment, annak, hogy a kövendi Hangya gazdák összeálltak és megalakitották az önkéntes tűzoltócsapatukat. A polgármesterük előbb meglepődött de aztán mellé állt a kezdeményezésnek és sikert sikerre halmoztak.
Kövend a két világháború közt községközpont volt, de jelenleg Várfalva egyik faluja. 
Ennek ellenére még most is több olyan közösségi épülete van amely sok esetben kihasználatlan. 
Egyik ilyen a tűzoltó fészer is, amiben egy régi 1892-ben készült Tarnócy-féle kézi pompa volt még fellelhető.
A régi önkéntes tűzoltóknak ugyan nem sok "munkája" volt mégis szorgosan gyakorlatoztak és amikor lehetett szórakoztak is. 
A helységben nagy hagyománya volt a kövendiek Tűzoltó Báljának
Ezt igyekezett újra felújítani az újonnan alakult önkéntes tűzoltó csapat vezetője  Nyegre Csaba és a neje Szabó Enikő tanárnő is.
A régi gazdák még emlékeztek arra, hogy mennyire jól érezték magukat a Tűzoltó Bálon, igy szinte azonnal ráálltak, hogy inditsák újra a hagyományosnak tekinthető eseményt.
Ottjártunkor egyik meg is jegyezte, hogy milyen jó, hogy nem megy feledésbe.
Ez az eseményszámba menő dolog aztán fel is dobta a falunépét és mindenki, aki tag lett igyekezett valamivel segiteni.
Az önkéntes tűzoltó csapat dupla alárendeltséggel rendelkezik, hiszen nem csak HANGYA tagok, hanem a polgármesteri hivatallal is önkéntesi szerződésben vannak, igy a polgármester is tudja támogatni a lelkes csapatot, amivel csak lehet.
A dolog pikantáriájánk számit, hogy a csapatvezetőnek, a Nyegre Csaba, felhivására nem csak az egri önkéntesek hanem a magyarországi csókakői Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) is jelentkezett és felajánlottak egy sor felszerelést is.
Adott volt tehát az alkalom, hogy Őket is meghivják a kövendiek a Tűzoltó Báljára. 
A Weiger Lajos az ÖTE elnöke pedig el is jött a kis csapatával és együtt mulatott a hazaiakkal, de közben bemutatták a felszereléseket és azokat hogyan kell - balesetmentesen - használni. Két nap alatt szinte mindenről sikerült megegyezni
Ezen kivül a két egyesületi vezető abban is megegyezett, hogy úgy a képzésben mint az akreditációban is az ÖTE kisegiti a kövendi HANGYA  önkéntes tűzoltó csapatát.
Júniusban pedig viszontlátogatásra várja a csókakői csapat a kövendit
A további együttműködést papiron is nyugtázta a két csapat vezetője.
Mindenképpen csak gratulálni lehet mindenkinek aki résztvett a munkában.
Külön köszönet jár a várfalvi polgármesternek Mărginean Jánosnak, aki mélyen a zsebébe nyúlt és támogatta az ügyet!  Z.Sára

2019. január 25., péntek

Igyekezzen az adónyilatkozattal, előrehozták a határidőt

2019. január 18.,   Maszol 
A tavalyi július végi határidőnél jóval korábban, március 15-ig kell idén benyújtaniuk az adófizetőknek az egységes adónyilatkozatot és az adófelajánlásukról szóló 230-as űrlapot – közölte az adóhatóság (ANAF). Az egységes nyilatkozat benyújtásának elmulasztása 50-től 500 lejig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az idei évtől a formanyomtatványokat kizárólag online lehet kitölteni – emlékeztet az ANAF. Az adóbevallás határidejének március 15-re történő előrehozatalát már tavaly bejelentette a pénzügyminiszter. Az egységes adónyilatkozatot azoknak kell kitölteniük, akik béren kívüli jövedelemmel rendelkeznek. A formanyomtatványban megjelölhető, hogy melyek azok a civil vagy egyházi szervezetek, amelyeknek felajánljuk az adónk 2, illetve 3,5 százalékát. A 230-as űrlapot azoknak kell kitölteniük, akiknek csak bér jellegű jövedelmük van, illetve adófizető nyugdíjasok, és szeretnék felajánlani adójuk 2, illetve 3,5 százalékát civil vagy egyházi szervezeteknek. Lakatos Péter, a Számvevőszék tagja felhívta a figyelmet: a törvény továbbra is lehetővé teszi az alapítványok, egyházak számára, hogy összegyűjtsék az adakozó kedvű adófizetők űrlapjait és eljuttassák az adóhivatalba. Az adatvédelmi uniós irányelv hatályba lépése miatt azonban a formanyomtatványokat összegyűjtő személyeknek ehhez felhatalmazással kell rendelkezniük.

Ady 100: Nagyváradon centenáriumi évet hirdettek

2019. január 25., péntek,  Fried Noémi Lujza 
Január 26-27-én, szombaton és vasárnap Nagyváradon is megemlékeznek Ady Endre halálának 100. évfordulójáról. Nagyvárad legfontosabb kulturális intézményei centenáriumi évet hirdettek, amelynek nyitányában a Szigligeti Színház és a Várad kulturális folyóirat eseményei kapnak helyet a hétvégén. 
Január 26-én, szombaton 18 órától nagyváradi vár G épületében Várad, Holnap, Ady címmel tartják meg az Irodalmi Magazin kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött lapszámbemutatóját, ezen jelen lesz többek között Imre Zoltán kultúrantropológus, a Nagyváradi Várostörténeti Múzeum kultúráért felelős igazgatóhelyettese, az Ady Endre Emlékmúzeum volt vezetője, Boka László irodalomtörténész, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) tudományos igazgatója, Albu-Balogh Andrea irodalomtörténész, egyetemi adjunktus (Partiumi Keresztény Egyetem) és Horváth Bálint zeneszerző, zenetanár, egyetemi adjunktus (Partiumi Keresztény Egyetem). 
Január 27-én, vasárnap a Szigligeti Színházba várják az érdeklődőket, ahol 15 órától Reflexiók Adyról címmel bemutatják a Várad kulturális folyóirat Ady-különszámát és alkalmi tárlat is lesz. Ezt követően 16 órától a Szigligeti Színházban Az eltévedt lovas című előadást láthatják Tasnádi-Sáhy Péter, 19 órától pedig a Szigligeti Stúdióban a Ki látta Adyt? című előadást Harsányi Sulyom László rendezésében. Az előadások után, 20 órától Ady Endre éjszakája következik, emlékezéssel, felolvasómaratonnal. A színházba várnak mindenkit, aki szívesen felolvasná legkedvesebb Ady-művét, legyen az vers, próza, vagy publicisztika. A felolvasásra előzetesen regisztrálni a színház honlapján lehet, de mindenkit szívesen látnak majd a szervezők.

Huszonnégyen részesültek Ezüstfenyő-díjban Marosvásárhelyen

2019. január 25.,  Cs. P. T. 
 Az RMDSZ 17. alkalommal díjazta szombaton azok munkáját, akik jelentős szerepet vállaltak a közösségi javak és a szülőföld visszaszerzésében, valamint a szövetség programjának megvalósításában. Az elismeréseket Kelemen Hunor szövetségi elnök 24 személynek adta át Marosvásárhelyen. A politikus beszédében úgy fogalmazott: az elmúlt száz év az újrakezdés történelme volt, egyéni és közösségi szinten is. „Kisemmizett közösségnek kellett talpra állnia 1989 után, és ez a közösség építkeznek. A díjazottak tégláról téglára építették az újrakezdés történelmét” – jelentette ki az RMDSZ elnöke. A politikus köszönetet mondott a díjazottak tevékenységéért. „Arra kérjük őket, hogy folytassák azt a munkát, amit elkezdtek a közösségükben” – fogalmazott Kelemen Hunor. 
A díjazottak: 
Balázs Attila, az RMDSZ gazdasági igazgatója 
Balta János író, újságíró 
Dr. Barra Zoltán szilágycsehi orvos, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének alapító tagja 
Berki Edith, az RMDSZ sarmasági szervezetének elnöke, helyi tanácsos, a sarmasági Nőszervezet elnöke, a Szilágy megyei Nőszervezet alelnöke 
Bokor Sándor, Parajd község polgármestere, 
A Búzavirág Néptáncegyüttes 
Ciubotariu Simon római katolikus pap 
Dávid Lajos, a nagybányai Teleki Magyar Ház vezetője (Post-mortem Ezüstfenyő-díj) 
Dima Levente, a Szövetség Zágoni szervezetének korábbi elnöke és Zágon község néhai alpolgármestere 
Dukrét Géza tanár, helytörténész, néprajzkutató, műemlékvédő 
Farkas Aladár, gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő 
Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere, az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás elnöke 
Laczikó Enikő Katalin államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője 
Ladányi Árpád Csaba ügyvéd, az RMDSZ Fehér megyei szervezetének elnöke 
Jakab László, az RMDSZ bihardiószegi szervezetének elnöke, tanácsos, és a helyi református egyházközség főgondnoka 
Kádár György, Újmosnica község alpolgármestere, 
Kereskényi Gábor, az RMDSZ szatmárnémeti szervezetének elnöke, Szatmárnémeti polgármestere 
Kovács Irén Erzsébet kisebbségi oktatásért felelős államtitkár 
Makkai László, az RMDSZ kolozsvári szervezet hidelvei körzetének elnöke, a Szövetség alapító tagja 
 Rémán György, Sajóudvarhely alpolgármestere, 
Prof. Dr. Szabó Béla, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszék, a Marosvásárhelyi 1. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, valamint a MOGYE Magyar Tagozatának vezetője 
Széll Lőrincz, az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének ügyvezető elnöke, a Hunyad Megyei Sport és Ifjúsági Hatóság vezetője, 
Székely Szidónia tanárnő 
Pesek Szilárd Zoltán önkormányzati képviselő, tanár

EP-választások: Koalíciót nem akar, de nem befutó helyre felengedné a többi pártot is az RMDSZ

Nem hajlik a közösködésre az RMDSZ az európai parlamenti választás vonatkozásában: a szövetség nem ad befutóhelyet az MPP-nek, ugyanakkor hárompárti koalíciót sem akar létrehozni az EMNP javaslatára.
A polgári párt vezetője azzal magyarázza a szövetség álláspontját, hogy az RMDSZ „nyeregben érzi magát”.
A tíz évvel ezelőtti összefogással ellentétben az idén rendezendő európai parlamenti választáson nemigen körvonalazódik együttműködés az erdélyi magyar politikai alakulatok között. Bár a közelmúltban az RMDSZ két megkeresést is kapott a megmérettetésen (ennek időpontját még nem tűzték ki, de várhatóan májusban rendezik) való közös szerepléssel kapcsolatban – a Magyar Polgári Párt (MPP) befutóhelyet, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) hárompárti választási koalíciót javasolt –, a szövetség a jelek szerint elhárítja a kezdeményezéseket.
Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök a néppárt javaslatával kapcsolatban lapunknak elmondta, nem egyértelmű, mit ért koalíción Szilágyi Zsolt EMNP-elnök, éppen ezért érdemben nem tud reagálni a nyilatkozatra. „Megtörténhet, hogy olyan összefogás listájára gondolt, amelyen az RMDSZ keretében, jele alatt indulnak jelöltek, de nem akarok találgatni. Ha igényt tartanak rá, készek vagyunk tárgyalni a javaslatról az EMNP-vel” – nyilatkozta a Krónikának Porcsalmi.
Az MPP által kért befutóhely kapcsán az ügyvezető elnök elmondta, a polgári alakulattal – amellyel politikai együttműködési szövetséget ápol az RMDSZ – hosszú távon terveznek, de nem tudnak eleget tenni a párt igényének. Az MPP kérése azt jelentené, hogy a két befutóhely közül megkapnák az egyiket, ami nem tükrözi az arányosságot és méltányosságot” – szögezte le az RMDSZ-es politikus, hozzátéve: mindezt egyértelművé tették az MPP számára is.
Egyébként az RMDSZ-en belül kemény verseny alakult ki a befutónak tartott két EP-mandátumot jelentő első két hely megszerzése érdekében. Ezekre egyaránt pályázik a jelenlegi két eurohonatya, Sógor Csaba és Winkler Gyula, továbbá Hegedüs Csilla ügyvezető alelnök és Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke, és szintén befutóhelyet kér elnöke, Oltean Csongor számára a szövetséggel együttműködő Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért).
Mezei János, a polgári alakulat vezetője a felmerült forgatókönyvek kapcsán úgy véli, a legjobb megoldás a hárompárti koalíció lenne, ez a formula biztosítaná ugyanis az erdélyi magyarok legátfogóbb képviseletét, ugyanakkor hozzájárulna a leghatékonyabb mozgósításhoz is. Gyergyószentmiklós volt polgármestere elmondta, bár nem ők kezdeményezték, hajlandóak tárgyalóasztalhoz ülni a koalíciós javaslatról, e téren azonban szerinte az RMDSZ hatáskörébe tartozik a döntés. Mezei úgy fogalmazott: a politikai realitást figyelembe véve merésznek tűnik az MPP egy RMDSZ-es befutóhelyet célzó igénye, ám továbbra is fenntartja azt.
„Az RMDSZ vezetői nehezen hajlanak ennek átengedésére, mert erőt éreznek magukban, nyeregben érzik magukat. Nekünk az a célunk, hogy politikailag megerősödjünk, súlyosabb tényezővé váljunk az erdélyi magyar politikában, hogy ne lehessen félresöpörni a hasonló igényeinket. Még tárgyalunk a befutóhely kérdéséről, nem mondtunk le erről” – nyilatkozta a polgári alakulat élére tavaly októberben megválasztott politikus.
Az EMNP – amely az előző, 2014-es megmérettetés előtt is felvetette a koalíció ötletét, de nem járt sikerrel – szerint fontos lenne, ha az erdélyi magyarok összevonhatnák az erejüket az idei EP-választáson. Szilágyi Zsolt elnök elmondta, alakulata választmányának múlt hétvégi ülésén olyan választási koalíció javaslatát vetette fel, amelynek keretében a három magyar párt közös tervben, kampányban egyezik meg. A politikus felhívta a figyelmet, hogy az EP-választásokra vonatkozó törvény az egyetlen Romániában, amely nem ír elő emelt küszöböt, vagyis koalíciók esetében is az ötszázalékos bejutási küszöb érvényes.
„A lehetőség tehát adott, csupán a politikai akaraton múlik minden. Bízom abban, hogy az RMDSZ részéről pozitív fogadtatásban részesül a javaslat, és elkezdődhetnek az egyeztetések” – nyilatkozta a Krónikának a néppárti elnök, hozzátéve: az EP-választás az a megmérettetés, amelynek esetében az erdélyi magyar politikai alakulatoknak félre kell tenniük a vitáikat az erősebb brüsszeli képviselet érdekében. Szilágyi emlékeztetett, hogy a magyar összefogás elmaradása nyomán 2014-ben eggyel csökkent az RMDSZ színeiben megválasztott EP-képviselők száma, szerinte azonban a megfelelő mozgósítás annál is inkább növeli a harmadik mandátum visszaszerzésének esélyeit, hogy a Nagy-Britanniának az EU-ból való kiválása nyomán Románia a jelenlegi 32 EP-képviselői mandátumhoz képest eggyel többre lesz jogosult. (Az Európai Parlament képviselőinek száma 751-ről 705-re csökken a Brexitet követően).
A Krónika kérdésére, hogy az összefogás elmaradása esetén az EMNP fontolgatja-e az önálló indulást az EP-választáson, Szilágyi Zsolt elmondta, ezt az eshetőséget abban az esetben vizsgálják meg, ha az RMDSZ-től elutasító választ kapnak.
Szavazatmaximálást eredményezett eddig az együttműködés
A Románia uniós csatlakozása után, 2007 novemberében rendezett EP-megmérettetésen nem jött létre a magyar–magyar összefogás, így az RMDSZ és Tőkés László akkori református püspök külön indult. Az RMDSZ 282 ezer szavazatot kapott (5,52 százalék), ami két képviselői mandátumot hozott a konyhára: a Frunda Györgyét és a Sógor Csabáét. (Frunda a választás után visszalépett, és a harmadik helyet elfoglaló Winkler Gyula követte).
Tőkés egyedüli független jelöltként 176 ezer szavazatot begyűjtve (3,44 százalék) szerzett mandátumot. A 2009-es választáson az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) magyarösszefogás-lista kampánynéven, de RMDSZ-színekben összeállított listája három képviselőt – Tőkés László, Winkler Gyula és Sógor Csaba – juttatott be az uniós törvényhozásba. A közös lista 431 ezer voksot kapott, ami a leadott szavazatok 8,92 százalékát jelentette.
Az öt évvel később, 2014-ben rendezett uniós megmérettetésen már nem ismétlődött meg a magyar együttműködés: miközben Tőkés László a Fidesz listáján szerzett újabb mandátumot, az RMDSZ 350 ezer voksot szerzett (6,3 százalék), ami két mandátumra volt elegendő

Conte szerint a német-francia tengely nem Európát, hanem a két állam érdekeit képviseli

Olaszország nem nézheti tétlenül a Németország és Franciaország közötti megállapodást Giuseppe Conte szerint, aki a Corriere della Sera olasz napilapban kommentálta pénteken az Aachenben aláírt német-olasz együttműködési szerződést. Az olasz miniszter kijelentette, hogy Olaszország szövetségeseként Berlin és Párizs nem gondolhatja, hogy csendben ülünk az asztalnál és aláírjuk a mások által hozott döntéseket.
Az olasz miniszterelnök az Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök által kedden Aachenben aláírt szerződésre utalt a két ország közti kapcsolatok szorosabbra fűzéséről. Conte kiemelte, hogy Franciaország Németország felvételét kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanács (BT) állandó tagjai közé. Franciaország és Németország ki akar játszani bennünket és az EU-t, miközben csak nemzeti érdekeiket tartják szem előtt – jelentette ki a kormányfő, aki megjegyezte, hogy a BT állandó tagja nem lehet a második világháború vesztes állama. Giuseppe Conte hangsúlyozta, hogy az a BT-mandátum az EU-t illeti meg és ebben régóta egyetértés volt az uniós tagállamok között. A német-francia megállapodás a BT-tagságról elszigeteli Európát – jelentette ki a politikus. 
Talán mindannyiunknak nyíltan ki kellene mondania, hogy Európa most már meztelen. Az üres európai retorika semmire nem szolgál – fejtette ki gondolatait a miniszterelnök. Conte nem fogadja el, hogy az az olasz kormányt, amely az olaszok hatvan százalékának támogatásával rendelkezik, szegény rokonként kezeljék. Egyetlen kormánynak sincs akkora támogatottsága Európában mint a miénknek – tette hozzá a kormányfő. Az olasz miniszterelnök az utóbbi időszak legjelentősebb európai választásának nevezte a májusi európai parlamenti választást. A Corriere della Sera kommentárja szerint Giuseppe Conte kijelentéseivel fordulat történt. Eddig az olasz miniszterelnök volt az, aki enyhíteni igyekezett két helyettese, a Ligát vezető Matteo Salvini és az Öt Csillag Mozgalmat (M5S) vezető Luigi Di Maio Párizst és Berlint bíráló kijelentéseit. Az eddig az európai feszültséget csökkentő és közvetítő Giuseppe Conte a napilap szerint ezzel az interjúval kiásta a csatabárdot.
Forrás: MTI. Fotó: MTI/EPA/Angelo Carconi

A rossz lelkiismerete miatt retteg Sargentini – nem mer Magyarországra jönni, mert veréstől fél

Interjút adott a volt simicskista Magyar Nemzet utódjának, a Magyar Hangnak Judith Sargentini, aki nem lopta be magát a magyarok szívébe, hiszen az általa és a bosszúra szomjas magyar ellenzék által kreált hazugságokra épített jelentését elfogadva jogállamisági eljárást indított hazánk ellen az Európai Parlament. Sargentini az interjúban kijelentette, hogy egy ideig nem jön Magyarországra, mert fizikai erőszaktól tart. Nyilvánvaló, hogy a magyarok nagy része nem tekint rá baráti szemmel, de hazánk iránti gyűlöletét ismét kedves csomagolópapírba burkolja, amikor azzal riogatja Európát, hogy a magyar kormány propagandája miatt a suttyó magyarok meg akarják verni. Az unalomig ismételgetett, ám Európa sorsába bizonyítottan beleszóló Soros Györggyel korábban együtt dolgozó holland EP-képviselő sosem fogja megismerni a magyarokat, mert nem is akarja, utálata annál sokkal erősebb.
Sargentini tehát – ahogy a jelentéséből is kiderült – nem ismeri a magyarokat, akik tény, hogy nagyrészt negatív véleménnyel vannak róla, azonban kikérjük magunknak, hiszen nem holmi söpredék vagyunk, akik vezényszóra lincselnek vérben forgó szemekkel, Orbán birkájaként. A magyar emberek nem ereszkednek le oda, hogy bepiszkolják a kezüket egy Sargentini-félével, nálunk nem ez dívik. Sargentini szemszögéből nézve tehát joggal van benne félsz, csak azt nem tudja elképzelni, hogy nem bántaná itt senki. A magyarok lenézik és megvetik és bár biztos felmenne pár emberben a pumpa, ha látnák Sargentini angyali mosolyát, nem kell félnie, tőlünk nem. Aki itt bántott valakit, az ő volt és ezt tökéletesen jól tudja.Így fogalmaz az interjúban:
Jelenleg nem tervezek Magyarországra menni (…) Abban azonban biztos vagyok, ameddig a magyar kormány így beszél rólam, addig soha nem lehet tudni, hogy az egyes személyekben mindez hogyan legitimizálja a velem szembeni gyűlöletet – annak következtében, amit a kormány terjeszt rólam. Ez akár fizikai erőszakban is megjelenhet.
Egy ország ismerte meg a hamis vádakat, így nem a kormány terjeszti a liberális politikusról a lejárató információkat, hanem ő határozta meg magát így hazánkkal szemben. Az interjúban pedig igyekezett tovább sötétíteni a róla kialakult képet, amikor a tüntetésekkel kapcsolatban nyilatkozik:
Nemrégiben adtam egy interjút egy holland televíziónak, és kértem az újságírót, hogy képzelje el azt a helyzetet, hogy az egyesült ellenzék, közösen a szakszervezetekkel, tart egy tüntetést Budapest közepén. A rendőrség bántalmazza a tüntetőket, és a közszolgálati média erről nem számol be.
A széles látókörű Sargentininek tudnia kell, hogy nem mond igazat a bántalmazásról, azonban inkább azt kellene példaként felhoznia, amit a nyugati demokráciák, például Franciaország rendőrsége művel a tüntetőkkel, akiket gumilövedékkel soroz meg, összever, vízágyúval kínál meg, és még Brezsnyev is elismerően csettintene, ha látná ezt az igyekezetet.
Magyarországon pedig fordított a tendencia, inkább rendőröket támadnak meg a kis létszámú “demokratikus tüntetők”, ők szinte bármit megtehetnek ebben a félelmetes diktatúrában. Felejtsük el ezt a sirámot, ez már rég nem a Gyurcsány-féle rendőrség, akik laposra verték és gumilövedékkel lőtték a tüntetőket és bárkit, aki arra járt. Akkor hol voltak a nyugati liberális jogvédők? Most kevesen tüntetnek, társadalmi támogatottság nélkül provokálnak az erőszakos tüntetők, mégsem lépnek fel ellenük durván, azonban az mégsem járja, hogy húsz ember megbénítson egy hidat, lezárjon egy felüljárót a többségre hivatkozva. Furcsa is lett volna, ha Sargentini nem mellettük áll ki. De az rendkívül gusztustalan, hogy rendőrök általi bántalmazásról ír, aljas és félelemmel teli diktatúrának állítva be a mai Magyarországot.
Bizonyítékot is adott arra, hogy ő és körei nem tűrik azt, hogy Magyarország nem kér a mostani ellenzékből és a brüsszeli tanácsokból, hiszen helyettünk, magyar választók helyett akarja megmondani, hogy mi a jó, és a kormányváltás érdekében akar megtenni mindent, holott ez durva beleszólás a magyar belügyekbe. Kifejti emellett azt is, hogy nagyon zavarja, hogy a hetes cikkely alapján még nem büntetik hazánkat:
Úgy tűnik, hogy az osztrák elnökség vonakodott a további lépések megtételétől, inkább továbbadták a számukra kínos kérdést a románoknak. Onnan még nem hallottam konkrét intézkedésekről. Közben az Európai Néppárt is csendben maradt a Fidesz néppárti tagságával kapcsolatban. Az Európai Parlament kétharmada nagyon egyértelmű jelzést küldött a tanácsnak: fel kell lépni a magyar demokrácia eróziójával szemben. A magyar polgárok megérdemlik a jó kormányzást.
Majd a magyar polgárok eldöntik, hogy mi nekik a jó kormányzás, és ha úgy döntenek, hogy nem a Fideszt akarják hatalmon tartani, akkor élni fognak demokratikus jogaikkal. De ezt ne Sargentini döntse el.
A teljes interjú megtekintéséhez a Magyar Hangot kellene megvennie az olvasónak, azonban úgy gondoljuk ez az interjúrészlet tökéletesen elegendő ahhoz, hogy megértsük, miért fél Magyarországra jönni Sargentini. Aki ennyi hazugságot állít, és ennyi rosszindulattal viseltetik egy nemzet ellen, az tényleg jobb, ha nem jön ide, az joggal érezheti a szíve mélyén, hogy nem érdemes olyan országba utazni, akivel szemben ennyi rosszindulattal viseltetik. Hiszen ha nyíltan azt a hazugságot terjesztem a szomszédomról, hogy szemét alak, aki veri a gyerekeit, utána nem csöngetek be hozzá, hogy üljünk le egy közös ebédre nála és boldogan parolázzunk, mintha mi sem történt volna.
Forrás: Magyar Hang; Fotók: MTI

SIKERESEN TESZTELTÉK A BOEING REPÜLŐ AUTÓJÁT

https://azonnali.hu/cikk/20190124_sikeresen-teszteltek-a-boeing-repulo-autojat
Pintér Bence 2019. január 24
Egyre nagyobb a verseny: ki fejleszti ki az első működő repülő autót?
Csattanós választ adott év eleji „Hoppá! 2019 van, hol van repülő autóm?” című cikkünkre a Boeing, akik épp a minap tesztelték sikeresen a repülésre alkalmas személygépjárművüket, ami azért kinézetben elég messze áll azért attól, amit a közös képzeletünkben „repülő autónak” hívunk, inkább egyfajta helikopter-drón-repülő hibrid, ami pilóta nélkül, automatán működik, és képes a függőleges fel- és leszállásra.
A nagy és közepes repülési cégek (Airbus, Aeromobil, Volocopter,Vertical Aerospace) most teljesen rá vannak pörögve arra, hogy melyikük lesz az első, aki ki tud fejleszteni egy olyan modellt, amit tényleg lehet aztán városon belül személy- és csomagszállításra használni. Ehhez nem csak egy működő eszközre van szükség, hanem arra is, hogy teljesen átgondolják a városi forgalomszervezést.
A Boeing ezért például a SparkCognition nevű startupcéggel és az amerikai Szövetségi Repülési Igazgatósággal közösen dolgozik egy olyan forgalomirányítási rendszeren, ami képes kezelni a repülő eszközök megjelenésével háromdimenzióssá váló utakat.
Tehát mivel még rengeteg szabályozási, jogi és technológiai gubancot dolgot kell kibogozni, van időnk megnézni azt, hogy hol tart most a projekt.


A HIBRID HÁBORÚ ÚJABB KIHÍVÁSAI

2019. JANUÁR 25. Horváth József
Tempora mutantur, változnak az idők, tartja a latin mondás. Majd így folytatódik: et nos mutamur in illis, és változunk velük mi is. Ma ezt úgy mondanánk, hogy az új kihívásokhoz alkalmazkodnunk kell.
Két hete arról írtam, milyen potenciális veszélyeket hordoz az a német elképzelés, hogy külföldiekkel pótolják a német hadsereg krónikus létszámhiányát.
A napokban megjelent hír szerint a valóság már szembe is jött a naiv, idealisztikus elképzelésekkel, amikor kiderült, hogy egy Bundeswehrben szolgáló német–afgán kettős állampolgár Iránnak kémkedett. Biztos vagyok abban, hogy a német elhárításnak is komoly fejtörést okozott a kettős identitású vagy tisztázatlan hátterű, zsarolható személyek beengedése a fegyveres erők zárt világába. De a létszámhiány, a rasszista megbélyegzéstől való félelem, a politikai korrektség illúziója miatt nem mertek, nem tudtak fellépni a kiemelten kockázatos személyzeti döntések ellen. Ez történik, ha nem vesszük észre, hogy változnak az idők.
A múlt héten Földi László írt ebben a rovatban a kémkedés modern formáiról. Az elemzés szintén a változások időben történő felismerésének fontosságát boncolgatta.
Az informatikai forradalom adta technikai lehetőségek eszköztára bevonult a hírszerzés klasszikus módszerei közé. Sőt új, eddig elképzelhetetlen mennyiségű adatot bocsát a hírszerzés rendelkezésére, amihez sok esetben mi, állampolgárok is hozzájárulunk az okos, ám veszélyeket is hordozó eszközeink meggondolatlan használatával.
Az informatikai-technikai rendszerek robbanásszerű terjedésével párhuzamosan új veszélyforrásként értékeli Földi László a nem állami hírszerző struktúrák megjelenését, minden kontroll nélküli tevékenységét. A változások jelentette új kihívásokra pedig reagálnia kell a titkosszolgálatoknak is, ha eredményesen akarják ellátni a feladatukat.
Száz évvel ezelőtt a Mata Hari művésznéven világhírűvé vált holland táncosnő-kurtizán állítólag a németeknek kémkedett a franciák ellen, ­amiért halálra ítélték. Napjainkban a fehérorosz Nasztya Ribka művésznevű eszkortlány thaiföldi börtönbe szállítása közben, az Instagramon keresztül árult állítólagos bizonyítékokat az oroszok beavatkozásáról a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányba.
Az orosz milliárdosok környezetében előszeretettel megjelenő fiatal nő már a világpolitikai szintű küzdelem egyik központi jelentőségű információs forrásaként igyekszik feltüntetni magát.
A lány nem volt tisztában azzal, hogy az eredeti foglalkozásán való túlterjeszkedése mekkora veszélyt jelenthet számára. Látszólag nem változott semmi száz év alatt. Fiatal kurtizán – ma eszkortlány – jut értékes információkhoz, amelyek a vesztét okozzák.
Ám napjainkban már nem a titkosszolgálat beszervezett ügynöke, hanem egy anyagilag motivált amatőr igyekszik tőkét, ismertséget kovácsolni magának.
Amit természetesen rögtön felhasználnak a profik a nagypolitika dezinformációs játszmáiban, rá­adásul ingyen. Az ilyen és ehhez hasonló példákat még hosszan lehetne sorolni annak érzékeltetésére, hogy miként változik a titkosszolgálati munka feltételrendszere.
A hidegháború utolsó évtizedében, a rendszerváltozás előszelét már érezve, a titkosszolgálatok küzdelmében is egyre inkább elfogadottá vált a gentlemen’s agreement. Ez folytatódott a 90-es években, amikor minden fél arra törekedett, hogy a kockázatkerülő, diplomáciai hírszerzés váljon elfogadottá.
Azonban a XXI. század kezdetére megváltozott a világ. A világhatalmak színpadára kilépő Kína, az ismét fellépő Oroszország új kihívást jelentett az addig egyeduralkodó Egyesült Államok és szövetségesei számára.
A radikális iszlám terrorcsoportok már professzionális jegyeket mutató szervezettséggel, szakértelemmel hajtanak végre támadásokat a zsidó-keresztény Nyugat ellen. Globális méretekben képesek támadni, kontinenseken keresztül pénzt, fegyvert és harcosokat mozgatni. Megjelentek olyan multinacionális tőkés érdekcsoportok is, amelyek már állam­szerűen is tudják érdekeiket érvényesíteni. Elég, ha arra gondolunk, hogy Soros György képes volt világpolitikát formáló tényezővé válni, konspiratív jellegű struktúrát felépíteni és hatékonyan működtetni.
Ezeket az új fenyegetéseket és az erre adandó új válaszokat szoktuk hibrid háborúnak nevezni. Napjainkban az államok, terrorszervezetek és multinacionális érdekcsoportok a harcaikat elsősorban nem katonai frontvonalakon, lövészárkokban vívják. Vagy ha igen, akkor csak erősen korlátozott keretek között, amelyben a részt vevő felek igyekeznek árnyékban maradni.
Így aztán a közvélemény számára jórészt láthatatlan marad a küzdelem és annak alapvető célja is. A titkosszolgálatoknak is új kihívás ez, ami egyben visszatérést is jelent a műveleti alapokhoz.
Napjainkban a mindent elöntő információs áradatból az kivehető, hogy az állami vagy üzleti titkosszolgálatok újraélesztették a régi módszereket, az ügynökeiket, John le Carré szavaival élve, újra kiküldték a „hidegre”.
Az informatikai metaadatok gyűjtése mellett, azt kiegészítve válnak ismét aktívvá. A hibrid háborúk első vonalában ezek a hírszerzők és elhárítók harcolnak egymással. Ráadásul a frontvonalak összekuszálódtak, sokszor azt is nehéz megítélni, hogy egy informatikai kiszivárogtatás vagy egy fehérorosz eszkortlány története mögött milyen célok, szándékok húzódnak meg.
Ahogy első ránézésre azt is nehéz megértenünk, hogy látszólag a semmiből miként kerekedik politikai vihar a magyar parlamentben, a közszolgálati tévé székházánál vagy erőszakos tüntetések az utcákon. Miért pont ott és pont akkor indulnak el tömegek Európa vagy az Egyesült Államok felé? Mert ezek is ennek a hibrid háborúnak a jelenségei.
Ebben a kuszának látszó hibrid háborúban két fő feladata van a szolgálatoknak: a politikai-gazdasági élet zavartalan működésének biztosítása mellett hatékonyan fel kell tárni a háttérben meghúzódó fedett struktúrákat és a valódi szándékokat.
Változnak az idők, és az óra hangosan ketyeg.

2019. január 21., hétfő

Szentesi Zöldi László : A hazánkat szolgáljuk

2019. JANUÁR 21. ECHO TV
Szereti a rockzenét, nagyszerű szakács és nem mellesleg zseniális publicista. Az ECHO TV Őszintén című műsorában ezúttal Szentesi Zöldi László kerestük fel váci otthonában. A Magyar Demokrata főmunkatársának a vérében van az újságírás, amelynek alapjait – mint azt vallja – a magyar prózairodalomban lehet elsajátítani. A Sajtóklub állandó vendége arról is beszélt, a politikai újságírás esetében nincs függetlenség, bár a baloldali újságírók magukat szigorúan függetlennek mondják, a jobboldali újságírók ugyanakkor nem csinálnak abból titkot, hogy miben hisznek, milyen értrendszert követnek, hiszen „az ember, mint egy katona a hazáját szolgálja”.
Szentesi Zöldi László idestova negyed évszázada van jelen a hazai médiában. 1993-ban kezdte a Panoráma című műsorban, ahol fantasztikus újságírókat ismert meg. Azt mondja, ha ez a pálya nem jött volna össze, akkor ma vagy szakács, vagy rockzenész lenne.
Főzni olyan, mint egy utazás, igazából a népek ételei érdekelnek – mondta el. Ugyanakkor bármi is rotyogjon a fazékban, Szentesi Zöldi László azonnal írni kezd, ha egy hír, vagy egy jó téma megérinti, hiszen az a vérében van. Állítja, bárhol tud írni, legyen az tengerpart, vagy a szerkesztőségi szoba.
Fontosnak tartotta felhívni a figyelmet arra, hogy az, aki újságírói pályára készül, vagy fiatal újságíró, ne más kollégák írásait, hanem a magyar próza klasszikusait olvassa, olvasson Mikszáth Kálmánt, Krúdy Gyulát, Móricz Zsigmondot. A mi mesterségünk alapjai a XIX-XX. századi magyar prózában vannak jelen – közölte.
A publicista elmondta, az újságírást azért csinálja mert hisz benne, ugyanúgy, ahogy a másik oldal is a saját értékeiben.
„Ez egy békés egymás mellett élés is lehetne, ha nem érnének minket méltatlan vádak olyanok részéről, akik a töredékét sem szenvedték el annak, amit egy jobboldali értelmiséginek el kellett szenvednie. A balliberális kormányzás alatt nagyon nehéz dolga volt a jobboldali újságíróknak, alig volt munka, az is csak kevés pénzért” – emlékezett vissza.
Közlése szerint ismert, a magukat függetlennek mondó újságírók mind úgy tekintenek magukra, mint az igazság bajnokaira. Hozzátette, a politikai újságírás esetében nem hiszek a függetlenségben, csak az a különbség, hogy mi megmondjuk, ők pedig nem mondják meg.
Mivel Szentesi Zöldi László hosszú éveken keresztül főleg határon túli műsorokat szerkesztett, teljesen máshogy látja a külhoni magyarok helyzetét, mint egy átlag hazai magyar.
Leszögezte, egy határon túli magyart soha nem szabad sajnálni, ugyanakkor túlszeretni sem, pusztán azért, mert például Kolozsváron született. Még ártalmasabb pedig az, amikor nem akarunk tudomást venni azokról a magyarokról, akik a határon túl élnek.

Szentesi Zöldi László: A hazánkat szolgáljuk
2019-01-21
Szereti a rockzenét, nagyszerű szakács és nem mellesleg zseniális publicista. Az ECHO TV Őszintén című műsorában ezúttal Szentesi Zöldi László kerestük fel váci otthonában. A Magyar Demokrata főmunkatársának a vérében van az újságírás, amelynek alapjait – mint azt vallja – a magyar prózairodalomban lehet elsajátítani. A Sajtóklub állandó vendége arról is beszélt, a politikai újságírás esetében nincs függetlenség, bár a baloldali újságírók magukat szigorúan függetlennek mondják, a jobboldali újságírók ugyanakkor nem csinálnak abból titkot, hogy miben hisznek, milyen értrendszert követnek, hiszen „az ember, mint egy katona a hazáját szolgálja”.
Szentesi Zöldi László idestova negyed évszázada van jelen a hazai médiában.1993-ban kezdte a Panoráma című műsorban, ahol fantasztikus újságírókat ismert meg. Azt mondja, ha ez a pálya nem jött volna össze, akkor ma vagy szakács, vagy rockzenész lenne. 
Főzni olyan, mint egy utazás, igazából a népek ételei érdekelnek – mondta el. Ugyanakkor bármi is rotyogjon a fazékban, Szentesi Zöldi László azonnal írni kezd, ha egy hír, vagy egy jó téma megérinti, hiszen az a vérében van. Állítja, bárhol tud írni, legyen az tengerpart, vagy a szerkesztőségi szoba. 
Fontosnak tartotta felhívni a figyelmet arra, hogy az, aki újságírói pályára készül, vagy fiatal újságíró, ne más kollégák írásait, hanem a magyar próza klasszikusait olvassa, olvasson Mikszáth Kálmánt, Krúdy Gyulát, Móricz Zsigmondot. 
A mi mesterségünk alapjai a XIX-XX. századi magyar prózában vannak jelen – közölte. 
A publicista elmondta, az újságírást azért csinálja mert hisz benne, ugyanúgy, ahogy a másik oldal is a saját értékeiben. 
"Ez egy békés egymás mellett élés is lehetne, ha nem érnének minket méltatlan vádak olyanok részéről, akik a töredékét sem szenvedték el annak, amit egy jobboldali értelmiséginek el kellett szenvednie. A balliberális kormányzás alatt nagyon nehéz dolga volt a jobboldali újságíróknak, alig volt munka, az is csak kevés pénzért" – emlékezett vissza. 
Közlése szerint ismert, a magukat függetlennek mondó újságírók mind úgy tekintenek magukra, mint az igazság bajnokaira. Hozzátette, 
a politikai újságírás esetében nem hiszek a függetlenségben, csak az a különbség, hogy mi megmondjuk, ők pedig nem mondják meg. 
Mivel Szentesi Zöldi László hosszú éveken keresztül főleg határon túli műsorokat szerkesztett, teljesen máshogy látja a külhoni magyarok helyzetét, mint egy átlag hazai magyar. 
Leszögezte, egy határon túli magyart soha nem szabad sajnálni, ugyanakkor túlszeretni sem, pusztán azért, mert például Kolozsváron született. Még ártalmasabb pedig az, amikor nem akarunk tudomást venni azokról a magyarokról, akik a határon túl élnek. 
ECHO TV - A nemzet hangja - Őszintén 
Teljes adás: 

Kijev a kettős állampolgárság mellett érvelt

2019. JANUÁR 21. Dunda György (Ungvár)
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter gyakorlatilag elárulta saját magát a tekintetben, hogy részéről csak szándékos műbalhé volt a tavaly őszi állampolgársági adok-kapok, ami ahhoz vezetett, hogy Ukrajna és Magyarország kölcsönösen kiutasított egy-egy diplomatát.
Mint az ismert, 2018 szeptemberében kiszivárgott egy feltehetőleg titkosszolgálati eszközökkel készült videófelvétel, amin az látszik, hogy a beregszászi magyar konzulátuson állampolgársági esküt tesznek.
A felvételek nyomán az ukrán külügyminiszter hevesen tiltakozott, amiben kezére játszott a szélsőséges nézeteket valló Mirotvorec (Béketeremtő) honlap, amely valóságos „halállistát” közölt több száz kettős állampolgárságú kárpátaljai magyarról, sőt még maga Szijjártó Péter külügyminiszter is felkerült az uszító webportál listájára. A jelek szerint mesterségesen kreált diplomáciai botrány azzal fejeződött be, hogy Ukrajna kiutasította a beregszászi magyar konzult, amire Budapest részéről hasonló válaszlépés érkezett.
Pavlo Klimkin (képünkön) akkor határozottan a kettős állampolgárság ellen ágált. Szankciók sokaságáról ötleteltek a kijevi politikusok és az ukrán média. Tavaly ősszel ismét elővették a parlamenti fiókokban porosodó állampolgársági törvényjavaslatokat, amelyek egymást licitálták túl az érintettekkel szembeni büntetőintézkedésekben. Mára azonban fordulni látszik a kocka, az ukrán külügyér legutóbbi kijevi sajtótájékoztatóján már a kettős állampolgárság mellett foglalt állást.

Fotó: Reuters

Úgy fogalmazott, hogy „Ukrajnának szüksége van a kettős állampolgárságra”, ezért ő támogatni fogja az erre vonatkozó társadalmi vitát. Szerinte a többes állampolgárság engedélyezésével országa számos problémától szabadulna meg.
Feltehetőleg arra a több millió állampolgárra gondolhatott, akik az ukrajnai lehetetlen gazdasági helyzet miatt külföldön kénytelenek munkát vállalni, s sokan közülük bizony már rendelkeznek az adott ország okmányaival. S arról sem szabad megfeledkezni, hogy a 450 fős kijevi Radában is számos olyan képviselő foglal helyet, aki egy másik ország útlevelével is rendelkezik.
Mindezek mellett persze annak is fennáll a veszélye, hogy az ukrán vezetés a többes állampolgárság legalizálásával próbál majd engedményeket tenni például Budapest számára is, másrészről viszont ragaszkodni fog a kisebbségi oktatási rendszer megsemmisítéséhez vezető oktatási törvényhez, aminek kifogásolt nyelvi cikkelyeinek alkalmazását a Velencei Bizottság ajánlása és a magyar félnek tett többszöri ígéretek ellenére sem tolta ki 2023-ra. Továbbá nyakunkon még az erőszakos ukránosításra épülő új nyelvtörvény, amit várhatóan az elnökválasztási kampány hajrájában fogadnak el.

Az új Dacia modellek

https://playtech.ro/2019/dacia-renault-logan-stepway-rusia/
Renault a moszkvai autószalomban mutatta be az új Dacia modelleket, köztük azt is amit Romániában nem igen lehet majd kapni. Igy került bemutatásra a Logan Stepway modell is.
Dacia superbă pe care n-o poți avea în România, deși a fost lansată deja

Az új modell a rosz útviszonyokat kiküszöli azzal, hogy magasitott a Duster modellel megegyező 195 illetve 175 mm-sek.
De más különlegeségekkel is szolgálnak hiszen nagyobb kapacitású akumulátorral és nappali fényt adó LED diódás lámpákkal vannak felszerelve és ami ennél is fontosabb, hogy nem Renult hanem Dacia néven futnak!
E tipus mellett még a Sandero Stepway és a Dokero is bemtatásra került, Igaz ez utóbbinak a Stepway modeljét majd később fogják közreadni.
A Stepway modelleket Oroszországban 1,6 literes benzines de három 82, 102 és 113 LE variánssal A legerősebb a vörös szinre festett 113 LE és CVT rendszerrel készül és amint a képen is látható elég jól néz ki.

Dacia Logan Stepway

A belsője nem sok újdonsággal látható, de érdekes az ülés kialakitása.

Dacia Logan Stepway

Coudenhove-Kalergi terv: Lopakodó népirtás Európa népei ellen

A tömeges bevándorlás egy olyan jelenség, melynek kiváltó okait a mai napig ügyesen kendőzi el a multikulturalista propaganda, mely azt – tévesen – elkerülhetetlen történelmi folyamatnak állítja be. Ezen cikk célja az, hogy rámutasson a harmadik világbeli bevándorlás mesterségesen előidézett voltára, melyet sokan a modern világ, a társadalmi “fejlődés” elkerülhetetlen velejárójaként akarnak láttatni, ez a folyamat valójában több évtizedes, tudatos tervezés eredménye, hogy kontinensünk arculata végleg megsemmisüljön.
A Pán-Európai Mozgalom megszületése
Kevesen tudják, hogy az európai integráció egyik fő megindítója ugyanaz a személy volt, aki lerakta az ideológiai alapjait az európai népek ellen folyó csendes népirtásnak. Egy sötétlelkű emberről van szó, akinek a létezése ismeretlen a tömegek számára, de az elit az Európai Unió megalapítójának tartja. Neve: Richard Coudenhove-Kalergi, akinek az apja egy osztrák diplomata volt: Heinrich Coudenhove-Kalergi, akit rokoni szálak fűztek a Kallergis elnevezésű bizánci császári családhoz, édesanyja a japán származású Mitsu Aoyama volt. Richard Kalergi a háttérből működve, távol a nagyközönség fürkésző tekintetétől, sikeresen győzte meg Európa legfontosabb államfőit az európai integráció tervének végrehajtásáról, mivel személyes ismerőse volt a korabeli európai nemesek és jelentős politikusok mindegyikének és mivel megörökölte a nemesi származású, diplomata édesapjának a politikai kapcsolatait.
1922-ben, Bécsben alapította meg a Pán-Európai Mozgalmat melynek célja egy “Új Világrend” létrehozása volt, melynek vezető államai az Egyesült Államok és a vele szövetséges, föderális államok lennének. E terv szerint a világkormány létrehozásának első lépése az európai integráció megindítása lenne. A kezdeményezés legelső támogatói között voltak olyan cseh politikusok is, mint Tomáš Masaryk és Edvard Beneš, az anyagi alapot a dúsgazdag bankár Max Warburg teremtette meg a 60 000 márka pénzbeli adományával. A Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Ausztria későbbi miniszterelnöke Karl Renner vezette. Később olyan francia politikusok támogatták a mozgalmat, mint Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi.
Az európai fasizmus felemelkedésével a Kalergi tervet törölték és a Pán-Európai Mozgalmat szétverték, de a második világháború után, hála Kalergi fáradhatatlan és őrült tevékenységének, Winston Churchill és a B’nai B’rith elnevezésű zsidó szervezet támogatásának és olyan neves lapok médiatámogatásának, mint amilyen a New York Times, a tervet végül elfogadja az Egyesült Államok kormánya. Ennek erdeményeképp a CIA végül belekezdett a terv végrehajtásába.
A Kalergi terv lényege
Könyvében – melynek címe: “Praktischer Idealismus” – Kalergi rámutat, hogy a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egy fajta ember alatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredménye. Kalergi egyértelművé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségű sokaság melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni.
Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette, a későbbiekben ezen nemzetek kiirtását tűzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén. Ahhoz, hogy Európát egy új vezető réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén faji keveréknépesség létrehozását hirdette. De ki lesz ezen a népességen uralkodó új elitréteg? Kalergi erről is felvilágosít minket:
A jövő embere kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai lassan, fokozatosan eltűnnek a tér és idő beszűkülése, az előítéletesség megszűnése miatt. Az eurázsiai-negroid faj a jövő, mely küllemében leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít. Ennek a fajnak a létezése fogja a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus elpusztítása helyett – akarata ellenére –, kiművelte és erőssé tette ezt a népet, hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a jövő társadalmi elitjét képezzék. Egyáltalán nem meglepő, hogy az a nép, mely a gettók börtönéből szabadult, vált Európa új szellemi arisztokráciájává. Európa gondoskodása megteremtett tehát egy új, modern arisztokráciát, azokban az időkben, amikor a hagyományos európai, feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció. (a Francia Forradalom mészárlásai nyomán)
Bár Richard Kalergi nevét egyetlen tankönyv sem említi meg, az ő elgondolásai képezik az Európai Unió eszmei alapját. A különböző etnikai kisebbségeket előtérbe helyező és védő intézkedések és jogszabályok összessége azzal a céllal született meg, hogy elősegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Európa teljes népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják. Ezen intézkedéseknek nem humanitárius célja van, hanem az, hogy megvalósítsák az emberiség eddigi legnagyobb népirtását, melyet a kíméletlen multikulturalista rezsim akar elkövetni. Minden második évben kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az európaiknak, akik élvonalában álltak ennek a bűnös tervnek a végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy.
A genocídiumra – azaz népirtásra – való szüntelen uszítás szerves részét képezi az ENSZ felhívásainak, mivel a világszervezet állandó jelleggel bevándorlók millióinak befogadását követeli Európától, hogy enyhítsenek az úgynevezett “demográfiai válságon”. Az ENSZ New York-i kirendeltségének egy 2000 év január havában közzétett jelentése szerint – címe: “Immigration replacement: A solution to declining and aging population” – Európának 2025-ig 159 000 000 bevándorlóra van szüksége.
Az ember elgondolkozik azon, honnan jöhetnek ezek a számok, melyek azt hivatottak bizonyítani, hogy nekünk X év múlva Y számú bevándorlóra van “szükségünk”. Könnyű belátni, hogy a “demográfiai válságot” bőkezű családtámogatási rendszerrel, családbarát értékrend közvetítésével és a családromboló devianciák hirdetésének a szankcionálásával könnyedén meg lehetne oldani. Nyilvánvaló, hogy az Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi népeink genetikai örökségét, a bevándorlásnak hála egyszer megszűnünk létezni, mint egyedi faji és etnikai csoport. A különböző deszegregációs, multikulturalista és “rasszizmus” ellenes intézkedéseknek az egyedüli célja az, hogy eltorzítsák népünket, hogy olyan ember alatti emberekké váljunk, akiknek nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme. Röviden összefoglalva a Kalergi tervben foglaltak alapozzák meg a mindenkori kormányok azon intézkedéseit és jogi szabályozóit, melyek a honos Európai népesség tömeges bevándorlással való megsemmisítését tűzték ki célul. G. Brock Chisholm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője mesterien elsajátította a Kalergi terv doktrínáját, ez teljesen egyértelmű a hangoztatott álláspontja alapján: “Amit fontos lenne megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan világban, melyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani. ”
Végkövetkeztetések
Ha körbenézünk korunk multikulturális társadalmában, nyilvánvalóvá válik, hogy Kalergi terve a végkifejletéhez közeleg, mivel napjainkban Európa összeolvadása zajlik a harmadik világgal. A faji keveredés pestise évente többezer kevert fajú gyermek megszületését eredményezi, ők “Kalergi gyermekei”. A fősodratú média a félretájékoztatás és a bevándorláspárti álhumanitárius propaganda kettős nyomásával akarja a honos európai embereket szüntelenül a saját örökségük, identitásuk és származásuk megtagadására kényszeríteni.
A dolgozók millióit megnyomorító globális kapitalizmus tányérnyalói szakadatlanul arról akarnak minket győzködni, hogy identitásunk megtagadása egy “nemes”, haladó és humanitárius cselekedet, hogy az ún. “rasszizmus” bűn és elítélendő. Mindezt azért teszik, mert mindannyiunkból vak, atomizált fogyasztókat akarnak nevelni, akik nem rontják nekik a “bizniszt”. Napjainkban minden eddiginél fontosabb a rendszer hazugságai ellen küzdeni, hogy felébresszük az európai népek forradalmi küzdőszellemét, hogy kiálljanak nemzeti önrendelkezési és önszerveződési jogukért és felkeljenek a multikultikulturalista elnyomatás ellen! Mindenkinek látnia kell, hogy az európai integráció valójában csendes népirtás az európai gyökerű népek ellen, tehát nincs más választásunk, csak a forradalmi küzdelem létünkért, családjainkért, minden más alternatíva a nemzethalált jelenti!